AAU logo

Projektoplæg til temadage (Aalborg)

Om projektoplæggene

Projektoplæggene er temaer, eleverne kan arbejde med på en dag med problembaseret læring (PBL).

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, men kan tilpasses efter aftale, og alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet.

Tilbuddet om problembaserede temadage findes kun hos studenterunderviserne i AAU on Demand i Aalborg.

Læs mere om projekttilbuddet

projektOplæg fra Humanistisk Fakultet

Aalborg

 

"THE PRICK OVER THE EYE” – UNDGÅ DÅRLIGE OVERSÆTTELSER

ASGER JUL ROSENDORF, ENGELSK, AAU AALBORG 

Oversættelse er sværere end man skulle tro, for hvordan oversætter man f.eks. ordet "hygge" som ikke findes på engelsk? Oplægget vil primært fokusere på oversættelse fra dansk til engelsk, men vil også have eksempler på oversættelser fra engelsk til dansk. Eleverne vil få nogle sproglige redskaber som de kan tage med sig til den normale undervisning, baseret på grundlæggende teorier om oversættelse. Målet med oplægget er at præsentere eleverne for den praktiske side af sprog, med fokus på anvendelighed i hverdagen og i arbejdslivet. Eleverne vil blive udfordret med case-specifikt gruppearbejde, som vil give rig lejlighed til at anvende deres sproglige færdigheder.

RELEVANT FOR ALLE SPROGFAG - ISÆR ENGELSK OG DANSK

 

culture-clashes & colonization

thomas, engelsk med sidefag i historie, aau aalborg

Med udgangspunkt i Britisk og/eller Amerikansk kolonisering vil dette PBL forløb belyse hvordan fremstillingen af kulturer i film påvirker vores perception. Eleverne vil blive klædt på til at kunne forholde sig kritisk til de skildringer de oplever når de ser film/serier. Kolonisering forårsagede en række "Culture-clashes" som gav anledning til en række kulturelle konflikter - men hvordan bliver disse skildret? Timen beskæftiger sig med vores film-påvirkede perception af kulturelle problematikker. Undervisningen vil klargøre at selvom problemkomplekset ved disse kultursammenstød har deres rødder i kolonisering, ses de samme kulturelle udfordringer overalt i nutidige film/serier og påvirker stadig vores kulturelle perceptioner.

relevant for engelsk og historie

 


ERINDRING OG IDENTITETSDANNELSE MED ET OSTALGISK FOKUS

Ida, Tysk almen med sidefag i historie, AAU aalborg


Ethvert menneske indgår i forskellige grupper, hvoraf en identitet bliver dannet. Disse gruppers forskellige erindringer har indflydelse på den enkelte persons selvopfattelse. For det kollektive, østtyske folk spiller især erindringen om tiden fra Die Deutsche Demokratische Republiks oprettelse (1949) til dens sammenbrud (1990) en fremtrædende rolle for deres identitetsdannelse. Efter DDRs indlemmelse i Forbundsrepublikken Tyskland opstod en stigende følelse af underlegenhed hos den østtyske befolkning. Dette resulterede i en særlig nostalgisk følelse – en følelse der ganske vist udelod regimets totalitære karakter. 
Eleverne vil gennem gruppearbejde få et indblik i, hvad det vil sige at arbejde med PBL med udgangspunkt i historiebrug. I løbet af dagen skal eleverne bl.a. udarbejde et kreativt produkt (sang, digt etc.), hvori begreberne erindring og/eller glemsel indgår. 

relevant for historie og tysk (ikke et krav)
 

 

Kultur, Sociale Medier & Memes (Culture, Social Media & Memes)

MADS, Culture, Communication & Globalization, AAU AALBORG

Kultur præger os alle, primært i relation til konstruktionen af vores identitet, men hvordan forstår vi kultur? Hvilke kulturelle indtryk får vi fra sociale mediers indhold?
Oplægget vil præsentere de studerende for traditionelle koncepter inden for kultur i en moderne kontekst. Derudover vil de få redskaber til at kunne analysere en specifik form for indhold nemlig memes. Formålet med oplægget er at udvide de studerendes perspektiv for hvilke kulturelle indtryk, de bliver udsat for på daglig basis, og hvordan det har været med til at have en vis effekt på deres identitet. Krav til oplægget: højtalere. 

OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ENGELSK, SAMFUNDSFAG

 

MADSPILD, MARKEDSFØRING OG MILJØ – KAMPAGNER, DER REDDER VERDEN!

NANNA, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TYSK, AAU AALBORG

Hvad er madspild? Hvorfor opstår det? Hvilke konsekvenser medfører det? Disse spørgsmål er væsentlige, når emnet hedder madspild. Der vil blandt andet blive sat fokus på, hvilke restauranter og supermarkeder, der finder madspild vigtigt samt hvordan man kan lave en kampagne med fokus på madspild. Formålet med dette oplæg er at få eleverne til at reflektere over madspild og få dem til at gøre en forskel. Gennem gruppearbejde skal dagen give eleverne et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde med problembaseret læring på Aalborg Universitet. Eleverne skal blandet andet fremlægge om, hvad de kan gøre for at minimere madspild samt udarbejde en kampagne(en plakat eller lignende) med fokus på madspild. OBS.: Der er krav om højtalere.

RELEVANT FOR DANSK, SAMFUNDSFAG, TYSK

 

”DER ER ET YNDIGT LAND” – MED BRANDINGVÆRDI

JONAS, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK, AAU AALBORG

Hvordan kan virksomheder udnytte Danmarks værdi som brand? I dette oplæg vil vi se nærmere på begrebet ”nation branding” og hvordan et lands brand påvirkes af forskellige faktorer i samfundet. Oplægget vil anvende konkrete eksempler på virksomheder, som vælger at anvende dansk kulturelle elementer i deres markedsføring. Herunder Flying Tiger Copenhagens anvendelse af det danske sprog på det spanske marked, og Carlsbergs markedsføringsvideo med Mads Mikkelsen ”The Danish Way”. De studerende får en introduktion til problembaseret læring og hvordan det anvendes på Aalborg Universitet. Efterfølgende arbejdes der problembaseret i grupper med henblik på udarbejdelse af fremlæggelser.

RELEVANT FOR SPANSK, AFSÆTNING, DANSK, KULTURFORSTÅELSE, SAMFUNDSFAG OG ENGELSK

 

Får du din vilje?

NICKLAS, ANVENDT FILOSOFI, AAU AALBORG

Vi lever i en tid, hvor alle har noget at sælge. Men er valget om at købe ikke længere hos forbrugeren men hos producenten? Har vi dog nogensinde haft valget og i så fald, hvad er vores valg baseret på? Svaret findes dels igennem filosofien og psykologien! Dette oplæg vil handle om "den frie vilje" og udnyttelsen heraf i reklamebranchen. Der bliver trukket på filosofisk teori, der vil vise sig at være anvendelig på den psykologiske gren behaviorisme, og hertil hvordan reklamebranchen benytter sig af dette til at skabe falske behov. Oplægget vil veksle mellem undervisning og opgave, hvori teori vil blive anvendt. Eleverne vil få et indblik i problembaseret læring på AAU, samt hvordan en filosofisk tankegang kan være behjælpelig hertil.

RELEVANT FOR DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, FILOSOFI

 

KAN VI GRINE AF GAMMEL LITTERATUR?

SØRINE, DANSK, AAU AALBORG

Danskfaget kan være sjovere, end eleverne forventer. I undervisningen skal eleverne forholde sig til deres tanker og forventninger til ældre litteratur, hvor de skal arbejde med, hvordan danskfaget kan bruge jokes til at analysere tekster. Formålet med oplægget vil være at arbejde med ældre litteratur på alternativ vis, hvor eleverne introduceres til humorteori, som skal klæde dem på til at diskutere, hvad de finder sjovt, og hvorfor. De vil herefter blive tildelt forskellige tekster, som består af uddrag fra ældre litteratur og nutidige eksempler på humor. I grupper vil de således arbejde med brugen af humor og reflektere over forskelle og ligheder mellem fortid og nutid, hvor de til sidst skal præsentere deres arbejde for klassen.

RELEVANT FOR DANSK

 

Feminin, maskulin eller begge dele? Tværfagligt oplæg om køn, biologi og kultur

CAMILLE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

Den første kategori, mennesket identificerer sig med, er, hvorvidt man er født pige eller dreng. Biologisk køn er dog ikke en styrende faktor for individets identitet, da nyere forskning har vist, at individets kønsidentitet er definerende for selvforståelse. Følgende oplæg vil igennem tværfaglig viden udforske hvad kønsidentitet er og hvilken betydning den har. Eleverne vil i grupper blive præsenteret for en problemformulering, der afspejler paradokser omkring køn og identitet anno 2019. Det vil have det formål, at eleverne lærer hvad en problemformulering er, hvorfor den er nødvendig, samt hvordan de går til den. Dermed vil eleverne lære hvorfor en tværfaglig tilgang og gruppearbejde kan være nyttig til besvarelse af en problemformulering. Krav: Jeg skal bruge min. 20 tusser i farverne lyserød, rød, grøn og blå.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DANSK, SAMFUNDSFAG, BIOLOGI, HISTORIE, RELIGION

 

Hvor dansk kan man være? - Dansk identitet i en global kontekst

AIDA, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

I en mangfoldig verden, forsøger vi at forstå den danske identitet (hvad er det, overhovedet?) i en nutidig kontekst. Vi tager fat i, hvad det vil sige at identificere sig som dansk, og måske også være stolt af det. Er der betingelser for at kalde sig dansk? Er det en selv, der bestemmer, om man er dansk eller ej? Kan man have flere identiteter? Og særligt, hvilken betydning har det for unges selvopfattelse og identitetsdannelse at danskhed ikke ser ens ud hos alle? Man bliver først opmærksom på ens nationale identitet, når andre udfordrer den. Eleverne beskæftiger sig med social/national identitet, får lov til selv at prøve kræfter med at definere danskhed, og arbejder problemorienteret med at forestille sig en verden uden nationaliteter.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG, DANSK OG FILOSOFI

 

”MOR, VIL DU DONERE MIT HJERTE?”

FIE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG 

Ved udgangen af 2018 manglede 447 danskere et nyt organ, mens 40 patienter døde på venteliste. Hvordan kan dette lade sig gøre, når statistikken viser, at 90% af alle danskere går ind for organdonation? Tallene vidner om, at vi har svært ved at tage det aktive valg om at donere organer eller ej. Relevant psykologisk teori vil give en forståelse for, hvorfor det er svært at tage stilling, samt hvordan visuel eksponering kan fremme en meningsskabelse. Ved brug af teorien og virkemidlerne vil eleverne i grupper skabe deres egne oplysningsreklamer for organdonation. Temadagen vil udfordre elevernes forståelse for organdonation og meningsskabelse herom samt give dem indsigt i, hvordan visuel eksponering påvirker meningsskabelsesprocesser.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DANSK OG SAMFUNDSFAG

 

PSYKOLOGIEN BAG “LIKE”

ASTRID, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

Hvorfor er det så svært at lægge mobilen fra os, hvorfor føles et “like” på Facebook så godt, og hvorfor er det så nemt for os mennesker at blive afhængige af teknologien? Disse spørgsmål vil vi forsøge finde svar på. Derudover vil vi se på teorien bag behavioristisk design, og hvordan man gør brug af psykologiske teorier idag til at designe teknologi. Der vil blive taget udgangspunkt i nogle eksempler fra virkeligheden såsom Instagram. Vi vil derudover diskutere de etiske konsekvenser af at bruge viden om menneskets psyke til at skabe produkter. Eleverne vil derefter få en problembaseret opgave, hvor de udfra et behov fra Maslow’s behovspyramide rent teoretisk skal designe idéen til en app, der gør brug af viden fra psykologi.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG, ENGELSK, DANSK, BIOLOGI, FILOSOFI

 

av for fanden! - Når smerten sætter sig fast

sofie, psykologi, aau aalborg

Smerteoplevelsen er subjektiv og mere kompleks end som så. Den er placeret i et krydsfelt mellem psykologiske, sociale og biologiske forhold. Når smerten sætter sig fast og bliver kronisk tydeliggøres kompleksiteten. Omkring 20 procent af den voksne befolkning lider af kroniske smerter. Det er en alsidig lidelse, der går ud over sociale relationer og kan medføre angst og depression. Ved at dykke ned i cases, får eleverne indblik i hvordan kronisk smerte kan opstå, føles og hvordan den kan lindres. Derudover lærer de om følgevirkninger som angst og depression. De får mulighed for at udforme deres egen problemformulering på baggrund af en case, og sætte sig i psykologens sted som behandler af lidelsen.

relevant for psykologi og biologi

 

CREATIVITY TAKES COURAGE

KRISTINE, ART AND TECHNOLOGY, AAU AALBORG

Hvad er kunst? Hvad er teknologi? Kan to så forskellige felter arbejde sammen? I dette oplæg vil vi fokusere på hvordan vi kan bruge kunst i samarbejde med teknologi indenfor udviklingen af interaktive skulpturer ved at tage en klassisk kunstform og kombinere den med nogle af de nye mere innovative teknologier på en kreativ måde.
Dette er med henblik på at give eleverne en ide om hvordan det er at lave projektorienteret PBL arbejde på AAU. Undervisningen vil være todelt, bestående af undervisning og en gruppeworkshop hvor eleverne vil få inspiration til at skitsere deres egen interaktive skulptur  ved hjælp af metoder til kreativ tænkning og ideudvikling. Forløbet vil blive afsluttet med en præsentationsrunde og diskussion. OBS: Det forventes, at eleverne medbringer blankt papir, viskelæder og en almindelig blyant.

RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, BILLEDKUNST OG KOMMUNIKATION/IT

 

Du er hvad du ser

ANDREAS, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

Oplæggets formål vil være at oplyse eleverne, om hvordan moderne medier påvirker mennesket. Der vil blive gennemgået en række teorier på klassen, blandt andet framing og cultivation theory. Disse vil blive sat i relation til film og diskuteret på klassen. Eleverne vil lære om forskellige måder, hvorpå de medier vi indtager kan have inflydelse på vores holdninger og handlinger, uden vi er bevidst om det. Ydermere er målet at få eleverne til at reflektere over hvordan forskellige medier har påvirket dem, og hvordan de vil gøre det i fremtiden. Krav til oplægget: Post-its. 

RELEVANT FOR MEDIEFAG, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI

 

Kan du se, hvad jeg sagde?

MARIA ALEXANDRA, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

Den eneste du ikke kan se, er dig selv. Men hvorfor synes vi alligevel, at det er svært at modtage feedback? Hvordan har vi mulighed for at give hinanden en konstruktiv feedback, som vi kan arbejde ud fra fremadrettet? Det kommer dette oplæg til at handle om. Eleverne får indblik i, hvordan vores nonverbale kommunikation både kan understøtte og modsige vores verbale kommunikation. Eleverne får værktøjer til, hvordan man kan give hinanden, og selv modtage, en konstruktiv feedback.
Oplægget vil desuden tage udgangspunkt i her-og-nu situationer, som eleverne selv er med til at konstruere og analysere i form af rollespil. Vi kommer til at arbejde ud fra en feedback-model, som vil være en rettesnor for de scenarier, vi opstiller. Undervisningen kommer til at være uden computere, så eleverne kommer til at få brug for papir og blyant.

RELEVANT FOR ALLE FAG, DER ØNSKER AT ARBEJDE MED FEEDBACK

 

"hey, må jeg lige få jeres opmærksomhed?"

ida, kommunikation og digitale medier, aau aalborg

Hvad er kommunikation, og hvor møder vi det i vores hverdag? Kommunikation kan være alt fra at se en reklame, til klasseundervisning eller når vi venter i køen hos bageren. Oplægget vil forsøge at anskueliggøre, hvorfor kommunikation er relevant, og hvordan vi kan blive bedre til at tale og fange et publikums opmærksomhed – og fastholde den. 
Derudover vil oplægget have fokus på akademisk metode, hvor eleverne bliver introduceret for en konkret måde at indsamle og behandle data på, som de selv skal prøve kræfter med i gruppearbejde. Målet er at vise eleverne, hvordan de aktivt kan bruge og mestre kommunikation i deres tilværelse og give dem et indblik i, hvordan man praktisk arbejder problembaseret som studerende ved Aalborg Universitet. Krav: Printede bilag til eleverne.

relevant for alle

 

STODDERRAPPEN - EN SKÆNDSEL ELLER ET GENIALT FÆNOMEN?

SISSEL, MUSIKVIDENSKAB, AAU AALBORG

Eleverne vil igennem dette emne, lære noget om brugen af musik på en anderledes måde i mødet med en upcoming ’accepteret’ musikform. Her vil der blive lagt vægt på hiphoppen som en niche-kultur, der bygger på specielle værdier og som på mange måder lever efter deres ’blackness’- og 'hood'-identitet. Samfundsmæssigt er der skræmmende hvor meget de slipper af sted med at skrive i deres, til tider, halvsexistiske tekster. Så hvorfor lader vi dem egentlig gøre det? Er de affødt af kulturen eller bliver kulturen affødt af dem?
I løbet af dagen arbejdes der igennem bl.a. projektarbejde på at forbedre forståelsen af kulturen, musikkens påvirkning og livet rapper i Danmark.
Krav: Højtalere, der er sat til projektoren.

RELEVANT FOR MUSIK, DANSK, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI

 

”Der er sket en fejl, jeg er gået hen og bleven lækker” – Jacob Ditzel - Medier, identitet og selvfremstilling

Rebecca, Dansk, AAU AALBORG 

Hvordan kan medier ændre vores handlinger og ytringer, og hvad betyder dette for vores selvfremstilling? Når der lægges et billede op på et socialt netværksmedie, er billedet oftest nøje udvalgt, men hvorfor tager det os, så lang tid at vælge dette billede? Hvorfor er det så vigtigt for os at vi udstråler noget helt specielt? I undervisningen skal eleverne forholde sig til deres tanker omkring det at performe og skabe identitet i givende situationer. Eleverne vil blive introduceret til forskellige teorier, omhandlende scenemetaforik, disse teorier vil eleverne skulle anvende på forskellige kendte menneskers instagramprofiler. Målet med dagen er at skabe en forståelse for, at verden ikke altid er sort og hvid, og at der oftest ligger tanke bag handling. Eleverne vil blive udfordret, og går forhåbentlig ud med en bredere forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør på eksempelvis de sociale medier.

Det er at krav, at eleverne har mulighed for at printe.

RELEVANT FOR Dansk

 

Lette damer og lovbrud. Historien om ulovlige bordeller og prostitutionslovgivning i starten af 1900-tallet

Rene Sørensen, Historie og samfundsfag, AAU AALBORG 

Med udgangspunkt i prostitution og prostitutionslovgivning i starten af 1900-tallet, vil undervisningen behandle punkter såsom urbanisering, fattigdom og ulighed for loven. Dette vil blandt andet gøres gennem en eksemplificeret kvinde, der via "hendes historie" tager eleverne gennem byens gader. Alt dette vil blive pakket ind i historisk metode, med fokus på kildekritik og søgeredskabernes "vidunderlige verden". Eleverne vil herefter gennemfører et miniprojekt hvor de arbejder med de fremlagte metoder, hvorefter de kommer med en  (kort) fremlægning, Gennem denne proces erhverve de sig færdigheder de vil kunne anvende gennem hele vejen gennem deres studier, f.eks. i en SRP/SSO eller lignede.,

RELEVANT FOR Alle der har brug for kildekritisk tilgang til materiale.

 

Sutteflaske eller selvudvikling? - Hvorfor overhovedet få børn?

Anton, Psykologi, AAU AALBORG 

Alle drømmer om at få børn en dag; det er da klart – eller er det? Nyere forskning peger på, at flere mennesker begynder at fravælge børn frivilligt, og fænomenet optræder oftere og oftere i medierne. Hvordan kan vi forstå og forklare denne livsstil? Og hvad ligger til grund for vores egne holdninger og overbevisninger herom?

I oplægget vil vi, ved at arbejde med denne virkelighedsorienterede problemstilling, undersøge, hvordan man tænker kritisk, tager informerede beslutninger og baner vejen for sit eget liv. Teorierne omfatter bl.a. evolutionspsykologi, socialpsykologi og meningsskabelse. Idéerne herfra vil komme eleverne til gode i forbindelse med både de store og små valg i livet, der står foran dem.

RELEVANT FOR Alle

 

Er du Nazist?

Mads, Psykologi, AAU AALBORG 

Oplægget vil indledningsvis fortælle de studerende, at den statistiske sandsynlighed for at alle i klasselokalet havde været nazister omkring 1940 er meget høj. Ud fra denne påstand vil oplægget give de studerende indblik i de psykologiske prædispositioner, vi mennesker har i gruppesammenhæng og overfor autoritetsfigurer samt propaganda, og hermed søge at give et dybere forståelse for tyskerne under Nazi-styret. Herefter vil eleverne selv have mulighed for at undersøge fænomener fra deres hverdag og prøve at analysere dem ved hjælp af oplæggets psykologiske teorier. De studerende bliver sat i grupper, hvor de skal arbejde sammen for at opnå en dybere forståelse for fænomenet. Som afslutning vil grupperne skulle fremlægge deres undersøgelser foran klassen.

RELEVANT FOR Psykologi, samfundsfag, historie, filosofi

Evt. relevant for forløb om 2. Verdenskrig

projektOplæg fra Ingeniør- og Naturvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

LØS DET MED PROTEINER!

BARTOSZ, BIOTEKNOLOGI, AAU AALBORG

Masseproduktion af terapeutiske proteiner helbreder og holder i dag millioner af mennesker i live. Danmarks andenstørste virksomhed Novo Nordisk producerer i dag halvdelen af verdens insulin, men hvordan er vi nået hertil? Gennem et historisk indblik af insulins opdagelse til masseproduktion, som kobles med fleksibel teori om proteiner, rustes eleverne til at gennemføre en PBL-temadag. Eleverne vil blive præsenteret for cases, hvor teorien fra dagen kobles til forståelse for proteiners rolle i specifikke sygdomme. Yderligere vil der også være cases, der giver eleverne mulighed, for at arbejde med det etiske aspekt af opdagelsen eller være kreative og selv søge et problem der kan løses via proteinteknologi.

RELEVANT FOR BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI OG KEMI

 

Gode gener, hvad er mine odds? – Et oplæg om genetik

rikke, bioteknologi, aau aalborg

Hvordan ser min fremtid ud? Findes der vindere og tabere i det store gen-lotteri? Vores gener afslører blandt andet hvem vi er, hvor vi stammer fra og om vi er genetisk disponeret for visse sygdomme, eksempelvis alzheimers eller parkinsons. Private udbydere af genetiske tests har vundet frem, og det er derfor et relevant emne og italesætte, for der er vel ikke kun fordele ved at få foretaget genetiske tests?
Eleverne vil gennem problemorienteret arbejde i grupper lære at opstille relevante problemstillinger om et aktuelt emne med udgangspunkt i cases. Eleverne skal forsøge at besvare og/eller løse disse problematikker og derefter præsentere og diskutere deres arbejde for andre grupper.

relevant for bioteknologi, biologi og samfundsfag

 

ANTIBIOTIKARESISTENS - FREMTIDENS STØRSTE DRÆBER

ANNE CATHRINE, BIOLOGI, AAU AALBORG

Frem mod 2050 forventes antibiotikaresistens at forårsage 10 millioner dødsfald hvert år – til sammenligning dør 8 millioner mennesker årligt af kræft. Dette skyldes flere faktorer, herunder udledningen af antibiotika fra bl.a. landbrug og akvakultur. Hvad er det så der skal til, for at hindre den hastig udvikling af resistens hos bakterier? Dette problem vil eleverne arbejde med, hvor de skal finde frem til, hvordan vi kan undersøge de forskellige faktorer, for at finde en løsning. Eleverne skal derfor arbejde problemorienteret med udgangspunkt i en af årsagerne til udviklingen af resistens. Igennem gruppearbejde skal de analysere årsagen og herefter lave deres eget forsøgsdesign, som de til slut skal præsentere foran klassen.

RELEVANT FOR BIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI

 

GIFTIGHED - HVAD ER DET?

SIGRID, VAND OG MILJØ, AAU AALBORG

I medierne kommer der ofte op med; 'Det her har vist sig at være giftigt' eller 'Dette stof er fundet i høje koncentrationer i drikkevandet'. Dette oplæg og videre projektarbejde skal give eleverne - A: En værktøjskasse de kan 'bullshit' teste disse typer mediebeskeder og B: En forståelse for hvordan giftstoffer fungere og hvordan giftighed testes. De kommer ud og arbejder med virkelighedsnære cases i grupper, hvor de lærer processen fra problem til løsningsforslag. Der lægges også op til, at de kan komme med egne ideer til cases indenfor de givne rammer.OBS: Det vil være fint, hvis der kunne blive stillet A3 karton til rådighed, hvis dette er muligt.

RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, KEMI, SAMFUNDSFAG

 

Vand - Verdens Vigtigste Ressource

ANNIKA, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU AALBORG

Hvad ville der ske, hvis vi løb tør for rent drikkevand, og hvad kan vi gøre for at beskytte vandressourcen? Der er steder i verden, hvor vandmangel er en reel trussel, og hvor disse spørgsmål står øverst på dagsordenen. Med en voksende verdensbefolkning, forurening og klimaforandring, er mangel på drikkevand en udfordring, vi i fællesskab bør adressere. Denne PBL-temadag vil tage afsæt i et oplæg om aktuelle problemstillinger og statens redskaber til at løse disse. Gennem et miniprojekt vil eleverne udvælge en relevant problemstilling, udarbejde en problemformulering og udforske mulige løsningsforslag. Projektet vil munde ud i et kreativt produkt og dynamiske fremlæggelser. Krav til oplægget: A3papir eller karton og tuscher.

RELEVANT FOR ALLE - ISÆR SAMFUNDSFAG OG GEOVIDENSKAB

 

Fremtidens energisystem – Lagring, en del af vejen

STINE, ENERGI (MEKATRONIK), AAU AALBORG

Danmark har et mål om at være fri for fossile brændsler i 2050, men hvordan kan dette lade sig gøre? Det betyder energinettet skal forsynes af vedvarende energikilder, som ofte er fluktuerende. Men hvordan sikre vi så, at der ikke er strøm som vinden blæser? En del af svaret, kan være energilagering, men hvordan gør vi det?
Dagen vil tage udgangspunkt i denne udfordring som vores fremtidige energisystem står overfor. Eleverne vil blive præsenteret for forskellige lageringsmetoder, og energiberegninger, og vil selv kommer til at opsætte en og gennemregne en mulig løsning på lagringsudfordringen. De vil få afprøvet problembaseret læring og den vej få en forståelse for matematikken bag energilagering og konvertering.

OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, TEKNOLOGI (HTX)

 

Superleder - vejen til en grønnere fremtid

DANN, FYSIK MED SIDEFAG I MATEMATIK, AAU AALBORG

Opdagelsen af superledere har været epokegørende, og de anvendes bl.a. i MR-scannere, fusionreaktorer og magnettoge i Japan. Men potentialet i superledere er endnu større, hvilket gør dem til et af de helt store forskningsområder. På denne temadag, får eleverne viden om, hvordan superledere fungerer via et teoretisk oplæg, og der sættes fokus på PBL gennem gruppearbejde, hvor eleverne skriver et mini-projekt. Eleverne vil anvende teorien i praksis ved selv at foretage eksperimenter med superledere. Vi vil sammen anvende vores nye viden til at se de mange muligheder, som findes i superlederteknologien.
Et laboratorium er nødvendigt, da der anvendes flydende nitrogen. 

RELEVANT FOR FYSIK OG MATEMATIK

 

ET BRAG AF EN HVERDAG - KEMIEN ALLE PRAKTISERER

IVAN, KEMI, AAU AALBORG

Ved verdens befolkning hvor meget vi bruger kemien i vores hverdag? Dette oplæg vil give en indsigt i hvor, hvorfor og hvordan kemien er en essentiel del af den hverdag vi kender. Vi finder kemi lige fra sæber til konserveringsmidler til luftballoner. Her vil eleverne få noget teoretisk viden, hvor de bagefter får en opgave som kan løses ud fra teorien. I løsningen af selve opgaven er der også et forsøg, som de skal vise imens de fremlægger, sådan eleverne få en indsigt i hvordan kemien virker både teoretisk og i praksis i vores hverdag. Selve forsøgene er desuden bygget op sådan at eleverne får en ”wow effekt” når de ser dem. Det idéelle sted for dette oplæg er et naturvidenskabslokale, men det kan sagtens fungere i et klasselokale også. OBS: Fordel hvis skolen har saltsyre, NaOH, phenolphtalein, brintoverilte og bunsenbrænder, men ikke noget krav.

RELEVANT FOR KEMI, BIOLOGI, FYSIK

 

DET KALDER JEG GOD KEMI!

JEPPE, KEMITEKNOLOGI, AAU AALBORG

Kemiske industrier opfattes af mange som miljøbelastede og farlige for samfundet, og af samme grund kan jobbet som kemiingeniør også ses som medspiller til dette. Men hvor meget af denne kritik er egentligt velbegrundet og hvor kan man overhovedet gøre en positiv forskel for miljøet som kemiker?
På denne PBL-dag vil vi tage kemiingeniørens briller på og forsøge at løse nogle af de problemstillinger der findes i forskellige kemiske industrier verden over. Vi vil lære om at nedbryde uønskede forureninger i spildevand og om forskellige metoder til dette. Derpå vil vi anvende vores viden til at forbedre specifikke processer i denim-industrien, som pt. desværre er en meget beskidt industri, som de fleste dog alligevel stadig er forbrugere af.

RELEVANT FOR KEMI, SAMFUNDSFAG, TEKNOLOGI, BIOLOGI, INNOVATION, TEKNIKFAG

 

ANVENDELSE AF DRUG CARRIER SYSTEMER TIL FORBEDRET MEDICINSK BEHANDLING

KAARE, KEMITEKNOLOGI, AAU AALBORG

En stor del af den medicin vi benytter i dag udnyttes meget dårligt til dets egentlige formål, at afhjælpe og kurere sygdomme. Optagelsesvejen for medikamenter har mange barrierer, som skal overkommes, før at medicinen får den tiltænkte effekt. Optagelses af medikamentet kan dog forbedres med en god formulering. Det vil sige at man tilsætter en række hjælpestoffer, som kan afhjælpe diverse problemer for aktivstoffet. Gennem gruppearbejde vil eleverne få kendskab til drug carrier systemer til formulering af medikamenter. Hvis faciliteterne tillader det, vil de også kunne opleve at arbejde praktisk med emnet. Der vil blive taget udgangspunkt i cyclodextriner, som der forskes i på AAU. Praktisk arbejde: Fluorescens spektrofotometer, upolært fluorescerende stof (f.eks. 1,8-ANS).

RELEVANT FOR KEMI, BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI

 

LYS, BREDERE END REGNBUEN

MAGNUS, NANOTEKNOLOGI, AAU AALBORG

Alle regnbuens farver dækker det synlige lys, men det er kun en del af lyset som anvendes og ses. Oplægget vil introducere eleverne for tekniske anvendelser af lys. Gennem problemorienterede opgaver, forelæsning og diskussion vil eleverne få et indblik i de mange egenskaber lys har. Eleverne vil introduceres til praktiske eksempler på hvordan lys interagerer med andre materialer. Demonstrationer af disse interaktioner vil blive vist. Dette oplæg passer til de elever som interesserer sig for naturvidenskaben. Indholdet kan tilpasses alle årgange og stort set alle studieretninger. Et naturvidenskabeligt faglokale vil være det ideelle sted, da der ofte vil være mulighed for flere demonstrationer.
Krav: Et naturvidenskabeligt faglokale vil være fortrukket, men ikke en nødvendighed.

RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, FYSIK OG KEMI

 

FRA DEN VIRKELIGE VERDEN TIL DEN MATEMATISKE - OG TILBAGE

RASMUS, MATEMATIK-TEKNOLOGI, AAU AALBORG

Vi oplever hver dag systemer, der kan beskrives ved matematiske modeller, og ofte vil man i ingeniør- eller naturvidenskabsfaget beskæftige sig med netop disse modeller.
Eleverne vil i dette oplæg først blive introduceret for begrebet ’matematiske modeller’ og typerne af disse. Efterfølgende vil de i grupper få mulighed for at arbejde med en konkret problemstilling, hvortil de vil få uddelt tilstrækkelig litteratur til at udvikle deres egen matematiske model som løsning. Eleverne vil desuden blive opfordret til at overveje, hvordan de ville undersøge og vurdere gyldigheden af deres model. Afslutningsvist vil eleverne præsentere deres problem, løsning og overvejelser for de øvrige grupper.

RELEVANT FOR MATEMATIK (B OG A), FYSIK OG TEKNOLOGI

 

HØRETAB - HVAD VILLE EN INGENIØR GØRE?

KRISTIAN, MATEMATIK-TEKNOLOGI, AAU AALBORG 

Præsentationen gør op med fordomme og uvidenhed om ingeniørers arbejde. Eleverne gøres kunstigt døve, sålede de kan opleve problemets signifikans.  Eleverne får selv lov til at arbejde som ingeniøre i det de løser problemet: Høretab. Herigennem bliver teknologiske og sociale aspekter af høretab berørt, for: Vi bliver ældre og ældre og det resulterer i gradvis nedsat hørelse, hvilket har store sociale konsekvenser for de, som har et høretab eller nedsat hørelse. Igennem denne dag bliver eleverne præsenteret for en ny metode hvorpå høretab i dag behandles. Det er et underholdende, sjovt og lærerigt oplæg, hvor der tages udgangspunkt i en rigtig case, og hvor alle kan være med uanset studieretning og niveau. OBS: Højtalere er et krav. 

RELEVANT FOR NATURVIDENSKABELIGE FAG

 

HVAD I ALVERDEN LAVER EN INGENIØR?

JESPER, BYGGERI OG ANLÆG, AAU AALBORG 

I Danmark skal vi være energineutrale inden 2050, men hvordan bliver vi det?
Ifølge energistyrelsen går knap 40% af Danmarks samlede energiforbrug til drift af bygninger, i form af bygningers installationer og opvarmning. Det skyldtes delvist at skærpede krav, til bygningers energiforbrug først blev vedtaget i 2010, hvilket gør at langt de fleste bygninger før 2010 har et stort energiforbrug. 
Eleverne vil på PBL-temadagen få tildelt en case-bygning, hvor de først skal beregne energiforbruget, og derefter sænke energiforbruget ved at dimensionere forskellige energibesparende tiltag.
Dagen vil indeholde tavleundervisning og gruppearbejde, og vil slutte af med en fælles vurdering og diskussion af gruppernes energibesparende tiltag.

RELEVANT FOR MATEMATIK, FYSIK, TEKNIKFAG OG TEKNOLOGI

 

Lær at fundere dit eget hus – En introduktion til geoteknik

RASMUS, BYGGERI & ANLÆG, AAU AALBORG

Den måske vigtigste del af ethvert byggeri er usynligt for det blotte øje: fundamentet. Fundamenternes opgave er at overføre lasterne fra bygningen til den omkringliggende jord – men hvad er jord egentlig? Jords styrke er ikke veldefineret, så en stor del af geoteknikernes arbejde består i at bestemme såkaldte jordparametre. I dagens case skal eleverne i grupper prøve kræfter med at udlede jordparametrene og designe et fundament. Til slut fremlægger grupperne det, de har fundet ud af, og vi diskuterer de forskellige resultater.

RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, TEKNIKFAG OG TEKNOLOGI

 

LEGO - FRA TEGNEBRÆTTET TIL HELE VERDEN

LARS, GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER, AAU AALBORG

Den danske virksomhed LEGO er gået fra at være en lille virksomhed, der startede i Billund til at være verdens største aktør på legetøjsmarkedet. Eleverne vil blive introduceret for, hvordan LEGO arbejder med et koncept på tegnebrættet til at konceptet bliver til et produkt, der kan købes i legetøjsbutikker i hele verden. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i produktudvikling, produktionsforberedelse og til sidst økonomi for at se, om produktet er rentabelt. De vil blive præsenteret for nye redskaber, som de selv får lov til at afprøve på et produkt de selv udvikler, og dette vil give dem en forsmag på, hvad det vil sige at arbejde i en verdensomspændende virksomhed som LEGO.

RELEVANT FOR VIRKSOMHEDSØKONOMI, INTERNATIONAL ØKONOMI, SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE, INNOVATION OG ERHVERVSØKONOMI

Projektoplæg fra Samfundsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

"DER ER NOGET GALT I DANMARK" - HISTORIKERENS VÆRKTØJER

MARIA, HISTORIE, AAU AALBORG

Danskerne er et stolt folk med en gloværdig historie. Vi mindes glædeligt Valdemar Sejrs korstog og de modige modstandsgrupper under besættelsen. Disse er begivenheder, der farver den danske kultur, og giver os en fællesidentitet. Set fra et kildekritiske perspektiv er der en del problematikker med de gamle fortællinger, der giver nye udfordringer til den danske kultur. Hvilken indflydelse har historie generelt? og hvilke konsekvenser får det for Danmark, når vi tilegner den en ny historie? Kurset arbejder med kildekritiske sondringer ud fra et praktisk eksempel, og giver eleverne kendskab til historikerens værktøjer - formålet er at kunne stille sig kritisk overfor allerede kendte fortællinger og måske skabe en ny fortælling.

RELEVANT FOR HISTORIE

 

KULTURBEGREBET I HISTORISK SAMMENHÆNG

NANNA, HISTORIE, AAU AALBORG

Diversiteten i forskellige kulturer, har resulteret og resulterer til stadighed i mange kulturmøder. Kulturmøder fra det antikke Palæstina til globaliseringen har været med til at forme vores samfund. Eleverne vil blive præsenteret for kulturbegrebet, og hvilken sammenhæng det har til kulturmøder. Ud fra denne forståelse skal de i grupper finde frem til deres eget kulturmøde, hvorefter de skal arbejde med de indledende opgaver til et projekt. De vil opleve brugen af PBL-formen, giver en frihed til løbende forandring af fokus ud fra hvilke kilder og fremstillinger, man har til rådighed.

RELEVANT FOR HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

 

Hvordan sukker er skyld i racisme og andre sjove historiske historier

casper, historie, aau aalborg

Hvordan opdagelsen af Amerika er skyld i bland-selv-slik, Rasmus Paludan, stemmeret til kvinder og mange andre sjove ting. Historie handler ikke kun om kedelige begivenheder, der skete for alt for længe siden. Det handler i stedet om, hvorfor samfundet i dag ser ud, som det gør. Undervisningen vil vise, hvordan historie har en direkte effekt på vores verden i dag, både på global sigt men også på hver enkelt persons dagligdag. Eleverne vil få indsigt i, og arbejde med, hvordan deres frokost eller yndlingsfodboldspiller er langt bedre repræsentanter for historien, end en gammel støvet historiebog er. Eleverne skal undersøge, hvordan de kan se effekten af historiske begivenheder i dag, især med fokus på opdagelsen af Amerika.

relevant for historie, samfundsfag og dansk

 

Retsstat eller retfærdighed? – Historien om de sidste dødsstraffe i Danmark

mads, historie, aau aalborg

Hvornår var det nu lige den sidste henrettelse fandt sted? Ib Birkedal Hansen blev den sidste henrettede på dansk jord den 20. juli 1950. Dette oplæg vil fokusere på historien bag den sidste henrettelse i Danmarkshistorien, og i forlængelse heraf vil det etiske spørgsmål omkring dødsstraffen blive diskuteret i klassen. Der vil tages udgangspunkt i den ovennævnte sidste henrettede når elevernes moral sættes på prøve og de skal argumentere for- eller imod dødsstraffens anvendelse i Danmark. Gennem elevernes diskussioner vil deres evner til at argumentere blive styrket og de vil gå fra undervisningen med en bedre forståelse af dødsstraffens anvendelse i Danmark.

relevant for historie, samfundsfag og filosofi

 

Computerspil og skøre franskmænd

FREDERIKKE, HISTORIE MED SIDEFAG I DANSK, AAU AALBORG

Hvad sker der, når nogen rykker ved forståelsen af vores fortid – vores fædrelands historie? Er det stadig vinderne, som skriver historien, eller er jobbet givet videre til medierne? Disse spørgsmål vil vi i løbet af undervisning forsøge at finde svar på, ved at undersøge hvorvidt computerspillet Assassin’s Creed Unity provokerede forståelsen af det franske demokratis historie. Eleverne vil blive præsenteret for begreber i feltet historiebrug samt opnå en forståelse af, at historie er levende og konstant under udvikling.

RELEVANT FOR HISTORIE, SAMTIDSHISTORIE, SAMFUNDSFAG, DANSK OG ENGELSK

 

MEDIERNES ROLLE I DET MODERNE DANMARK

WILLIAM, SAMFUNDSFAG, AAU AALBORG

Samspillet mellem medier, politik og borgere er komplekst og har forandret sig markant gennem tiden, og dette har stor betydning for det moderne samfund. Undervisningen vil handle om hvordan medierne har forandret sig gennem tiden, fortælle om dagsordensfastsættelse og mediernes politiske påvirkning, holdningsdannelse og hvordan medierne påvirker os, samt komme ind på de nye sociale mediers betydning. Dette vil foregå gennem et kort oplæg af mig, hvorefter eleverne skal arbejde i grupper og producere en kort præsentation. Formålet er at inspirere eleverne om det spændende ved politisk kommunikation samt gøre eleverne bevidst om mediernes påvirkning, men samtidig også vise de muligheder som medierne bringer.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE OG MEDIEFAG

 

afhængig af at have ret

christian, samfundsfag, aau aalborg

Hvorfor kan der være så mange forskellige holdninger til de samme ting, når vi har den samme information tilgængelig? Hvorfor kan nogen mennesker slet ikke se, at de er på den forkerte side af debatten? Kan man måske begynde at snakke om, at folk er afhængige af at få ret, og ikke længere går op i at finde frem til det ”rigtige”? Eleverne vil blive introduceret til samfunds- og psykologiteori, og på baggrund af denne skal de i grupper prøve at danne en samfundsvidenskabelig problemformulering, og arbejde videre ud fra denne. Dette skal give eleverne en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde problembaseret på en samfundsvidenskabelig uddannelse.

relevant for samfundsfag og psykologi

 

Små hjerter kan også føle store ting – Om omsorgssvigt og bearbejdelse

trine, socialrådgiver, aau aalborg

Hvilke konsekvenser har det for et barn at blive udsat for omsorgssvigt fra barnsben? Hvordan kan man bearbejde omsorgssvigt i barndommen og blive en velfungerende voksen?  Dette er blot nogle af spørgsmålene, som vil blive besvaret i løbet af undervisningen. Eleverne vil blive introduceret til Kari Killéns teori om omsorgssvigt, og herefter påbegyndes det problembaserede gruppearbejde. Arbejdet vil tage udgangspunkt i uddrag fra cases, som eleverne skal videreudvikle på og præsentere for klassen på en kreativ måde. Under elevernes præsentationer vil det være klassens opgave at identificere de forskellige former for omsorgssvigt samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i gruppens præsentation.

relevant for alle - især psykologi og samfundsfag

 

Politisk marketing i Danmark

MARWA, POLITIK OG ADMINISTRATION, AAU AALBORG

Politisk marketing er en form for moderne formidling af politik og politiske sager, hvor politiske partier anvender kommercielle marketingsteknikker i jagten på stemmer, opbakning og tilslutning. Politisk marketing er kommercialiseret gennem moderne politiske kampagner, såsom segmentering, positionering, reklamer, flyers, opsøgende kontakt, fokusgruppe-interviews og dataindsamling. Internettet og den lette adgang til forbrugerne på de sociale medier har medført en ændring i måden at kommunikere på, og flere partier anvender kommercielle marketingsteknikker i lighed med virksomheder, hvilket vi vil komme nærmere ind på.

RELEVANT FOR DANSK, SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIe

 

HØJHASTIGHEDSSAMFUNDET - ET LIV I OVERHALINGSBANEN

FREDERIK, SOCIOLOGI, AAU AALBORG

Den teknologiske udvikling har medført, at vi hurtigere og nemmere kan komme i kontakt med omverdenen, og flytte os gennem tid og rum med en hidtil uset hastighed. Den hæsblæsende udvikling har skabt nye muligheder for accelereret social forandring: speed-dating, fastfood, power naps, forøgede skilsmisserater mm. Denne tendens har medført, at der hos borgerne hviler et latent krav om selvudvikling (”Hvis du ikke er i bevægelse, er du ikke i udvikling”). Med en kultur hvor alting speedes op, bliver det vanskeligt at følge med og konsekvenserne kan måles i samtidens stigende antal depressioner og stressdiagnoser. Men hvordan kommer vi denne problematik til livs, og er der i dag mulighed for at bremse op i en kultur i overhalingsbanen?

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE OG DANSK

 

ER DANMARK ET KLASSESAMFUND?

IDA, SOCIOLOGI, AAU AALBORG

Danmark anses ofte som et klasseløst samfund, men alligevel er der stor forskel på danskernes muligheder og livsvilkår, og hvorfor nu det? I oplægget introduceres, hvordan arbejder med ”klassesamfund” og ulighed i dagens Danmark gennem teori samt samfundsvidenskabelige metoder. Målet er at give eleverne en fornemmelse for sociologiens måde at stille spørgsmål til samfundet og de antagelser der præger vores verden, samt hvordan man arbejder med problem baseret læring. Eleverne skal gennem gruppearbejde koble deres egne interesse og ideer med emnet ”klassesamfund”, dertil får de øvelser i at udforme en god problemformulig og undersøge denne gennem udvalgt teori og metode, samt argumentation og godt gruppearbejde.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, HISTORIE, PSYKOLOGI

 

Er det hele bare et skuespil?

emil, sociologi, aau aalborg

Hvilke mekanismer og processer går vi igennem i et helt almindeligt møde på gymnasiet, i sportsklubben eller hos farmor og farfar? Hvorfor er der forskel på, hvordan vi opfører os med fremmede, på sociale medier eller i vores hjem?
Oplægget vil via elevernes egne hverdagseksempler introducere en sociologisk forståelse af, hvordan vores hverdagsinteraktioner foregår som en rituel praksis. Eleverne bliver introduceret til, hvordan PBL anvendes på sociologi. Desuden får de til opgave at anvende de præsenterede teoretiske begreber til at analysere og diskutere cases.

relevant for samfundsfag og psykologi

 

McDonalds og Disneys skjulte hensigter for samfundet

lucas, sociologi, aau aalborg

McDonalds og Disney kunne umiddelbart ligne to uskyldige firmaer. Men er de bevidste om deres påvirkning på resten samfundet, som gennemsyrer alt lige fra uddannelsessystemet ned til hverdagslivet mellem mennesker?
Dette oplæg vil omhandle teori bag McDonaldsiserings- og Disneyserings-teserne. I oplægget bliver eleverne introduceret til metodiske principper indenfor for sociologien, og skal herefter udarbejde et miniprojekt. Projektet skal omhandle en case, eleverne synes afspejler de teoretiske pointer fra McD- og Disney-tesen. Casene kunne hentes fra sportens verden, youtube eller noget helt tredje. Det vigtige er, at eleverne, ud fra deres hverdag, finder casen spændende og relevant at analysere med sociologikritiske briller.

relevant for samfundsfag, historie og samfundsfag

 

MERE I SU ELLER TOPSKATTELETTELSER?

ASGER, ØKONOMI, AAU AALBORG

Mere i SU eller topskattelettelser? Disse er blot få af de forskellige finanspolitiske tiltag, som der hvert år debatteres på Christiansborg, når de danske partier skal blive enige om finanspolitikken. I bund og grund handler det om, hvordan statens ressourcer skal benyttes. Økonomisk teori fortæller os, hvordan forskellige finanspolitiske tiltag vil påvirke den danske økonomi. Dette oplæg har til formål at give eleverne en grundlæggende teoretisk forståelse for nationaløkonomi, og hvordan en økonomisk krise kan vendes vha. aktiv finanspolitik. Herefter skal eleverne benytte denne teori til at belyse den økonomiske situation under finanskrisen, og komme med et løsningsforslag på krisen.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE, ØKONOMI, MATEMATIK

 

Turn Your Education Into Value

CHINTHEJA, ØKONOMI, AAU AALBORG

Studerende sidder på skolebænken hovedsageligt, fordi uddannelse lægger op til en fremtid på arbejdsmarkedet. Mange studerende tænker, på daglig basis, ikke over hvilken betydning uddannelse har for deres fremtidige jobs, udover fagenes relevans.
Formålet med denne præsentation er at vise de studerende, hvordan deres tid på uddannelse er en vigtig investering i dem selv, og deres fremtidig arbejdsplads.
Præsentationen vil give indsigt i hvordan arbejdsmarkedet fungerer, hvordan uddannelse spiller ind som en væsentlig rolle, samt hvordan de studerende kan forvente at skulle forhandle løn, alt efter hvor meget viden og erfaring de besidder.
Eleverne vil få udleveret en problemstilling, som de i projektgrupper for mulighed for at løse. Krav til oplægget: farvet papir i pink og gul. 

RELEVANT FOR ALLE - især ØKONOMI, SAMFUNDSFAG OG MATEMATIK

 

Styrer marketing dine tilhørsforhold, almene viden og kønsidentitet?

JÓGVAN, HA ERHVERVSØKONOMI, AAU AALBORG

Morgenmad er dagens vigtigste måltid, piger går i pink, drenge går i blåt, tre måneders løn for en vielsesring, og så videre. Vi kender de forskellige normer, og ting man plejer at sige. Hvor kommer de egentlig fra? Jo, de kommer fra marketingfirmaer og virksomheder. Gennem oplægget vil eleverne blive informeret om, og diskutere effekten af, hvordan det egentlig påvirker dem, og deres tankegang. Alt fra hvordan Gillette bestemte sig i 1920’erne for, at kvinder nu skal barbere sig, til hvordan Donald Trump brugte marketing til at vinde præsidentvalget. Eleverne får bl.a. en case omhandlende, hvordan de kan påvirke underviseren til at købe en vare, gennem udleverede data og præferencer om ham v.h.a. Google og Facebook indsamlede data.

RELEVANT SAMFUNDSFAG, ERHVERVSØKONOMI, MARKETING, KOMMUNIKATION, HISTORIE

 

"FARVEL TIL GRUNDLOVEN!? – PROCEDEREN I EU-RETLIGE PROBLEMSTILLINGER"

THORLEIF, ERHVERVSJURA, AAU AALBORG

Har EU erstattet lovgivende magt i Danmark? Skal folketinget gøres mindre? Hvilken betydning har EU-retten i hverdagen? Med den stigende mængde lovgivning og retspraksis fra EU og EU-domstolen er folketingets regelskabende virksomhed blevet rolle mindre og mindre. Lovgivers rolle har ændret sig fra den holistiske rolle til, nu i vidt omfang arbejde indenfor EU's rammer. Eleverne vil ved anvendelse af den juridiske metode procedere i grupper mod hinanden i vekslende roller i form af værtslandet, dommer og krænket borger. Eleverne vil opnå en forståelse for, hvordan jura anvendes og jurister procederer. På forhånd tabte sager kan vindes eller tabet mindskes. Den juridiske metode kan overføres på diskussioner i alle fag/problemstillinger.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE, ERHVERVSRET

 

JURA - FRA STENALDER TIL RETSSAMFUND

EMIL, ERHVERVSJURA, AAU AALBORG

Det at tænke juridisk handler om, at kunne sætte sig ind i alverdens perspektiver, og gennemskue hvad der er relevant i forhold til hvert enkelt. Som følge af dette, er noget af det første på man jurastudiet må lære at erkende er, at der sjældent er et decideret rigtigt svar – langt hen ad vejen handler det hovedsageligt om argumentation og hvad der lægges vægt på, altså hvad der er relevant ud fra hvad man gerne vil nå frem til.
Formålet med oplægget er at vise eleverne, at man simpelthen bliver nødt til at inddele problemer, og begrænse sig. Og det man allerede fra starten af, i hvert fald bør have en idé om, hvad man vil forsøge at nå frem til. For ellers så har man jo ingen jordisk chance for at vide hvad der er relevant at se på.

RELEVANT FOR alloe - irsærSAMFUNDSFAG OG HISTORIE

 

Kan man sætte pris på et menneskeliv?

Jakob Skelmose, Politik og Administration, AAU AALBORG 

"Man kan ikke sætte pris på et menneskeliv" er en sætning, som har givet genklang i den politiske debat omkring sundhedsvæsenet i mange år. Argumentet omkring, at man ikke kan sætte pris på et menneskeliv er absurd, fordi det ville svare til, vi skulle bruge uendeligt mange penge på uendeligt mange behandlinger. Økonomien bag sundhed er en kompleks og anderledes form for økonomi, hvor der gælder regler og principper, som adskiller sig markant fra den almindelige forståelse for økonomi. I dette oplæg vil eleven blive introduceret til sundhedsøkonomiens anatomi, samt hvordan Sundhedsvæsenet opererer i Danmark.

RELEVANT FOR Samfundsfag, Statistik, Økonomi, Matematik og Biologi

 

"People don't buy what you do, they buy why you do it"

Mathias, Ha Erhvervsøkonomi, AAU AALBORG 

Købte du din IPhone, fordi den er bedre end de andre smartphones på markedet? Eller var det fordi den passer sammen med din Macbook, Apple Watch og AirPods? De store succesfulde virksomheder ved ikke bare hvad du efterspørger, men hvorfor du efterspørger det. Derfor vil eleverne først blive introduceret til mikroøkonomiens grundprincipper, der fortæller om menneskers rationelle adfærd, og vil derefter blive introduceret for Den Gyldne Cirkel samt hvordan den bruges. Herefter vil eleverne skulle arbejde problembaseret med en selvvalgt succesfuld virksomhed på baggrund af den præsenterede teori.

RELEVANT FOR Økonomi, Samfundsfag

 

Økonomien i bakgear – ”Hvad fanden gør vi, Mette?”

Katrine, HA Erhvervsøkonomi, AAU AALBORG 

På ganske få øjeblikke blev hele det danske samfund vendt på hovedet. Landet lukkede ned og mange blev sendt hjem fra arbejde – ingen viste rigtig, hvad det skete. I foråret 2020 oplevede dansk økonomi et enormt tilbageslag grundet covid-19, hvilket bl.a. medførte økonomiske hjælpepakker for et trecifret milliardbeløb.

Men hvorfor skal vi bruge så mange penge for at få gang i økonomien? Hvordan, og ikke mindst hvorfor, virker alle disse hjælpepakker, så vi forhåbentligt kommer ud på den anden side med en økonomi i fremdrift? Disse spørgsmål besvares gennem dette oplæg, hvor der ligeledes tages kritisk stilling til, om den anvendte teori er en god indikator for den økonomiske situation. 

Eleverne desuden får lov til at træde i regeringens fodspor, og selv komme med forslag til løsninger på den økonomiske krise.

RELEVANT FOR alle - især til fag som samfundsfag, matematik og international økonomi

 

Social afvigelse - et biprodukt af 'det normale' som ideal

Simone, Sociologi, AAU AALBORG 

Er det muligt at forstå ’normalitet’ og ’afvigelse’ som to sider af samme sag? Social afvigelse er et fænomen, som står i modsætning til normaliteten i en given samfundsmæssig kontekst. I oplægget introduceres eleverne til tre perspektiver på forståelser af afvigelser, hvor ’afvigelse’ er et udtryk for og resultatet af forskellige former for norm- og regelbrud i den sociale kontekst. Eleverne skal udarbejde et miniprojekt, hvor de gennem gruppearbejde skal anvende de præsenterede teoretiske perspektiver og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere og diskutere cases. Her bliver eleverne introduceret til, hvordan man arbejder problembaseret på sociologistudiet og får ligeledes indsigt i det unikke ved PBL som arbejdsform.

RELEVANT FOR Samfundsfag og dansk

 

Var Obama i virkeligheden fra Kenya?

Astrid Damsgaard Lyng, Politik & Administration, AAU AALBORG 

Ovennævnte påstand var for år tilbage, teorien i en af de mest udbredte politiske konspirationsteorier i amerikansk politik. Uanfægtet om påstanden kunne påvises som hverken sand eller falsk, fik den meget fokus og blev brugt flittigt imod Barack Obama. Internettet flyder med konspirationer som denne, blandt andet omkring amerikanske politikere. Eleverne vil blive klogere på konspirationsteorier ved at få kendskab til politisk psykologi. Eleverne skal finde den mest absurde konspirationsteori, analysere den og prøve at bruge teorien til deres politiske fordel. Eleverne vil få kendskab til hvorfor nogle mennesker vælger at tro på dårlige kilder og vilde teorier – og hvorfor andre ikke gør. Eleverne skal til slut fremlægge hvad de har fundet frem til.

Relevant for alle studieretninger, dog især samfundsfag, dansk  og psykologi

Projektoplæg fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

vil du være fremtidens helt? - red menneskeliv med teknologi

rasmine, sundhedsteknologi, aau aalborg

Hvordan kan det egentlig være muligt, at vi kan få lammede til at gå og få stumme til at tale? Dette er sundhedsteknologi svaret på, hvor en sundhedsfaglig uddannelse bliver kombineret med brugen af teknologi. Oplægget tager udgangspunkt i hvornår og hvordan vi møder sundhedsteknologi i hverdagen. Eleverne vil blive præsenteret for konceptet om livskvalitet, og om hvordan små parametre i hverdagen, kan gøre den helt store forskel. Derudover vil eleverne blive præsenteret for forskellige sygdomme, og arbejde med hvilke teknologiske løsninger der kan afhjælpe disse sygdomme.

relevant for biologi, bioteknologi og samfundsfag

 

ER DU SINDSSYG??

SIMON, MEDICIN, AAU AALBORG

Psykiske lidelser og psykiatriske patienter er et af de mest indviklede og tabubelagte områder i det danske sundhedssystem i det 21. århundrede. Skal psykiske lidelser behandles på lige fod med fysiske lidelser? Kan vi rent faktisk gøre noget for folk med psykiske lidelser? Og skal psykiske lidelser behandles medicinsk eller med terapi? Eller en helt tredje måde? Igennem problembaseret læring bliver dine elever klogere på disse grænselande, mellem psykologi og psykiatri, krop og sind, og naturvidenskab og humanisme. Selve arbejdet vil foregå som gruppearbejde ud fra selvvalgte psykiatrisk patientgrupper og dertilhørende patientcases og -historier.

RELEVANT FOR BIOLOGI, PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG

 

aktiv dødshjælp - en værdig afsked?

emil, medicin, aau aalborg

Birthe er 93. Hun ønsker ikke en livsforsikring men en dødsforsikring. Muligheden for at vælge døden. At fravælge livet. At Indtræde den evige søvn før tid, når kun den værdige død vil være afslutning på et ’uværdigt,’ ubærligt liv. Skal hun have retten til det valg? For hvem bestemmer egentligt over livet - eller døden? Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Nogle mener det er godt, andre at det er skidt. Netop den debat jeg vil tage med i klasseværelset, hvor intet facit eksisterer. Introduktion til lovgivning, dilemmaer og etiske positioner vil klæde eleverne på til en faglig diskussion af et blufærdigt emne. Der vil være temaer om livskvalitet, selvbestemmelse, ansvar og risiko ved aktiv dødshjælp med inddragelse af forskellige cases.

relevant for alle - især bioteknologi, samfundsfag og psykologi

 

Sukkersyge sukker-sucks

jonas, medicin, aau aalborg

Sukkersyge er en rimelig kendt sygdom, men det er ikke alle der ved hvad det egentlig vil sige at have det, eller hvorfor man får det. Antallet af mennesker med sukkersyge er mere end fordoblet mellem 2000 og 2016, med godt 250.000 danskere der er diagnosticeret med sygdommen, så hvad sker der lige der? Hvorfor får så mange sygdommen, og hvad kan man gøre ved det? I dette PBL-oplæg vil eleverne lære om mekanismerne i kroppen der leder til sukkersyge, behandlingsmuligheder og sygdomsbilledet af en patient med sukkersyge. Yderligere vil de kunne deltage i det medicinske detektivarbejde, der ligger forud for en medicinsk diagnose i et case baseret mini-projekt, som det gøres på medicinstudiet ved AAU.

relevant for biologi og bioteknologi

 

Hormoner – mere end bare sex, kroppens kemiske budbringere

Marie, medicin, aau aalborg

Vi har alle hørt at vores hormoner ændre sig, når vi kommer i puberteten. Men hvad er hormoner egentlig? Påvirker hormoner mere end puberteten? JA - hormoner er over alt i vores krop, sammen med nervesystemet er de vores kontroltårn og vores kemiske budbringere. Der findes mange former for hormoner, og de har alle deres individuelle og specifikke funktioner. Hormoner gør dig glad, de kan gøre dig aggressive og de får dig til at vokse. 
Dette oplæg vil give en intro til hormoner, en intro til de forskellige typer hormoner der findes og hvad der sker hvis kontroltårnet kikser. Igennem arbejde med cases, vil eleverne opnå en forståelse for hvad hormoner er og hvilke hormoner, der findes i deres egne kroppe.

relevant for bioteknologi, biologi, kemi, idræt b og teknikfag

 

mikrober og kroppen - slagmark eller samarbejde

EMMA, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING, AAU AALBORG

Vi mennesker er udstyret med en veludrustet hær i form af immunforsvaret, der beskytter os mod en bred vifte af invasive bakterier, vira og svampe. Samtidig, er vi mennesker vært for tusindvis af mikrober, der lever på eller i vores krop helt uforstyrret af immunforsvaret - nogen af dem hjælper os måske endda med at blive sundere!
Eleverne vil få et indblik i dette komplekse sammenspil mellem mennesker, mikrober og immunforsvaret. De vil arbejde problemorienteret med udgangspunkt i forskellige patientcases, der skal fungere som springbræt til brainstorms om diagnose, behandling og årsag - baseret på viden opnået gennem et teoretisk oplæg. Eleverne vil derefter selv skulle forberede et oplæg, hvor de præsenterer deres fund omkring den fiktive patient. Eleverne vil desuden skulle løse andre små opgaver i grupper undervejs, bl.a. et skuespil som læge og patient.

RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, Kemi og biologi

 

Fra Molekyle til Kanyle - Lægemidlets vej

MIKKEL, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MedIS), AAU AALBORG

Hvordan bliver et lægemiddel egentlig til, og hvorledes undgår man, at et farligt lægemiddel sniger sig ind i hjemmet? På denne dag tager jeg eleverne i hænderne, og bringer dem med på den vej et lægemiddel skal igennem, før det lander hos patienten. Vi starter ved forskningens spændende ukendte verden, hvorefter vi bevæger os videre mod patenteringen af vores nye lægemiddel. Herefter ankommer vi ved den prækliniske udvikling, med dyreforsøg og etiske dilemmaer. Vi forsætter derefter mod de kliniske forsøg, hvor patienter for første gang inddrages. Til sidst svinger vi forbi salgsstrategier og markedsanalyser samt forståelsen af ”pharmacovigilance”. Efter dette teoretiske oplæg skal eleverne selv på banen, og prøve kræfter med case-work.

RELEVANT FOR KEMI, BOILOGI, BIOTEK, MATEMATIK

 

Et du til pisk eller gulerod? - Hvornår er du motiveret?

jesper, idræt, aau aalborg

Hvorfor ser nogle elever den næste aflevering som en leg, mens andre knap kan overkomme den? Hvordan skabes viljen bag vores handlinger, og hvor stor er forskellen på motivation i en gymnasieklasse? Dette oplæg tager udgangspunkt i den enkelte elevs egen motivation for sine handlinger. Eleverne udfordres, gennem kognitive teorier omhandlende motivation, til at reflektere over egen motivation, mens de i gruppearbejde skal forsøge at analysere og diskutere deres klassekammeraters oplevelse af motivation. Elevernes gruppearbejde perspektiveres desuden til, hvorfor fokus på motivation er vigtigt i samfundet, og hvorfor det som ung kan være problematisk, at vi konstant vurderer os selv ud fra verden omkring os.

relevant for alle - især idræt, psykologi og samfundsfag

 

Din og min identitet, hvem skaber os som mennesker?

jørgen, idræt med sidefag i samfundsfag, aau aalborg

I nutidens samfund ses der hos mennesker en konstant søgen mod anerkendelse af os som individer og vores egen identitet. Men hvordan skabes vores identitet, hvem skaber den, og hvad sker der, hvis vi som mennesker ikke oplever denne anerkendelse, eller lige pludselig mister den? I et kort oplæg af mig gives en række teoretiske perspektiver på identitetsdannelsen med udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori. Herefter skal eleverne arbejde med teorien i grupper, hvor de inden for et bestemt felt skal kortlægge et problem, der relaterer sig til teorien, finde argumenter for, hvorfor det er et problem og efterfølgende forberede en præsentation af deres arbejde. Formålet er at give indblik i, hvordan mønstre i samfundet kan forklares.

relevant for alle - især idræt, samfundsfag og psykologi

 

Slankekure - det mest usunde i verden?

Kathrine, Medicin, AAU AALBORG 

I en verden, hvor det at være perfekt, er det største ideal, benytter flere og flere mennesker sig af slankekure. Men er det egentlig så sundt, som man går og tror? Oplægget tager udgangspunkt i menneskets fordøjelse og herfra med særlig fokus på slankekures effekt på kroppen. Eleverne vil blive præsenteret for den medicinske definition på sundhed og vil selv have mulighed for teoretisk at arbejde som læge for en dag. 

Hvis en mere samfundsfaglig vinkel ønskes, kan oplægget vinkles til øget fokus på samfundets portrættering af slankekure, og hvordan denne diskurs måske ikke altid er helt sand.

Relevant for alle - især biologi, bioteknologi og idræt

Projektoplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

Aalborg

 

DESIGN DU KAN STOLE PÅ

CARINA, INDUSTRIELT DESIGN, AAU AALBORG

Hvornår er et design godt? Og hvordan finder du ud af hvordan dit produkt skal udformes, for at sælge godt til en specifik målgruppe? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil forsøge at besvare, og samtidig give et indblik i hvordan designere tænker. Oplægget fokuserer på hvordan man laver et design, som er tilpasset en bestemt kontekst, hvor vi vil komme igennem nogle simple – men effektive – metoder til at: få et indblik i en målgruppe, analysere den, udforme et design dertil og til sidst vurdere den. Alle metoderne vil blive afprøvet, hvor eleverne selv vil komme til at designe et produkt til et bestemt distrikt i Berlin. Vi vil også lave nogle øvelser, hvor eleverne får lov at promovere deres produkt foran sine klassekammerater.

RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, INNOVATION OG KOMMUNIKATION/IT

 

HAR DU LÆST MANUALEN? - DIGITALT DESIGN DER ER TIL AT FORSTÅ

GRY, INTERAKTIONSDESIGN, AAU AALBORG

Har du nogensinde navigeret rundt i et program, for at finde en funktion, som du så aldrig fandt? Har du måtte søge på Youtube efter hjælp? Eller gav du op?
Manualer bliver anvendt i stor grad - men læser vi dem overhovedet? Kan vi i nogen situationer, erstatte manualen med forståeligt design? Dette oplæg vil fokusere på hvordan man kan designe digitale løsninger som bl.a. er intuitive og brugervenlige igennem en række teorier og metoder. Eleverne vil igennem cases arbejde med, at udvikle deres egen digitale løsning til et relevant problem med anvendelse af design principper. Eleverne vil bl.a. gøre brug af storyboarding, sketching, wireframing, og prototyping. OBS: Eleverne skal installere InVision Studio. Link til download: https://www.invisionapp.com 

RELEVANT FOR ALLE FAG OG ISÆR TEKNOLOGI, DESIGN, IT, INNOVATION, TEKNIK SAMT MEDIEFAG

 

UGANDAS PRINS HAR SNUPPET BEDSTEMORS ARV

SIDSEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI, AAU AALBORG 

Flere kan nok nikke genkendende til at generationen af bedsteforældre - og i nogle tilfælde - også forældre, skal have hjælp til at finde et dokument på computeren, en hjemmeside, eller at få rettet en nyopstået fejl. I nogle tilfælde også med en kommentar om ’At de i hvert fald ikke har trykket på noget som helst’. Denne temadag vil indeholde en introduktion til teorier og metoder, der bliver brugt på informationsteknologi. Eleverne vil blive stillet en opgave, der skal give dem et indblik i, hvad det vil sige at arbejde problembaseret. De skal arbejde med en case, hvor de ved brug af teorier og metoder, skal skabe et design af et IT-system, ved hjælp af et sketchingprogram.

RELEVANT FOR ALLE

 

KOM PÅ TALEFOD MED DIN COMPUTER - EN INTRODUKTION TIL PROGRAMMERING

THOMAS, SOFTWARE, AAU AALBORG  

Er programmering kun for nørder, der sidder nede i mors kælder, og drikker energidrik? Er programmering ikke vildt svært og kompliceret? Til dette projektoplæg vil eleverne stifte bekendtskab med nogle basale programmeringskoncepter, i et værktøj der hedder Processing. Der vil blive fremvist et lille spil, som mangler nogle elementer. I projektet er det op til eleverne selv, i grupper, at fikse spillet med deres egen kode. Her er det muligt at ende op med flere resultater, som grupperne vil vise hinanden til sidst på dagen. OBS: Eleverne skal på forhånd downloade Processing (gratis) fra hjemmesiden https://processing.org

RELEVANT FOR MATEMATIK, INFORMATIK, KOMMUNIKATION/IT

 

DIT LIV ER STYRET AF ALGORITMER – FRA MORGENRUTINE TIL LIVSVALG

KRISTIAN, SOFTWARE, AAU AALBORG 

Algoritmer er igennem de sidste par år blevet omdiskuteret en hel del og er blevet et buzzword for mange. 
Virksomheder benytter algoritmer til at øge deres omsætning, regeringen benytter dem til at sikre landet imod fare og du benytter dem når du gennemgår din morgenrutine. Algoritmer er et stort koncept som kan mange ting, men hvordan virksomheder benytter dem til at øge omsætningen, eller hvordan YouTube, benytter algoritmer til at holde en person på deres side i så lang tid som muligt, er et stort spørgsmål for mange. 
I dette oplæg vil eleverne blive introduceret til hvordan algoritmer kan hjælpe med at løse mange af hverdagens problemer, ved at undervise dem om basal algoritmeteori, samt ved at introducere dem for kendte algoritmer.

RELEVANT FOR MATEMATIK, PROGRAMMERING, SAMFUNDSFAG OG PSYKOLOGI

 

STYRK DINE SANSER - HENT INFORMATION FRA DINE OMGIVELSER

HOLGER, ELEKTRONIK OG IT, AAU AALBORG

En vigtig del af det teknologiske samfund er evnen til at kunne observere og beskrive ens omgivelser i målbare størrelser, samt at anvende denne viden til at løse problemstillinger. Denne opgave udføres i dag hovedsageligt af elektroniske sensorer.
Oplægget fokuserer elektroniske sensorers brug i problemløsning. Eleverne vil blive introduceret til, hvordan man med elektroniske sensorer indsamler information om ting som lys, temperatur og bevægelse, og hvordan man udarbejder en løsningsmodel ud fra en problemformulering.
Eleverne vil komme til at udvikle deres helt egen sensorbaserede løsningsmodel på et relevant problem, hvilket bl.a. indebærer problemanalyse og overvejelser omkring systemdesign, samt anvendelse af teori om sensorer. OBS: Oplægget kræver at eleverne har en computer og papir til skitsering af systemdesign.

RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, KEMI, TEKNOLOGI, INNOVATION, INFORMATIONSTEKNOLOGI

 

5g - the need for speed

mikkel, elektronik og it, aau aalborg

Den 5. generation (5G) af mobilnetværk er lige om hjørnet og det skal gå stærkt! Selvkørende biler, ’internet of things’ og ekstremt hurtigt internet er kun lige begyndelsen af alle de muligheder 5G medbringer, men hvordan kommer alle disse nye teknologier til at fungerer i praksis? Det er lige netop det eleverne skal udforske ved at arbejde problemorienteret med nogle af de nye teknologier som 5G. giver mulighed for. Eleverne vil få et indblik i kravene, udfordringerne og mulighederne ved implementeringen af nye teknologier. Derudover vil eleverne også få en forståelse for hvordan man som ingeniør arbejder med problemstillinger.

relevant for fysik, matematik, teknologi og samfundsfag

 

Morderiske maskiner og mikroprocessorer – computeringeniør for en dag

gustav, computerteknologi, aau aalborg

Kunne du leve uden din computer? Svaret er formentlig nej, men er du klar over hvor mange computere, de rent faktisk møder i din hverdag? I dag findes computere i adskillige afskygninger og i alt fra kaffemaskiner til biler og hospitalsudstyr – men hvilken rolle spiller de i samfundet og i din hverdag? Hvordan fungerer den slags elektroniske enheder på et teknisk plan, og hvilke etiske problematikker opstår der, når alt måles, kvantificeres og analyseres? Denne PBL-temadag giver et indblik i det ovenstående og lader eleverne prøve kræfter med at drive et ingeniørprojekt fra start til slut. Her skal de tage et udgangspunkt i et problem, opstille krav, designe og implementere en løsning samt reflektere over arbejdsprocessen.

relevant for samfundsfag, teknikfag, teknologi, fysik, programmering og matematik

 

INTELLIGENS I HVERDAGEN – HVORDAN OG HVORFOR?

JAN, ROBOTICS, AAU AALBORG

Med en teknologisk hverdag i rivende udvikling, er det svært at undgå at have elektroniske enheder i sin hverdag, som er med til at gøre livet nemmere for os. Er disse enheder intelligente, selvom de ikke tænker og opfører sig ligesom os mennesker? Vi skal arbejde med hverdagsproblemer og forsøge at løse problemerne med elektronik og programmering. Eleverne skal prøve kræfter med at løse et konkret problem, som de kan relatere til deres egen dagligdag. Problemet skal løses gennem et Arduino-projekt. Eleverne vil sidst på dagen have løst dele af, eller et helt problem og vil have et konkret produkt at vise frem.
Inden oplægget hentes ”Arduino IDE” (ikke online IDE) på: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

RELEVANT FOR TEKNOLOGI, FYSIK OG PROGRAMMERING

 

KOMMER FREMTIDEN TIL AT VÆRE BÆREDYGTIG?

ANN-SOFIE, MILJØLEDELSE OG BÆREDYGTIGHED, AAU AALBORG 

Fremtiden for den næste generation ser meget dyster ud, og vi er på vej mod store klimaforandringer, ressourcemangel og overpopulation. De store problemer lammer befolkningen og politikere, så ingen handler på de ellers absolutte nødvendige tiltag, der må gøres i dag! Oplægget vil handle om den nuværende grønne udvikling og bæredygtige løsninger, som blomstre frem overalt i hele samfundet, og skaber troen på en bedre kurs for kloden og mennesker. Eleverne vil opnå kendskab til principper inden for bæredygtighed, verdensmålene og cirkulær økonomi. Med udgangspunkt PBL-modellen vil eleverne komme til at arbejde med deres egen eller virksomheders klimaaftryk igennem konkrete produkter og forbrug.

RELEVANT FOR ALLE - især SAMFUNDSFAG, INNOVATION, ERHVERVØKONOMI OG PSYKOLOGI

 

PENGESEDLER I SKRALDESPANDEN - INDBLIK I RESSOURCESPILD I DET DANSKE SAMFUND

KAREN, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU AALBORG

Forebyggelse af ressourcespild skal være en større del af vores samfund, fordi de naturlige reserver i verden med tiden vil blive udtømt. Derfor har jeg lavet et oplæg som vil få elevernes øjne op for ressourcespild i det danske samfund. Dette indebærer at få eleverne til at anse affald som en ressource, fremfor ubrugeligt skrot. Derfor præsenterer jeg eleverne for affaldshierarkiet, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Med disse værktøjer skal eleverne selv vælge en ressource og undersøge dens færden i samfundet og overveje hvilke tiltag der kan bibeholde ressourcen, fremfor at den går til spilde. Dette vil forhåbentligt medføre at eleverne får et mere nuanceret syn på ressourcer, og dermed affald, i det danske samfund.

RELEVANT FOR alle - især SAMFUNDSFAG, KEMI, DANSK, ENGELSK

 

HVORDAN IDENTIFICERER OG LØSER VI ETISKE PROBLEMER I VORES HØJTEKNOLOGISKE SAMFUND?

JONAS, TEKNOANTROPOLOGI, AAU AALBORG

Den teknologiske udvikling stormer afsted nærmest hæmningsløst. Denne udvikling bringer med sig et krav på sociale og juridiske svar, som typisk altid er et skridt bagud. Hvordan identificerer vi etiske problemstillinger i ny teknologi og hvordan kan de imødekommes? Eleverne vil møde nytteetik og pligtetik som etisk grundforståelse, samt antropologiske metoder, som kan benyttes til at undersøge aktørernes rolle i situationen. Kan der for eksempel være etiske problemer med teknologier som GPS-trackere, sociale robotter eller kan noget så omfattende en hel industri anses som et teknologisk etisk dillemma? Eleverne vil arbejde med disse problemstillinger efterfulgt af præsentationer og afsluttende diskussion om, hvad vi kom frem til.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, FILOSOFI OG TEKNOLOGI (HTX)

 

Kan du redde verden? - et oplæg om fremtidens energi

Caroline, By-, Energi-, og Miljøplanlægning, AAU AALBORG 

De fleste af os er bekendte med klimaforandringer og har i den forbindelse sikkert hørt om vedvarende energi. Men hvordan ser fremtidens energisystem egentligt ud? Det kan der være flere bud på. Mit oplæg handler om hvor den energi, som vi alle har til rådighed i hverdagen, kommer fra. Eleverne bliver præsenteret for hvad det vil sige at omdanne et forsimplet fjernvarmesystem fra fossil energi til vedvarende energi ved selv at lege med mekanismerne i systemet. Derudover bliver eleverne klogere på hvad bæredygtighed er for en størrelse, både som begreb og som redskab, samt hvilke udfordringer der forbundet med planlægningen af fremtidens energi. Eleverne får her bl.a. mulighed for at reflektere over hvad de ville gøre, hvis de kunne planlægge fremtidens energi - og hvorfor?

RELEVANT FOR Samfundsfag, Matematik, Fysik

 

Kort om kort. Hvor skal vi hen?

Emma Nikoline, Landinspektørvidenskab, AAU AALBORG 

Engang var kort og kortlægning forbeholdt den militære elite. Nogle få lavede kort og nogle få brugte dem. Det førte til at kortfremstillingen var præget af nogle indforståede principper. Med den teknologiske udvikling er fremstilling og anvendelse af kort blevet bredt ud til den brede befolkning og det er nu muligt for alle at fremstille kort. Nutidens udfordring er derfor at skabe anvendelige kort. Samtidig bliver kortene mere situationsorienteret, dvs. kort fremstilles med henblik på en specifik situation. 

Gennem denne PBL-temadag introduceres eleverne for metoder til at skabe forståelige kort. Efterfølgende får eleverne mulighed for at prøve kræfter med at fremstille kort med et bestemt formål. Herigennem får eleverne en forståelse for hvordan man kan arbejde problembaseret på Landinspektørvidenskab.

relevant for alle

 

Software - Det er ikke så farligt

Christopher, Software Engineering, AAU AALBORG 

Software er for mange et abstrakt og udefineret begreb. Det betyder, at mange oplever det som farligt og derfor distancere sig fra det. Det har denne undervisning til formål at gøre op med. Eleverne vil gennem dagen først opleve hvad software er, hvor meget software der er i deres hverdag, og hvorfor det ikke er så farligt som man tror. Undervejs vil eleverne blive introduceret for programmering, men også etikken i det, som mange glemmer. Eleverne vil derfor, efter en præsentation af programmering, få mulighed for selv, at vælge om de vil arbejde med etik eller programmering. Derefter udføres et miniprojekt fokuseret på det aspekt af software, som eleverne har valgt, hvilket der vil være mulighed for at fremlægge til sidst.

Eleverne kan med fordel downloade notepad++ eller Visual Studio Code på forhånd (kun en anbefaling og ikke et krav).

Relevant for alle

Evt. relevant for IT-faglige forløb

Se også...