Humanistisk Fakultet

Humaniora

Oplæggene fra Humaniora er bl.a. relevant for gymnasiefag som psykologi, dansk, historie, filosofi, sprogfag, samfundsfag, religion, mediefag og musik.

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Oplæg fra Aalborg og København

Oplæggene fra AAU i Aalborg ligger direkte herunder, og oplæggene fra AAU i København ligger længere nede på siden.

Oplæg fra Humanistisk Fakultet

Aalborg

Er kvinder kun smukke og mænd kun stærke?

Pia, international virksomhedskommunikation, aau aalborg

Hvordan benyttes køn i amerikanske og britiske reklamer? Og hvad er meningen egentlig med de der reklamer? Virksomheder kommunikerer ikke tilfældigt i markedsføringen af produkterne, som de gerne vil sælge og billeder samt sproget, der benyttes, har en værdi for modtagerne og for det samfund, vi lever i.
Oplægget omhandler kønsrollestereotyper, kommunikationsformer og retoriske virkemidler. Eleverne skal blive klogere på hvordan reklamer påvirker os og hvilken indvirkning de har på, hvordan vi taler om køn i hverdagen.

Relevant for alle - især engelsk, dansk, historie og samfundsfag

 

"HVAD F*** SKAL JEG BRUGE DET TIL?"

Simon, psykologi, AAU aalborg

Ohms Lov, Aristoteles, andengradsligninger og tysk, hvad i alverden skal man bruge noget af det til? De fleste studerende (måske alle?) har nok stillet sig selv dette spørgsmål engang under deres tid i folkeskolen og gymnasiet. Dette oplæg vil, med udgangspunkt i pædagogisk psykologi, forsøge at besvare netop dette spørgsmål, ved at gennemgå nogle af de sjældent ekspliciteret ideer og teorier bag det danske uddannelsessystem. Målet med oplægget er at give de studerende den nødvendige teoretiske og samfundsmæssige kontekst, de skal bruge, for at forstå det uddannelsessystem, de er en del af. 

Relevant for Psykologi, samfundsfag, historie

 

Hvad hvis verden ikke ender om ti år? – Introduktion til Spekulativ Design

Line, Kunst og Teknologi, aau Aalborg 

I søgen efter bæredygtige løsninger, kan det nogle gange virke som om, vi vil designe os ud af alle verdens problemer – men kan vi overhovedet det? Spekulativ Design argumenterer for, at det kan betale sig at skubbe til menneskers tankegange, adfærd og vaner, ved at præsentere alternativer til det liv, vi lever i dag. Herved blandes fiktion og klassisk design. Dette oplæg introducerer eleverne til hvad spekulativ design er, hvorfor det er relevant at arbejde med, og hvordan et spekulativt design udvikles ud fra tankeeksperimenter. Eleverne udfordres til at tænke kritisk og kreativt, og lærer hvordan fantasi og fiktion har indflydelse på den virkelighed, vi lever i.

Relevant Dansk, Engelsk, Design og Teknologi

 

”THI KENDES FOR PRESSEN!” - Når den fjerde statsmagt får lange fingre

Nikolaj Emil Mortensen, dansk, aau aalborg

Kan Google afsløre gerningsmænd i mordsager? Kan intens mediedækning slå ihjel? Og er det virkelig sandt, at Facebooks kommentarspor er fyldt med ulovlig information? Svaret er desværre tre gange ja. I dette oplæg vil fokus være på mediernes magt over brugerne. Vi kigger nærmere på nyhedsmediernes formidling af kriminalsager gennem tiden, manipuleret borgerjournalistik og forskellige redaktørers eminente evne til at lege bøddel for en formiddagsavis. Målet er at vise konsekvenserne, når medierne jokker i spinaten ved at gøre brug af relevante retoriske værktøjer. Derved forsøger vi sammen at besvare følgende spørgsmål: Er tiden inde til at de presseetiske regler efterses og opdateres?

Relevant for dansk, sidefag og filosofi

 

F*CK NORMEN

Rasmus, dansk med sidefag i filosofi, aau aalborg

Trans, Homo, Hetero - ahva’ fo’ no’et’? Denne undervisningssekvens omhandler queer-teori og fokusset på det heteronormative univers vi placeres i, samt det nyere fokus på verdens omfavnelse af ’andre’ seksualiteter og kønsopfattelser. Eleverne vil blive præsenteret for queer-subjektet i både medierne og litteraturen, og vi vil sætte et fokus på begges fremstilling af subjektet. Med afsæt i talehandlingsteori, nykritik og generelle kønsstudier er målet med oplægget at give eleverne en forståelse for den nyere teori bag køn og seksualitet, samt hvordan det kommer til udtryk gennem sproget; både skriftligt og udtalt.

relevant for dansk, engelsk, filosofi og psykologi

 

”DER ER SKET EN FEJL, JEG ER GÅET HEN OG BLEVEN LÆKKER” – JACOB DITZEL  - MEDIER, IDENTITET OG SELVFREMSTILLING

REBECCA, DANSK, AAU AALBORG

Hvordan kan medier ændre vores handlinger og ytringer, og hvad betyder dette for vores selvfremstilling? Når der lægges et billede op på et socialt netværksmedie, er billedet oftest nøje udvalgt, men hvorfor tager det os så lang tid at vælge dette billede? Hvorfor er det så vigtigt for os at vi udstråler noget helt specielt? I undervisningen skal eleverne forholde sig til deres tanker omkring det at performe og skabe identitet i givende situationer. Eleverne vil blive introduceret til forskellige teorier, omhandlende scenemetaforik, disse teorier vil eleverne skulle anvende på forskellige kendte menneskers instagramprofiler. Målet med oplægget er at skabe en forståelse for, at verden ikke altid er sort og hvid, og at der oftest ligger tanke bag handling. Eleverne vil blive udfordret, og går forhåbentlig ud med en bredere forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør på eksempelvis de sociale medier.

RELEVANT FOR DANSK

 

Drænende digte, støvede bøger og hvad vi kan bruge dem til

Ellen, Dansk, AAU AALBORG

Trods oplæggets titel, der indeholder både allitteration og assonans, vil eleverne her blive præsenteret for, hvordan litteratur kan bruges til meget andet end den kritiske læsning, der gælder om at finde sproglige virkemidler og symboler og afsløre den skjulte mening. Med et postkritisk afsæt vil undervisningen fokusere på, hvordan tekster afføder affekter hos os læsere, og hvordan vi får et unikt indblik i andre samfund, kulturer og liv, f.eks. gennem narrativ medicin og migrationslitteratur. Oplægget vil prikke til elevernes fordomme om litteratur som støvet, kedeligt og ubrugeligt gennem arbejde med forskellige tekster, og i slutningen af dagen vil de forhåbentligt have fået øjnene op for litteraturens mange anvendelsesmuligheder.

Relevant Især for dansk, men også engelsk, samfundsfag, historie og psykologi

 

Er gymnasiet meningsfuldt?

Benjamin, Anvendt Filosofi, AAU AALBORG

I dag hører vi ofte paroler om, at man skal have et meningsfuldt arbejde. Men hvad betyder det egentlig? Oplægget tager udgangspunkt i en idé om menneskets muligheder for aktivitet. Herfra vil vi finde ud af, hvor i livet det meningsfulde kan træde frem. Sammen med eleverne vil vi diskutere, hvordan mennesket og organisationer passer sammen. Vi skal med andre ord skabe en organisationsfilosofi. Med afsæt heri vil vi analysere gymnasiet som organisation.
Meningsbegrebet vi opererer med, har intet med nytte, udbytte eller betydning at gøre. Det handler altså ikke om brugbarheden af en gymnasieuddannelse, men derimod om at give eleverne et indblik i, hvordan man kan arbejde med begreber som ’menneske’, ’mening’ og ’organisation’.

RELEVANT FOR filosofi, dansk, samfundsfag, historie, Psykologi, Innovation

Øvelse gør etiker

Caroline, Anvendt filosofi og engelsk, AAU aalborg

Oplægget vil tage udgangspunkt i spørgsmålet om den gode handling. Hvad er den gode handling egentlig? Vi vil bruge tænkningen og reflektion som springbræt ind i filosofiens tankegang. 
Eleverne vil blive præsenteret for to filosoffer, der hver især repræsenterer to forskellige etiske teorier. De skal herefter lave nogle øvelser, der tager udgangspunkt i cases med etiske perspektiver. Eleverne vil få færdigheder i at kunne identificere relevante etiske problemstillinger for herefter at kunne argumentere for kontrasterende etiske standpunkter. 
Oplægget vil give eleverne et større og dybere perspektiv på, hvordan vi bør handle og færdes i samfundet. De vil ydermere opnå andre og forskellige måder at reflektere og tænke på. 

Relevant for Filosofi, psykologi, dansk, religion

Angst er ikke unormalt!

Alexander, Anvendt filosofi, AAU AALBORG 

Angst er efterhånden blevet et ømt emne hos mange unge, og det kan derfor være svært at stå ved sig selv, når angsten griber en.
Jeg vil med min påstand fremføre en pointe om hvordan angst er en normal egenskab i det at være menneske, og at det ikke er noget vi skal sky væk fra. Formålet med oplægget er at gøre eleverne bevidste om de eksistentielle udfordringer, man som menneske skal navigere i, samt gøre dem mere trygge ved sig selv og de udfordringer de selv kommer i møde. Oplægget hviler på filosofisk teori fra hovedsageligt Søren Kierkegaard, og vil bearbejde temaer som frihed, skyld og skam med afsæt i Syndefaldslignelsen – som her perspektiveres til det individuelle menneske.

relevant for DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, FILOSOFI, RELIGION m.fl

 

Får du din vilje?

NICKLAS, ANVENDT FILOSOFI, AAU AALBORG

Vi lever i en tid, hvor alle har noget at sælge. Men er valget om at købe, ikke længere hos forbrugeren, men hos producenten? Har vi dog nogensinde haft valget, og i så fald, hvad er vores valg baseret på? Svaret findes dels igennem filosofien og psykologien!
Dette oplæg vil handle om "den frie vilje" og dens udnyttelse i reklamebranchen. Hertil bliver anvendt filosofisk teori, der vil vise sig at være anvendelig på den psykologiske gren behaviorisme. I forlængelse af dette: Hvordan reklamebranchen benytter sig af tanken om det frie valg til at skabe falske behov hos forbrugeren.
Eleverne vil blive præsenteret for værktøjer, der fremadrettet kan blive anvendt i analyser af kulturelle, politiske og økonomiske forhold. 

RELEVANT FOR DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, FILOSOFI

 

Kunsten at Kommunikere

Simon, KOMMUnikation og digitale medier, AAU AALBORG

Kommunikation er kompliceret - nemt at lære, svært at mestre. Der findes ikke en rigtig måde at kommunikere på, men der findes nogle værktøjer, som vi alle kan anvende for at gøre vores kommunikation tydeligere og nemmere at forstå.
Dette oplæg udforsker menneskets opfattelse af kommunikationsprocesser og hvordan vi konstant kommunikerer med vores kroppe, ansigter, toneleje mm.

RELEVANT FOR Dansk, Engelsk, Kommunikation

 

Feedback - Muligheden for at skabe læring

MARCUS, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG 

Hvad er feedback, og hvordan giver jeg egentlig god feedback? Spørgsmålene kan virke simple, når man ser dem første gang, men jo mere man tænker over dem, jo svære bliver de at besvare. I dette oplæg vil eleverne blive præsenteret for teori om kommunikationen, vi oplever til daglig og videre få værktøjer til at kunne løse koden til feedback. Undervisningen vil have fokus på aktiv læring, hvor eleverne selv bliver en del af undervisningen, som til sidst vil blive afsluttet med en fælles evaluering om læringsudbyttet. Målet med oplægget er derfor, at eleverne skal kunne give og modtage feedback, der har som hensigt at fremme læring.

relevant for alle

 

Hvorfor ingen kan huske, hvad de lavede d. 11/9 2001

Christoffer, Psykologi, AAU aalborg

Hvad er hukommelse, og kan vi stole på den? Intuitivt oplever vi at have adgang til vores erindringer, men forskning viser, at der kun er en lille sammenhæng mellem tiltroen til vores hukommelse og de objektive kendsgerninger. Det skaber problemstillinger i forbindelse med f.eks. øjenvidneberetninger.    

Igennem oplægget vil jeg præsentere empiriske studier og teori, der antyder, at vores hukommelse ikke er statisk, men ændrer sig alt efter hvem vi er, hvem der spørger og hvad vi oplevede. Der vil blive inddraget perspektiver fra socialpsykologien, biologiskpsykologi og kognitionspsykologien. Elev-aktiverende øvelser søger at skabe en forståelse af, hvad hukommelse er for en størrelse, hvordan den fungerer og hvorfor den til tider svigter.

relevant for Psykologi, Samfundsfag, Dansk, Historie og Filosofi

 

Feminin, maskulin eller begge dele? Tværfagligt oplæg om køn, biologi og kultur

CAMILLE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

Den første kategori, mennesket identificerer sig med, er, hvorvidt man er født pige eller dreng. Biologisk køn er dog ikke en styrende faktor for individets identitet, da nyere forskning har vist, at individets kønsidentitet i høj grad påvirker ens selvforståelse. Følgende oplæg vil igennem tværfaglig viden udforske hvad kønsidentitet er, og hvilken betydning den har. Eleverne vil blive præsenteret for tre typer argumenter, herunder et evolutionært, biologisk og kulturelt syn på køn. Denne viden skal udmunde i en faglig diskussion, hvor eleverne i en øvelse skal argumentere ud fra de tre syn. Efterfølgende perspektiveres der til en mere overordnet samfundsdebat om aktuelle tendenser, stereotyper og diskurser. Krav til oplægget: Jeg skal bruge mange tusser i farverne lyserød, rød, grøn og blå.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, HISTORIE, BIOLOGI OG RELIGION

 

Hvor dansk kan man være? - Dansk identitet i en global kontekst

AIDA, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

I en mangfoldig verden, forsøger vi at forstå den danske identitet (hvad er det, overhovedet?) i en nutidig kontekst. Sammen med eleverne tager vi fat i, hvad det vil sige at identificere sig som dansk, og måske også være stolt af det. Er der betingelser for at kalde sig dansk? Er det en selv, der bestemmer om man er dansk eller ej? Kan man have flere identiteter? Og særligt, hvilken betydning har det for unges selvopfattelse og identitetsdannelse, at danskhed ikke ser ens ud hos alle? Man bliver først opmærksom på ens nationale identitet, når andre udfordrer eller prikker til den. Eleverne skal konkret beskæftige sig med social identitet, og får lov til selv at prøve kræfter med at definere danskhed.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, PSYKOLOGI OG FILOSOFI

 

”MOR, VIL DU DONERE MIT HJERTE?”

FIE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG 

Ved udgangen af 2018 manglede 447 danskere et nyt organ, mens 40 patienter døde på venteliste. Hvordan kan dette lade sig gøre, når statistikken viser, at 90% af alle danskere går ind for organdonation? Tallene vidner om, at vi har svært ved at tage det aktive valg om at donere organer eller ej. Oplægget vil gennem relevant psykologisk teori give en indføring i, hvorfor det er svært at tage stilling, samt undersøge hvordan visuel eksponering kan fremme en meningsskabelse. Gennem analyse af organdonationsreklamer vil eleverne blive udfordret på deres forståelse for organdonation og meningsskabelse herom gennem en konfrontation med fænomenet. Med dette vil eleverne få indsigt i, hvordan visuel eksponering påvirker meningsskabelsesprocesser.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DANSK OG SAMFUNDSFAG

 

Sutteflaske eller selvudvikling? - Hvorfor overhovedet få børn?

Anton, Psykologi, AAU Aalborg

Alle drømmer om at få børn en dag; det er da klart – eller er det? Nyere forskning peger på, at flere mennesker begynder at fravælge børn frivilligt, og fænomenet optræder oftere og oftere i medierne. Hvordan kan vi forstå og forklare denne livsstil? Og hvad ligger til grund for vores egne holdninger og overbevisninger herom?

I oplægget vil vi, ved at arbejde med denne virkelighedsorienterede problemstilling, undersøge, hvordan man tænker kritisk, tager informerede beslutninger og baner vejen for sit eget liv. Teorierne omfatter bl.a. evolutionspsykologi, socialpsykologi og meningsskabelse. Idéerne herfra vil komme eleverne til gode i forbindelse med både de store og små valg i livet, der står foran dem.

RELEVANT FOR Alle

 

STYRER DU KULTUREN ELLER STYRER DEN DIG?

MaGNUS, Psykologi, AAU AALBORG'

Oplægget vil give et indblik i kultur fra et psykologisk perspektiv, og hvordan vi konstant bliver påvirket af forskellige ting i hverdagen, der former måden, vi lever og tænker på. Eleverne vil blive præsenteret for kulturforskelle, hvorefter de skal lave nogle øvelser, der belyser, hvordan de fra barnsben er blevet tilvænnet en måde at tænke om verden på. For at undersøge kulturens indvirkning på individet, så skal eleverne arbejde med et emne som den danske drukkultur. Her skal vi diskutere, hvordan den har en indvirkning på deres liv, og mere overordnet, hvordan man nogle gange står i en situation, hvor kulturen bestemmer, hvordan vi gør med vennerne, og hvordan tackler man lige det? 

RELEVANT FOR ALLE – ISÆR DANSK, PSYKOLOGI , HISTORIE, SAMFUNDSFAG.

 

Er du Nazist?

Mads, Psykologi, AAU Aalborg

Nazisme er blevet et synonym med ondskab og utilgivelige handlinger, men er vi virkelig så forskellige fra nazisterne, som vi gerne vil bilde os selv ind? 

Oplægget vil indledningsvist fortælle de studerende, at den statistiske sandsynlighed for at alle i klasselokalet havde været nazister omkring 1940 er meget høj. Ud fra denne påstand vil oplægget give de studerende indblik i de psykologiske prædispositioner, vi mennesker har i gruppesammenhæng og overfor autoritetsfigurer samt propaganda, og hermed søge at give et dybere forståelse for tyskerne under Nazi-styret. Oplægget søger ikke at sympatisere for handlingerne begået af nazipartiet og dets følgere, men i stedet at diskutere om den almene tysker kunne siges at være ondskabsfuld.

RELEVANT FOR psykologi, samfundsfag, historie, filosofi

underviseren tilbyder også følgende oplæg:

En skrue løs i bevidstheden

mads, psykologi, aau aalborg

En kvinde der ikke føler frygt, en mand der glemmer alt efter 30 sekunder, en hjerneskade der gør, at patienter ignorerer alt, der sker på deres venstre side. Dette er bare nogle af de forstyrrende og interessante cases, som dette oplæg vil gå i dybden med i forsøget på at beskrive den menneskelige hjerne og bevidsthed. For at forstå hvordan noget fungerer, er man nogle gange nødt til at se på tilfælde, hvor det ikke fungerer, dette gælder også for neuropsykologiens forståelse af hjernen. Dette oplæg vil hermed gennem særlige cases af personer som grundet sygdomme, hjerneskader eller stoffer ikke fungerer på typisk vis og ikke opfatter verden som alle andre.

relevant for psykologi, biologi, filosofi

 

Oplæg fra Humanistisk Fakultet

København

Hvilket KØN har din UDDANNELSE?

Hazal, IT, læring og organisatorisk omstilling, AAU København 

Dette oplæg handler om stereotyper inden for STEM-uddannelser, hvor der er en opfattelse af, at kun mænd tilegner sig dette felt. 
De studerende får indsigt i nogle statistiske undersøgelser, som viser fordelingen af mænd og kvinder på henholdsvis IT og Science uddannelser. Derudover kommer eleverne til at arbejde med nogle designmetoder som forventes at gribes an via naturvidenskabelige tilgange.

OPLÆGGET ER RELEVANT for Matematik, fysik, kemi, samfundsfag, historie. 

 

Hvordan kommunikerer du?

Laura, Kommunikation og Digitale medier, AAU København

Hvad er kommunikation og hvordan kommunikerer du? Kommunikation optræder konstant og udtrykkes både bevist og ubevist i forskellige afskygninger. Måden vi kommunikerer på, afhænger således ikke blot at os selv, men også af de mennesker vi har omkring os og den kontekst vi befinder os i. 
Med dette oplæg vil eleverne få smag på, hvad nonverbal kommunikation er, samt hvordan de benytter det. De vil også få et indblik i hvordan kommunikationsdynamikken påvirkes i forskellige mødesituationer.

OPLÆGGET ER RELEVANT FOR Dansk, sprog, kommunikation, psykologi, filosofi og design.

 

Se også...