Projektoplæg til temadage (Aalborg)

Om projektoplæggene

Projektoplæggene er temaer, eleverne kan arbejde med på en dag med problembaseret læring (PBL).

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, men kan tilpasses efter aftale, og alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet.

Tilbuddet om problembaserede temadage findes kun hos studenterunderviserne i AAU on Demand i Aalborg.

Læs mere om projekttilbuddet

projektOplæg fra Humanistisk Fakultet

Aalborg

Hvorfor ingen kan huske, hvad de lavede d. 11/9 2001

Christoffer, Psykologi, AAU AALBORG 

Hvad er hukommelse, og kan vi stole på den? Intuitivt oplever vi at have adgang til vores erindringer, men forskning viser, at der kun er en lille sammenhæng mellem tiltroen til vores hukommelse og de objektive kendsgerninger. Det skaber problemstillinger i forbindelse med f.eks. øjenvidneberetninger.    

Igennem oplægget vil jeg præsentere empiriske studier og teori, der antyder, at vores hukommelse ikke er statisk, men ændrer sig alt efter hvem vi er, hvem der spørger og hvad vi oplever. Der vil blive inddraget perspektiver fra socialpsykologien, biologiskpsykologi og kognitionspsykologien. Elev-aktiverende øvelser søger at skabe en forståelse af, hvad hukommelse er for en størrelse, hvordan den fungerer og hvorfor den til tider svigter. Dette vil gøres med blandt andet analyser af fiktive øjenvidneberetninger og rekonstruktion af hukommelsesstudier.

Relevant for Psykologi, Samfundsfag, Dansk , Historie og Filosofi

ER GYMNASIET MENINGSFULDT?

Benjamin, Anvendt filosofi, aau aalborg

I dag hører vi ofte paroler om, at man skal have et meningsfuldt arbejde. Men hvad betyder det egentlig? Oplægget tager udgangspunkt i en idé om menneskets muligheder for aktivitet. Herfra vil vi finde ud af, hvor i livet det meningsfulde kan træde frem. Sammen med eleverne vil vi diskutere, hvordan mennesket og organisationer passer sammen. Vi skal med andre ord skabe en organisationsfilosofi. Med afsæt heri vil vi analysere gymnasiet som organisation.
Meningsbegrebet vi opererer med, har intet med nytte, udbytte eller betydning at gøre. Det handler altså ikke om brugbarheden af en gymnasieuddannelse, men derimod om at give eleverne et indblik i, hvordan man kan arbejde med begreber som ’menneske’, ’mening’ og ’organisation’.

Relevant for FILOSOFI, DANSK, SAMFUNDSFAG, HISTORIE, PSYKOLOGI, INNOVATION

 

Kunsten at Kommunikere

Simon, Kommunikation og digitale medier

Kommunikation er kompliceret og tit afhængig af den sociale kontekst som vi befinder os i. Denne undervisning udforsker opfattelsen af kommunikationsprocesser og hvordan mennesker tolker kropssprog, mimik, gestik, toneleje mm. med udgangspunkt i praktiske eksempler og illustrationer fra forskellige kulturer.

Eleverne får til opgave at analysere et udvalgt videoklip, hvor de skal analysere aktørernes kropssprog og ageren, som skal fremlægges for klassen.

Relevant for Dansk, Engelsk, Kommunikation

ER KVINDER KUN SMUKKE OG MÆND KUN STÆRKE?
PIA, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, ENGELSK, AAU AALBORG 

Hvordan benyttes kønsroller i reklamer?
Med udgangspunkt i amerikanske og britiske reklamer, vil PBL forløbet belyse hvordan vores dagligdag påvirkes af stereotype kønsroller og værdiladet sprog.
I dette oplæg præsenteres eleverne for teori indenfor retoriske virkemidler samt introduceres til lingvistik og sprogets værdi. Efter oplægget inddeles eleverne i grupper og arbejder selvstændigt med et udvalg af reklamer og med en problembaseret tilgang til opgaven. Til sidst fremlægger eleverne deres gruppearbejde og er samles op i fælles plenum på dagen.

RELEVANT FOR DANSK, ENGELSK OG SAMFUNDSFAG

Øvelse gør etiker

Caroline-Robyn, anvendt filosofi, aau aalborg 

Oplægget vil tage udgangspunkt i spørgsmålet om den gode handling. Hvad er den gode handling egentlig? Vi vil bruge tænkningen og reflektion som springbræt ind i filosofiens tankegang. 
Eleverne vil blive præsenteret for to filosoffer, der hver især repræsenterer to forskellige etiske teorier. 
Efter oplægget af de filosofiske teorier, kommer eleverne i grupper, hvorefter de får lov til at anvende de filosofiske etiske teorier på en selvvalgt case. Eleverne vil få færdigheder i at kunne identificere etiske problemstillinger for herefter at kunne argumentere for kontrasterende etiske standpunkter. Afslutningsvist vil eleverne fremlægge deres projekt. 
Dette skulle gerne munde ud i et større og dybere perspektiv på, hvordan vi bør handle og færdes i samfundet.

Relevant for Filosofi, dansk, psykologi og religion

 

Angst er ikke unormalt!

Alexander, Anvendt filosofi, AAU AALBORG 

Angst er efterhånden blevet et ømt emne hos mange unge, og det kan derfor være svært at stå ved sig selv, når angsten griber en.
Jeg vil med min påstand fremføre en pointe om hvordan angst er en normal egenskab i det at være menneske, og at det ikke er noget vi skal sky væk fra. Oplægget hviler på filosofisk teori fra hovedsageligt Søren Kierkegaard, og vil bearbejde temaer som frihed, skyld og skam med afsæt i Syndefaldslignelsen – som her perspektiveres til det individuelle menneske. Efter oplægget vil eleverne blive sat på opgave, til at sætte angst som tema, op imod aktuelle problemstillinger, såsom #MeToo, Eksamensangst el. andet. Eleverne vil få et indblik i hvordan man kan bruge filosofien, til at analysere samtidskulturen.

relevant for dansk, historie, samfundsfag, religion og filosofi

STYRER DU KULTUREN ELLER STYRER DEN DIG?

Magnus, Psykologi, AAU AALBORG 

Oplægget vil give et indblik i kultur fra et psykologisk perspektiv, og hvordan vi konstant bliver påvirket af forskellige ting i hverdagen, der former måden, vi lever og tænker på. Eleverne vil blive præsenteret for kulturforskelle, og øvelser, der skal belyse, hvordan de fra barnsben er blevet tilvænnet en måde at tænke om verden på. Efter oplægget danner eleverne grupper, hvor de skal arbejde problembaseret med et selvvalgt emne, og bruge de psykologiske teorier, der er præsenteret i undervisningen. Målet med undervisningen er at belyse, hvad kulturen har af betydning, og hvilken magt den kan have over individet. Til sidst fremlægger eleverne deres gruppearbejde, og der bliver samlet op på dagens undervisning.

Relevant for Dansk, Psykologi, Historie, Samfundsfag Engelsk  

Feedback - Muligheden for at skabe læring

Marcus, Kommunikation og digitale medier, AAU AALBORG 

Hvad er feedback, og hvordan giver jeg egentlig god feedback? Spørgsmålene kan virke simple, når man ser dem første gang, men jo mere man tænker over dem, jo svære bliver de at besvare. I dette oplæg vil eleverne blive præsenteret for teori om kommunikationen, vi oplever til daglig og videre få værktøjer til at kunne løse koden til feedback. Undervisningen vil have fokus på aktiv læring, hvor eleverne selv bliver en del af undervisningen, som til sidst vil blive afsluttet med en fælles evaluering om læringsudbyttet. Målet med oplægget er derfor, at eleverne skal kunne give og modtage feedback, der har som hensigt at fremme læring.

Relevant for alle 

Hvad hvis verden ikke ender om ti år? – Introduktion til Spekulativ Design

line, kunst og teknologi, aau aalborg 

I søgen efter bæredygtige løsninger, kan det nogle gange virke som om, vi vil designe os ud af alle verdens problemer – men kan vi overhovedet det? Spekulativ Design argumenterer for, at det kan betale sig at skubbe til menneskers tankegange, adfærd og vaner, ved at præsentere alternativer til det liv, vi lever i dag.

Elevener vil først blive introduceret til hvad spekulativ design er, og hvorfor det er relevant at arbejde med. Blandt andet vil de lære lidt om, hvordan fantasi og fiktion er med til at skabe den virkelighed vi lever i. Derefter bliver de introduceret til hvordan man udvikler et spekulativt design, men henblik på at de nemlig selv skal udvikle deres egne koncepter i grupper. Disse fremlægges til sidst på klassen.

relevant for design, dansk, engelsk og teknologi

 

F*CK NORMEN

Rasmus, dansk med sidefag i folosofi

Trans, Homo, Hetero - ahva’ fo’ no’et’? Til denne temabaserede undervisningsdag vil eleverne blive undervist i queer-teorien og dets fokus på det heteronormative univers vi placeres i, samt det nyere fokus på verdens omfavnelse af ’andre’ seksualiteter og kønsopfattelser. Eleverne vil blive præsenteret for queer-subjektet i både medierne og litteraturen, og vi vil sætte et fokus på begges fremstilling af subjektet. Med afsæt i workshops om talehandlingsteori, nykritik og generelle kønsstudier er målet at give eleverne en forståelse for den nyere teori bag køn og seksualitet, og hvordan det kommer til udtryk gennem sproget både skriftligt og udtalt, samt hvordan studierne vil kunne omdannes til et fyldestgørende projekt i fremtiden.

Relevant for dansk, engelsk og filosofi

 

Drænende digte, støvede bøger og hvad vi kan bruge dem til

Ellen, Dansk, AAU AALBORG

Trods oplæggets titel, der indeholder både allitteration og assonans, vil eleverne her blive præsenteret for, hvordan litteratur kan bruges til meget andet end den kritiske læsning, der gælder om at finde sproglige virkemidler og symboler og afsløre den skjulte mening. Med et postkritisk afsæt vil undervisningen fokusere på, hvordan tekster afføder affekter hos os læsere, og hvordan vi får et unikt indblik i andre samfund, kulturer og liv, f.eks. gennem narrativ medicin og migrationslitteratur. Undervisningen vil prikke til elevernes fordomme om litteratur som støvet, kedeligt og ubrugeligt gennem arbejde med forskellige tekster, og i slutningen af dagen vil de forhåbentligt have fået øjnene op for litteraturens mange anvendelsesmuligheder.

Relevant for Dansk, historie, samfundsfag og engelsk

"HVAD F*** SKAL JEG BRUGE DET TIL?"

Simon, Psykologi, AAU AALBORG 

Ohms Lov, Aristoteles, andengradsligninger og tysk, hvad i alverden skal man bruge noget af det til? De fleste studerende (måske alle?) har nok stillet sig selv dette spørgsmål engang under deres tid i folkeskolen og gymnasiet. Dette oplæg vil, med udgangspunkt i pædagogisk psykologi, forsøge at besvare netop dette spørgsmål, ved at gennemgå nogle af de sjældent ekspliciteret ideer og teorier bag det danske uddannelsessystem. Efter oplægget vil de studerende arbejde problembaseret med dette emne, ved selv at skulle lave deres egne forslag til forbedringer af uddannelsessystemet, deriblandt ved hjælp af de teorier der indledende introduceres.

Relevant for psykologi, samfundsfag og historie 

"THE PRICK OVER THE EYE” – UNDGÅ DÅRLIGE OVERSÆTTELSER

ASGER JUL ROSENDORF, ENGELSK, AAU AALBORG 

Oversættelse er sværere end man skulle tro, for hvordan oversætter man f.eks. ordet "hygge" som ikke findes på engelsk? Oplægget vil primært fokusere på oversættelse fra dansk til engelsk, men vil også have eksempler på oversættelser fra engelsk til dansk. Eleverne vil få nogle sproglige redskaber som de kan tage med sig til den normale undervisning, baseret på grundlæggende teorier om oversættelse. Målet med oplægget er at præsentere eleverne for den praktiske side af sprog, med fokus på anvendelighed i hverdagen og i arbejdslivet. Eleverne vil blive udfordret med case-specifikt gruppearbejde, som vil give rig lejlighed til at anvende deres sproglige færdigheder.

RELEVANT FOR ALLE SPROGFAG - ISÆR ENGELSK OG DANSK

 

culture-clashes & colonization

thomas, engelsk med sidefag i historie, aau aalborg

Med udgangspunkt i Britisk og/eller Amerikansk kolonisering vil dette PBL forløb belyse hvordan fremstillingen af kulturer i film påvirker vores perception. Eleverne vil blive klædt på til at kunne forholde sig kritisk til de skildringer de oplever når de ser film/serier. Kolonisering forårsagede en række "Culture-clashes" som gav anledning til en række kulturelle konflikter - men hvordan bliver disse skildret? Timen beskæftiger sig med vores film-påvirkede perception af kulturelle problematikker. Undervisningen vil klargøre at selvom problemkomplekset ved disse kultursammenstød har deres rødder i kolonisering, ses de samme kulturelle udfordringer overalt i nutidige film/serier og påvirker stadig vores kulturelle perceptioner.

relevant for engelsk og historie

Underviseren tilbyder også følgende oplæg:

WHAT DO YOU THINK ABOUT DIXIELAND?

Thomas, engelsk med sidefag i historie, aau aalborg

Hillbillies, trailertrash, rednecks - kært barn har mange navne. Sydstaterne i USA er længe blevet mødt med stereotypiske og nedladende holdninger verden over. Men hvordan er disse perceptioner blevet skabt, og er der noget sandt over dem? Oplægget vil bl.a. beskæftige sig med national identitetsteori og dykke ned i den komplekse amerikanske sydstatskultur. Eleverne vil arbejde med diverse sydstatsfænomener og traditioner. Hermed vil eleverne klædes på til at kunne forstå sydens diversitet/kompleksitet, og dermed danne et mere nuanceret syn på ”the south”. 

RELEVANT FOR ENGELSK OG HISTORIE

 

Kultur, Sociale Medier & Memes (Culture, Social Media & Memes)

MADS, Culture, Communication & Globalization, AAU AALBORG

Kultur præger os alle, primært i relation til konstruktionen af vores identitet, men hvordan forstår vi kultur? Hvilke kulturelle indtryk får vi fra sociale mediers indhold?
Oplægget vil præsentere de studerende for traditionelle koncepter inden for kultur i en moderne kontekst. Derudover vil de få redskaber til at kunne analysere en specifik form for indhold nemlig memes. Formålet med oplægget er at udvide de studerendes perspektiv for hvilke kulturelle indtryk, de bliver udsat for på daglig basis, og hvordan det har været med til at have en vis effekt på deres identitet. Krav til oplægget: højtalere. 

OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ENGELSK, SAMFUNDSFAG

 

MADSPILD, MARKEDSFØRING OG MILJØ – KAMPAGNER, DER REDDER VERDEN!

NANNA, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TYSK, AAU AALBORG

Hvad er madspild? Hvorfor opstår det? Hvilke konsekvenser medfører det? Disse spørgsmål er væsentlige, når emnet hedder madspild. Der vil blandt andet blive sat fokus på, hvilke restauranter og supermarkeder, der finder madspild vigtigt samt hvordan man kan lave en kampagne med fokus på madspild. Formålet med dette oplæg er at få eleverne til at reflektere over madspild og få dem til at gøre en forskel. Gennem gruppearbejde skal dagen give eleverne et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde med problembaseret læring på Aalborg Universitet. Eleverne skal blandet andet fremlægge om, hvad de kan gøre for at minimere madspild samt udarbejde en kampagne(en plakat eller lignende) med fokus på madspild. OBS.: Der er krav om højtalere.

RELEVANT FOR DANSK, SAMFUNDSFAG, TYSK

 

”DER ER ET YNDIGT LAND” – MED BRANDINGVÆRDI

JONAS, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK, AAU AALBORG

Hvordan kan virksomheder udnytte Danmarks værdi som brand? I dette oplæg vil vi se nærmere på begrebet ”nation branding” og hvordan et lands brand påvirkes af forskellige faktorer i samfundet. Oplægget vil anvende konkrete eksempler på virksomheder, som vælger at anvende dansk kulturelle elementer i deres markedsføring. Herunder Flying Tiger Copenhagens anvendelse af det danske sprog på det spanske marked, og Carlsbergs markedsføringsvideo med Mads Mikkelsen ”The Danish Way”. De studerende får en introduktion til problembaseret læring og hvordan det anvendes på Aalborg Universitet. Efterfølgende arbejdes der problembaseret i grupper med henblik på udarbejdelse af fremlæggelser.

RELEVANT FOR SPANSK, AFSÆTNING, DANSK, KULTURFORSTÅELSE, SAMFUNDSFAG OG ENGELSK

 

Får du din vilje?

NICKLAS, ANVENDT FILOSOFI, AAU AALBORG

Vi lever i en tid, hvor alle har noget at sælge. Men er valget om at købe ikke længere hos forbrugeren men hos producenten? Har vi dog nogensinde haft valget og i så fald, hvad er vores valg baseret på? Svaret findes dels igennem filosofien og psykologien! Dette oplæg vil handle om "den frie vilje" og udnyttelsen heraf i reklamebranchen. Der bliver trukket på filosofisk teori, der vil vise sig at være anvendelig på den psykologiske gren behaviorisme, og hertil hvordan reklamebranchen benytter sig af dette til at skabe falske behov. Oplægget vil veksle mellem undervisning og opgave, hvori teori vil blive anvendt. Eleverne vil få et indblik i problembaseret læring på AAU, samt hvordan en filosofisk tankegang kan være behjælpelig hertil.

RELEVANT FOR DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, FILOSOFI

 

Feminin, maskulin eller begge dele? Tværfagligt oplæg om køn, biologi og kultur

CAMILLE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

Den første kategori, mennesket identificerer sig med, er, hvorvidt man er født pige eller dreng. Biologisk køn er dog ikke en styrende faktor for individets identitet, da nyere forskning har vist, at individets kønsidentitet er definerende for selvforståelse. Følgende oplæg vil igennem tværfaglig viden udforske hvad kønsidentitet er og hvilken betydning den har. Eleverne vil i grupper blive præsenteret for en problemformulering, der afspejler paradokser omkring køn og identitet anno 2019. Det vil have det formål, at eleverne lærer hvad en problemformulering er, hvorfor den er nødvendig, samt hvordan de går til den. Dermed vil eleverne lære hvorfor en tværfaglig tilgang og gruppearbejde kan være nyttig til besvarelse af en problemformulering. Krav: Jeg skal bruge min. 20 tusser i farverne lyserød, rød, grøn og blå.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DANSK, SAMFUNDSFAG, BIOLOGI, HISTORIE, RELIGION

 

Hvor dansk kan man være? - Dansk identitet i en global kontekst

AIDA, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

I en mangfoldig verden, forsøger vi at forstå den danske identitet (hvad er det, overhovedet?) i en nutidig kontekst. Vi tager fat i, hvad det vil sige at identificere sig som dansk, og måske også være stolt af det. Er der betingelser for at kalde sig dansk? Er det en selv, der bestemmer, om man er dansk eller ej? Kan man have flere identiteter? Og særligt, hvilken betydning har det for unges selvopfattelse og identitetsdannelse at danskhed ikke ser ens ud hos alle? Man bliver først opmærksom på ens nationale identitet, når andre udfordrer den. Eleverne beskæftiger sig med social/national identitet, får lov til selv at prøve kræfter med at definere danskhed, og arbejder problemorienteret med at forestille sig en verden uden nationaliteter.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG, DANSK OG FILOSOFI

 

”MOR, VIL DU DONERE MIT HJERTE?”

FIE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG 

Ved udgangen af 2018 manglede 447 danskere et nyt organ, mens 40 patienter døde på venteliste. Hvordan kan dette lade sig gøre, når statistikken viser, at 90% af alle danskere går ind for organdonation? Tallene vidner om, at vi har svært ved at tage det aktive valg om at donere organer eller ej. Relevant psykologisk teori vil give en forståelse for, hvorfor det er svært at tage stilling, samt hvordan visuel eksponering kan fremme en meningsskabelse. Ved brug af teorien og virkemidlerne vil eleverne i grupper skabe deres egne oplysningsreklamer for organdonation. Temadagen vil udfordre elevernes forståelse for organdonation og meningsskabelse herom samt give dem indsigt i, hvordan visuel eksponering påvirker meningsskabelsesprocesser.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DANSK OG SAMFUNDSFAG

 

PSYKOLOGIEN BAG “LIKE”

ASTRID, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

Hvorfor er det så svært at lægge mobilen fra os, hvorfor føles et “like” på Facebook så godt, og hvorfor er det så nemt for os mennesker at blive afhængige af teknologien? Disse spørgsmål vil vi forsøge finde svar på. Derudover vil vi se på teorien bag behavioristisk design, og hvordan man gør brug af psykologiske teorier idag til at designe teknologi. Der vil blive taget udgangspunkt i nogle eksempler fra virkeligheden såsom Instagram. Vi vil derudover diskutere de etiske konsekvenser af at bruge viden om menneskets psyke til at skabe produkter. Eleverne vil derefter få en problembaseret opgave, hvor de udfra et behov fra Maslow’s behovspyramide rent teoretisk skal designe idéen til en app, der gør brug af viden fra psykologi.

RELEVANT FOR PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG, ENGELSK, DANSK, BIOLOGI, FILOSOFI

 

CREATIVITY TAKES COURAGE

KRISTINE, ART AND TECHNOLOGY, AAU AALBORG

Hvad er kunst? Hvad er teknologi? Kan to så forskellige felter arbejde sammen? I dette oplæg vil vi fokusere på hvordan vi kan bruge kunst i samarbejde med teknologi indenfor udviklingen af interaktive skulpturer ved at tage en klassisk kunstform og kombinere den med nogle af de nye mere innovative teknologier på en kreativ måde.
Dette er med henblik på at give eleverne en ide om hvordan det er at lave projektorienteret PBL arbejde på AAU. Undervisningen vil være todelt, bestående af undervisning og en gruppeworkshop hvor eleverne vil få inspiration til at skitsere deres egen interaktive skulptur  ved hjælp af metoder til kreativ tænkning og ideudvikling. Forløbet vil blive afsluttet med en præsentationsrunde og diskussion. OBS: Det forventes, at eleverne medbringer blankt papir, viskelæder og en almindelig blyant.

RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, BILLEDKUNST OG KOMMUNIKATION/IT

 

Du er hvad du ser

ANDREAS, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

Oplæggets formål vil være at oplyse eleverne, om hvordan moderne medier påvirker mennesket. Der vil blive gennemgået en række teorier på klassen, blandt andet framing og cultivation theory. Disse vil blive sat i relation til film og diskuteret på klassen. Eleverne vil lære om forskellige måder, hvorpå de medier vi indtager kan have inflydelse på vores holdninger og handlinger, uden vi er bevidst om det. Ydermere er målet at få eleverne til at reflektere over hvordan forskellige medier har påvirket dem, og hvordan de vil gøre det i fremtiden. Krav til oplægget: Post-its. 

RELEVANT FOR MEDIEFAG, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI

 

"hey, må jeg lige få jeres opmærksomhed?"

ida, kommunikation og digitale medier, aau aalborg

Hvad er kommunikation, og hvor møder vi det i vores hverdag? Kommunikation kan være alt fra at se en reklame, til klasseundervisning eller når vi venter i køen hos bageren. Oplægget vil forsøge at anskueliggøre, hvorfor kommunikation er relevant, og hvordan vi kan blive bedre til at tale og fange et publikums opmærksomhed – og fastholde den. 
Derudover vil oplægget have fokus på akademisk metode, hvor eleverne bliver introduceret for en konkret måde at indsamle og behandle data på, som de selv skal prøve kræfter med i gruppearbejde. Målet er at vise eleverne, hvordan de aktivt kan bruge og mestre kommunikation i deres tilværelse og give dem et indblik i, hvordan man praktisk arbejder problembaseret som studerende ved Aalborg Universitet. Krav: Printede bilag til eleverne.

relevant for alle

 

STODDERRAPPEN - EN SKÆNDSEL ELLER ET GENIALT FÆNOMEN?

SISSEL, MUSIKVIDENSKAB, AAU AALBORG

Eleverne vil igennem dette emne, lære noget om brugen af musik på en anderledes måde i mødet med en upcoming ’accepteret’ musikform. Her vil der blive lagt vægt på hiphoppen som en niche-kultur, der bygger på specielle værdier og som på mange måder lever efter deres ’blackness’- og 'hood'-identitet. Samfundsmæssigt er der skræmmende hvor meget de slipper af sted med at skrive i deres, til tider, halvsexistiske tekster. Så hvorfor lader vi dem egentlig gøre det? Er de affødt af kulturen eller bliver kulturen affødt af dem?
I løbet af dagen arbejdes der igennem bl.a. projektarbejde på at forbedre forståelsen af kulturen, musikkens påvirkning og livet rapper i Danmark.
Krav: Højtalere, der er sat til projektoren.

RELEVANT FOR MUSIK, DANSK, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI

 

”Der er sket en fejl, jeg er gået hen og bleven lækker” – Jacob Ditzel - Medier, identitet og selvfremstilling

Rebecca, Dansk, AAU AALBORG 

Hvordan kan medier ændre vores handlinger og ytringer, og hvad betyder dette for vores selvfremstilling? Når der lægges et billede op på et socialt netværksmedie, er billedet oftest nøje udvalgt, men hvorfor tager det os, så lang tid at vælge dette billede? Hvorfor er det så vigtigt for os at vi udstråler noget helt specielt? I undervisningen skal eleverne forholde sig til deres tanker omkring det at performe og skabe identitet i givende situationer. Eleverne vil blive introduceret til forskellige teorier, omhandlende scenemetaforik, disse teorier vil eleverne skulle anvende på forskellige kendte menneskers instagramprofiler. Målet med dagen er at skabe en forståelse for, at verden ikke altid er sort og hvid, og at der oftest ligger tanke bag handling. Eleverne vil blive udfordret, og går forhåbentlig ud med en bredere forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør på eksempelvis de sociale medier.

Det er at krav, at eleverne har mulighed for at printe.

RELEVANT FOR Dansk

 

Sutteflaske eller selvudvikling? - Hvorfor overhovedet få børn?

Anton, Psykologi, AAU AALBORG 

Alle drømmer om at få børn en dag; det er da klart – eller er det? Nyere forskning peger på, at flere mennesker begynder at fravælge børn frivilligt, og fænomenet optræder oftere og oftere i medierne. Hvordan kan vi forstå og forklare denne livsstil? Og hvad ligger til grund for vores egne holdninger og overbevisninger herom?

I oplægget vil vi, ved at arbejde med denne virkelighedsorienterede problemstilling, undersøge, hvordan man tænker kritisk, tager informerede beslutninger og baner vejen for sit eget liv. Teorierne omfatter bl.a. evolutionspsykologi, socialpsykologi og meningsskabelse. Idéerne herfra vil komme eleverne til gode i forbindelse med både de store og små valg i livet, der står foran dem.

RELEVANT FOR Alle

 

Er du Nazist?

Mads, Psykologi, AAU AALBORG 

Oplægget vil indledningsvis fortælle de studerende, at den statistiske sandsynlighed for at alle i klasselokalet havde været nazister omkring 1940 er meget høj. Ud fra denne påstand vil oplægget give de studerende indblik i de psykologiske prædispositioner, vi mennesker har i gruppesammenhæng og overfor autoritetsfigurer samt propaganda, og hermed søge at give et dybere forståelse for tyskerne under Nazi-styret. Herefter vil eleverne selv have mulighed for at undersøge fænomener fra deres hverdag og prøve at analysere dem ved hjælp af oplæggets psykologiske teorier. De studerende bliver sat i grupper, hvor de skal arbejde sammen for at opnå en dybere forståelse for fænomenet. Som afslutning vil grupperne skulle fremlægge deres undersøgelser foran klassen.

RELEVANT FOR Psykologi, samfundsfag, historie, filosofi

Evt. relevant for forløb om 2. Verdenskrig

projektOplæg fra Ingeniør- og Naturvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

 

Design, det’ nemt

Rasmus, Interaktiondesign, AAU AALBORG 

Hver dag omringer vi os selv med digitale systemer. Fra software på smartphones og computere, til billetautomater og hjemmesider. Da sådanne systemer fylder så meget i vores liv, påvirker måden de er designet os enormt. Igennem undervisningen får eleverne en forståelse for, hvad design egentligt er, samt hvordan software-designere skaber designs, der løser komplicerede problemer. Eleverne kommer også til selv at prøve kræfter med en bredt anvendt designteknik, når de skal designe dele af et system, baseret på krav de selv er kommet frem til.

Relevant for alle - Især Design- og IT-fag

 

Robotstøvsugeren - Hvordan virker de?

Emil, robottekonologi, aau aalborg

Robotstøvsugeren. Et fantastisk hjælpemiddel som gør hverdagen lettere - Men hvordan er det lige de virker?

Med inspiration i robotstøvsugeren, og teori om de principper der er brugt til at designe den, skal de studerende programmere deres egen robot.
I grupper skal de kæmpe imod hinanden med det formål at få robotterne til at løse en simpel opgave: Kom så hurtigt rundt langs kanten af et rum som muligt.

Opgaven introducerer de studerende til den mest grundlæggende form for programmering, og udfordrer dem til at tænke kreativt når de skal implementere deres egen algoritme på de små robotter. Ligeledes giver den et godt indblik i designprocessen, som er en essentiel del af det at være ingeniør.

OBS: Tidligere undervisning om programmering er ikke nødvendigt!

relevant for Teknologi, Programmering, Mekatronik.

 

Glad tarmflora og glad psyke - er det, det samme?

Christian, biologi med sidefag i psykologi, aau aalborg 

Antallet af danskere der diagnosticeres med psykiske lidelser som fx depression og angst er steget markant de seneste årtier. En effektiv og populær behandling til dette er psykoterapi, men hvad nu hvis løsningen ikke blot er at fokusere på menneskets psyke? Hvad nu hvis, vi er nødt til at rette blikket mod helbredet af andre arter end os selv? Fx mod de mikroorganismer der lever i vores tarm. Forskning viser, at mikroorganismer i tarmen kan påvirke menneskers humør og udvikling af psykisk sygdom. Det lyder måske absurd, men efter dette oplæg håber jeg det virker åbenlyst. 
 
Efterfølgende skal eleverne arbejde problembaseret, ved at design et hypotetisk eksperiment. Dette giver eleverne indsigt i, hvad det vil sige at læse biologi på AAU.

relevant for Biologi, bioteknologi, psykologi

 

Alternative proteinkilder - Kommer fremtidens kød fra laboratoriet?

Frederik, Bioteknologi, AAU AALBORG 

Den konventionelle landbrugsindustri er en stor klimasynder og med flere problemer tilknyttet til sig, undersøges i stigende grad hvordan teknologier kan løse fødevareindustriens problemer og fremtidssikre fødevaresektoren bæredygtigt. Gennemgang af spændende nye innovative alternativer fra bioteknologien, som plantebaseret ”kød”, præcisionsfermentering og kødkultivering giver mulighed for at diskutere problemstillinger indenfor klima, antropologi, filosofi og fødevareteknologi. På denne PBL-dag kommer eleverne til at dykke ned i delproblemerne og delløsningerne i nutidens og fremtidens fødevareindustri og udarbejde præsentationer i grupper designet til sammenlagt at belyse mange perspektiver i problemet.

Relevant for Bioteknologi, biologi, geovidenskab og teknologi

 

At fiske efter nye antistoffer med kræft på krogen

isabell, bioteknologi, AAU AALBORG 

Metastatisk kræft en af de største syndere i forhold til globale dødsfald. At kunne opdage metastase af kræft tidligt sænker dødeligheden heraf betydeligt, men der findes ikke mange pålidelige metoder hertil. Bioteknologiske metoder tillader os at fiske efter nye antistoffer med kræftceller på krogen, hvilket giver ophav til identificering af flere biomarkører, som kan bruges diagnosticering af metastatisk kræft. Dette oplæg skal give eleverne indsigt i, hvad det ingeniørvidenskabelige i bioteknologi kan bestå af samt en forståelse af antistoffers opbygning og egenskaber. Dette vil blive gjort gennem aktiviteter, der skal øge elevernes forståelse af aminosyrer og deres interaktioner og hvorledes det resulterer i antistoffers specificitet. Oplægget er lavet således det kan tilpasses 1.g, 2.g og 3.g, faglig baggrund og afhængigt af niveau.

Evt. bookning af ekstra lokaler, men dette er ikke en nødvendighed.

Relevant Bioteknologi, biologi, kemi 

 

Smartphone - personlig assistent eller identitetstyv?

Sif, Matematik-teknologi, aau aalborg 

Pr. 2021 ejer 90 % af danskere en smartphone. På vores smartphones giver ansigtsgenkendelse adgang til en lang række private oplysninger og apps, f.eks. netbank, helbredsoplysninger, e-Boks og MobilePay. Uden at vide, hvordan ansigtsgenkendelse virker, stoler vi på, at teknologien kan beskytte vores mest følsomme data. Derfor vil eleverne blive præsenteret for de matematiske og ingeniørfaglige områder, der danner grundlag for konstruktion af ansigtsgenkendelse. De faglige områder omfatter vektor- og matrixalgebra, digitale billeder samt farveteori, sampling og datareduktion. Desuden indbyder oplægget til refleksion over vores (mis)brug af teknologi, herunder de etiske overvejelser, der ligger til grund for udviklingen af ny teknologi.

Krav: Digitale termometre med opløsning 0.1

relevant for matematik, fysik, teknologi og it-fag

 

Støj på linjen - et oplæg om støjreducering

Nikolai, matematik-teknologi, aau aalborg

Signalbehandling er en nyere videnskab, som bruges til dagligt gennem elektroniske apparater såsom mobiltelefoner, computere og TV. Oplægget vil gennemgå de vigtigste pointer i signalbehandlingen, og eleverne vil blive introduceret til de problemstillinger, der vil opstå, når man arbejder med digitale signaler kontra analoge signaler. Støjreducering af lydsignaler vil blive behandlet, og relevansen af støjreducering i vores dagligdag pointeres også. Eleverne vil designe en relevant problemstilling og udføre et forsøg, hvor en lydfil med baggrundsstøj af en valgfri type skal optages. Denne lydfil vil blive støjreduceret sammen med eleverne for at demonstrere, hvilke udfordringer der kan opstå, når man støjreducerer et signal.

Krav: Fungerende højtalere 

Relevant for matematik, fysik, tekonologi og programmering

 

Mechatronics - Kunsten at designe systemer

Kristian, Energiingeniør - Mechatronics specialisering, aau aalborg 

Mekatroniske systemer er systemer med både mekaniske og elektriske elementer og dækker derfor over en bred vifte af produkter, lige fra biler til robotter. Mechatronics beskæftiger sig med design af disse systemer, og gør derfor brug mange klassiske ingeniørdiscipliner såsom matematik, mekanik, elektronik, regulering og programmering.  Eleverne vil på PBL-undervisningsdagen lære om Aalborgmodellen for undervisning og projektarbejde, og høre et oplæg om hvordan den mekatroniske og ingeniørmæssige arbejdsmetode passer sammen med AAU's undervisningmetoder. Eleverne vil høre et oplæg om alle de delprocesser der indgår i design af et mekatronisk system, og vil derefter selv prøve at arbejde PBL-orienteret med design af et mekatronisk system. Arbejdet skal udmunde i en fremlæggelse i slutningen af dagen.

relevant matematik og fysik

 

EN NANO-SKALAERET VERDEN

KATRINE, NANOTEKNOLOGI, AAU AALBORG

Nanoteknologi er en knap så kendt videnskab, men som anvendes og ses i det meste i hverdagen. Oplægget vil introducere eleverne for tekniske anvendelser af nanoteknologi. Eleverne vil blive introduceret til en vinkling af nanoteknologi i både en kemisk og fysisk retning. Der vil blive arbejdet med magnetisme og krystaller, hvor eleverne får praktiske eksempler at forholde sig til (demonstrationsøvelser kan også være en  mulighed). Dette oplæg passer til de elever som interesserer sig for naturvidenskaben. Indholdet kan tilpasses alle årgange og stort set alle studieretninger. Et naturvidenskabeligt faglokale vil være det ideelle sted, da der ofte vil være mulighed for flere demonstrationer.

Et naturvidenskabeligt faglokale vil være foretrukket men ikke nødvendigt

RELEVANT FOR FYSIK, KEMI OG BIOLOGI

 

Derfor knækker vores gruppes knage ikke

andreas, mekanik og produktion, aau aalborg

På denne temadag skal der arbejdes med design og dimensionering af en knagerække. Der vil først på dagen blive undervist i de nødvendige begreber og færdigheder både indenfor PBL, Aalborgmodellen og styrkeberegninger, hvorefter klassen deles op i grupper. Her skal der opstilles en problemformulering, og en løsning til problemet skal udarbejdes. Dagen afsluttes med fremlæggelser af gruppernes design og begrundelse for at deres tegnede produkt kan holde.

Relevant for især matematik, fysik, teknologi, teknikfag, innovation og design

 

Er biler bæredygtige, bare fordi de kører på el?

Kasper, mekanik og produktion 

På den politiske dagsorden snakkes der meget omkring bæredygtig transport, og her fylder elbiler meget, men er alle elbiler virkelige lige bæredygtige? Eleverne bliver introduceret til modellering af virkeligheden ud fra Newtons anden lov. Ud fra den opstilles en model for WLTP test scenariet, der kan forudsige hvor mange Wh pr. km en given bil vil bruge. Til sidst inddrages eleverne i validering og optimering af modellen ud fra eksisterende elbilers energiforbrug.

relevant for matematik og fysik 

 

A repellion, an army of magnets

Mikkel, Fysik med sidefag i matematik, aau aalborg 

I fysikkens verden arbejdes der med fire fundamentale kræfter, som beskriver vekselvirkninger i universet. I dette oplæg skal den elektromagnetiske kraft undersøges. Her vil PBL på Fysik på AAU introduceres, og denne vil være arbejdsmetoden for dagsordenen. Der vil blive holdt oplæg om halv-ledere, og om hvordan magnetisme påvirker elektronernes færdens gennem materialet. For at inspicere begreberne yderligere, skal AAU's metodik på Fysik, anvendes til at undersøge hvordan en ring som er påvirket af et magnetfelt, vil opføre sig og dette skal til slut præsenteres, med relevant hypotese, teori, og en konklusion. Dagen vil kunne tilpasses til Fysik og matematik på alle niveauer, så der er en udfordring for alle.

relevant for fysik og matematik

 

Hvordan fungerer den?

Alex, biologi, aau aalborg 

Jorden er hjem til over 2 millioner arter af dyr. Imellem disse arter findes der en ekstrem diversitet i kropformer og funktioner. Hvorfor har nogle arter skarpe tænder mens andre ingen har? Er der en mening med galskaben? Disse spørgsmål er blandt mange der vil blive besvaret under denne projektoplæg. Igennem problembaseret læring får eleverne indsigt i forskellige arters fysiologi, evolution og økologi, dette bliver bland andet skabt igennem dissektioner af forskellige arter af dyr.

Krav: bakker/skærebræt til dissektion (1 til hver gruppe på ca. 4)

Relevant for Biologi, Bioteknologi

 

Gode gener, hvad er mine odds? – Et oplæg om genetik

rikke, bioteknologi, aau aalborg

Hvordan ser min fremtid ud? Findes der vindere og tabere i det store gen-lotteri? Vores gener afslører blandt andet hvem vi er, hvor vi stammer fra og om vi er genetisk disponeret for visse sygdomme, eksempelvis alzheimers eller parkinsons. Private udbydere af genetiske tests har vundet frem, og det er derfor et relevant emne og italesætte, for der er vel ikke kun fordele ved at få foretaget genetiske tests?
Eleverne vil gennem problemorienteret arbejde i grupper lære at opstille relevante problemstillinger om et aktuelt emne med udgangspunkt i cases. Eleverne skal forsøge at besvare og/eller løse disse problematikker og derefter præsentere og diskutere deres arbejde for andre grupper.

relevant for bioteknologi, biologi og samfundsfag

 

Vand - Verdens Vigtigste Ressource

ANNIKA, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU AALBORG

Hvad ville der ske, hvis vi løb tør for rent drikkevand, og hvad kan vi gøre for at beskytte vandressourcen? Der er steder i verden, hvor vandmangel er en reel trussel, og hvor disse spørgsmål står øverst på dagsordenen. Med en voksende verdensbefolkning, forurening og klimaforandring, er mangel på drikkevand en udfordring, vi i fællesskab bør adressere. Denne PBL-temadag vil tage afsæt i et oplæg om aktuelle problemstillinger og statens redskaber til at løse disse. Gennem et miniprojekt vil eleverne udvælge en relevant problemstilling, udarbejde en problemformulering og udforske mulige løsningsforslag. Projektet vil munde ud i et kreativt produkt og dynamiske fremlæggelser. Krav til oplægget: A3papir eller karton og tuscher.

RELEVANT FOR ALLE - ISÆR SAMFUNDSFAG OG GEOVIDENSKAB

 

 

Hvad har en termostat, strømforsyning og drone til fælles?

Jonas, aau aalborg, energi mekatronik

Mange af de systemer og teknologier der udvikles i dag anvender feedback fra deres output til at bestemme deres input, hvilket gør dem til lukket sløjfe regulerede systemer. Om det er vindmøller, robotter, eller termostaten i radiatoren, så er de styret af en regulator, der hele tiden måler på systemet. Dette gør reguleringsteknik til en central del af mange ingeniørers værktøjskasse, da regulering bruges både til at styre eksisterende systemer, men også designe nye som er velfungerende og effektive. Eleverne vil få kendskab til lukket sløjfe regulering og vil efter matematisk niveau blive introduceret til PID regulering, som er den hyppigst anvendte form for regulering. På PBL dagen vil eleverne skulle analysere et valgfrit system.

Relevant for fysik og matematik

 

LYS, BREDERE END REGNBUEN

MAGNUS, NANOTEKNOLOGI, AAU AALBORG

Alle regnbuens farver dækker det synlige lys, men det er kun en del af lyset som anvendes og ses. Oplægget vil introducere eleverne for tekniske anvendelser af lys. Gennem problemorienterede opgaver, forelæsning og diskussion vil eleverne få et indblik i de mange egenskaber lys har. Eleverne vil introduceres til praktiske eksempler på hvordan lys interagerer med andre materialer. Demonstrationer af disse interaktioner vil blive vist. Dette oplæg passer til de elever som interesserer sig for naturvidenskaben. Indholdet kan tilpasses alle årgange og stort set alle studieretninger. Et naturvidenskabeligt faglokale vil være det ideelle sted, da der ofte vil være mulighed for flere demonstrationer.
Krav: Et naturvidenskabeligt faglokale vil være fortrukket, men ikke en nødvendighed.

RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, FYSIK OG KEMI

 

FRA DEN VIRKELIGE VERDEN TIL DEN MATEMATISKE - OG TILBAGE

RASMUS, MATEMATIK-TEKNOLOGI, AAU AALBORG

Vi oplever hver dag systemer, der kan beskrives ved matematiske modeller, og ofte vil man i ingeniør- eller naturvidenskabsfaget beskæftige sig med netop disse modeller.
Eleverne vil i dette oplæg først blive introduceret for begrebet ’matematiske modeller’ og typerne af disse. Efterfølgende vil de i grupper få mulighed for at arbejde med en konkret problemstilling, hvortil de vil få uddelt tilstrækkelig litteratur til at udvikle deres egen matematiske model som løsning. Eleverne vil desuden blive opfordret til at overveje, hvordan de ville undersøge og vurdere gyldigheden af deres model. Afslutningsvist vil eleverne præsentere deres problem, løsning og overvejelser for de øvrige grupper.

RELEVANT FOR MATEMATIK (B OG A), FYSIK OG TEKNOLOGI

 

 

 

Projektoplæg fra Samfundsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

Det mørke i os

Lærke, Jura, aau aalborg 

Mørkeland er en af de mest lyttede podcast i Danmark. Hver uge bliver lytterne taget med ind i forskellige drabssager, som er sket i Danmark og udland. 
Hvordan straffer vi i Danmark når det utænkelige er sket? Hvorfor har vi ikke dødsstraf eller andre straffe som vi ser i udlandet? 
Oplægget vil give eleverne en viden om, hvordan en jurist arbejder hvilket tager udgangspunkt i den juridiske metode. I dette oplæg vil eleverne arbejde som en jurist for en dag, hvor der vil blive arbejdet case-baseret og eleverne vil få en indsigt i hvordan vi straffer i Danmark.

relevant for Psykologi, dansk og samfundsfag

 

Dit samfund og din hverdag - juraens betydning og vica versa

Jacob, jura, aau aalborg 

Uanset om vi indser det eller ej, lever vi alle i et samfund spækket med regler. Reglerne gælder for alle, og vi lever alle under dem. 
Alligevel kender nærmest ingen, særligt ikke unge, til indholdet af reglerne og samspillet med den hverdag de lever i. Det vil jeg lave om på med mit oplæg, hvor eleverne vil blive klogere på juraen i deres dagligdag. 

Dette værende alt fra den nye samtykkelov til rigsretssagen med Inger Støjberg og krigen i Ukraine. 

Eleverne vil have mulighed for at vælge, hvilket retsområde, som de gerne vil arbejde med, hvilket vil skabe en passioneret og engageret undervisning med indblik i livet som studerende i Aalborg og juraens magt og forståelse.

Dagen vil byde eleverne på spændende cases, som illustrerer, hvordan vi arbejde med juraen på AAU.

relevant for aale - især samfundsfag og historie

 

Hvem skal betale, når ulykken rammer?

Laura, Jura, AAU AALBORG 

Hvem er erstatningsansvarlig, når uheldet er ude? Hvorfor er det egentlig vigtigt med den der forsikring? Når eleverne skal flytte hjemmefra, vil de stifte bekendtskab med forsikringer. I dette oplæg vil eleverne få en grundviden om forsikringer, da det er vigtigt at vide, hvordan vi er stillet, når uheldet er ude. Oplægget vil give eleverne en viden om, hvornår vi skal betale erstatning for skader. Oplægget vil tage udgangspunkt i den juridiske metode, hvilket giver et indblik i, hvordan jurastuderende og jurister arbejder til dagligt. Eleverne får dermed lov til at arbejde som en jurist, hvilket sker gennem cases, som er relaterebare fra hverdagen.

Relevant for alle

Hvad er danskhed?

Mathias, historie, aau aalborg 

Oplægget vil sætte spørgsmålstegn ved hvad det vil sige at noget er dansk og undersøge hvilken størrelse danskhed egentlig er. Dette gøres gennem en kombination af cases og teori, som vil hjælpe eleverne med at udfordre deres egne forståelser af danskhed. Oplæggets formål er at hjælpe eleverne med at tænke kritisk over danskhed og eleverne vil også få mulighed for at undersøge og diskutere hvorvidt forskellige ting er danske. Pointen er ikke at komme til bunds i hvad danskhed indebærer, men rettere at skærpe elevernes evne til at forholde sig analytisk og spørgende overfor begreber. Derudover vil eleverne også blive introduceret til historiefaget, dets arbejdsform og hvordan faget kan bruges til at forstå vores samtid.

relevant Historie, samfundsfag & dansk og andre sprogfag

 

Hvorfor lever vi i luksus?

Bjørn, historie, aau aalborg 

Hvorfor lever vi I luksus? Spørgsmålet lyder måske simpelt, men der ligger meget mere bagved det. Jeg vil ved hjælp af dette oplæg belyse, hvordan den industrielle revolution har været med til at skabe det luksussamfund, som vesten lever i dag. Eleverne vil få et mindre oplæg, hvorefter de vil blive introduceret til arbejdet med kildekritik på AAU. Eleverne skal ved hjælp af denne kildekritik være kildekritiske i udarbejdelsen af et selvvalgt oplæg. Eleverne vil igennem oplægget selv finde frem til nogle problemstillinger vi står med i dag. Igennem deres oplæg vil flere tematikker blive belyst, som til sidst vil have ændret elevernes opfattelse af spørgsmålet: Hvorfor lever vi i luksus?

relevant for historie, samfundsfag og engelsk

KRIG, KORSTOG OG KULTURMØDER

SANDIE, HISTORIE, AALBORG 

Hvordan forstår man kultur og kulturmøder i historien? Kultur er et abstrakt begreb, hvis definition ændrer sig alt efter, hvem du spørger. Dens mangesidet betydning, egner sig til at forklarer forskelle og ligheder, der i sin tid er opstået i historien, og i så fald stadig opstår i dag. Kulturer og kulturforståelser sætter fokus på, hvordan civilisationer, folkefærd, og grupper mødte hinanden gennem historien - alt fra krig til kontanter, fra krydderier til køn - og hvorledes disse møder blev fortolket og forstået gennem tiden. 
Med udgangspunkt i historiefaget, vil eleverne gennem dialog og diskussion få et indblik i, hvilke kulturmøder der er opstået gennem historien, og hvilke kulturmøder vi kan snakke om i dag.

RELEVANT FOR HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

Fra shitstorm til skamstøtte - Hvorfor vi aldrig lærer noget af historien

Jakob, Historie, AAU AALBORG 

Da Kongens livlæge J.F. Struensee i 1770 underskrev en ordre, der gav den danske befolkning total ytringsfrihed, havde han sandsynligvis ikke regnet med at befolkningen ville vende ham ryggen og bruge deres nyvundne magt til at tilsværte hans navn. Oplægget vil ved hjælp af bl.a. smædeskrifter, billeder og filmen ”En Kongelig Affære” undersøge hvordan og hvorfor mennesket i 1770’erne tænkte og handlede. Som perspektivering til i dag bliver der sat fokus på vores nutid og hvordan tonen på forskellige sociale medier kan være meget sammenlignelig med den offentlige debat for 250 år siden. Oplæggets formål vil være at eleverne får en nyvunden interesse for historie, og værktøjer til at kunne bruge det i hverdagen.

Relevant for historie, samfundsfag og psykologi

 

Relevant for alle 

Er politik en følelsesmæssig rutsjebane?

Julie, Samfundsfag med sidefag i psykologi, aau aalborg 

Indenfor politik foreligger en klassisk opfattelse af, at følelser er fornuftens onde tvilling - men er det i virkeligheden så sort og hvidt? Nyere forskning viser, hvordan følelser faktisk gennemsyrer al politisk beslutningstagning, hvor følelser såsom vrede og entusiasme kan påpeges at spille en rolle. Endvidere kan det også betragtes, hvordan politikere aktivt benytter sig af følelser og appellerer til dem i deres politiske spin og kampagner. Hermed kan der rejses en række spørgsmål; Er følelser i virkeligheden dårligt for demokratiet? Skal vi gøre op med forestillingen om følelser som det onde? Er følelser og fornuft i højere grad komplementære? Denne undren vil mit oplæg tage afsæt i ud fra både vælgernes og politikernes perspektiv.

Relevant for samfundsfag og psykologi

En fælles stærk Europæisk Union - eller hvad?

Alexander, Politik og Administration, AAU AALBORG 

Hvornår kan vi tale om en fælles stærk Europæisk Union, som alle vestlige ledere kalder det? Vil det nogensinde kunne lade sig gøre, eller er det blot ønsketænkning? Oplægget vil indeholde EU’s krisehåndtering ved at se på klassiske integrationsteorier som Intergovernmentalisme og Neo-Funktionalisme. Siden finanskrisen kan der argumenteres for, at EU har været under et stort pres, hvor finanskrisen især tog hårdt på sydstaterne. Senere kom eurokrisen, hvor Grækenland var på grænsen til statsbankerot og en stigende euroskepticisme bredte sig rundt i verden – for ikke at tale om Brexit og hvem Danmark nu skal holde sammen med? 
EU har alligevel skabt en historisk stor hjælpepakke til medlemsstaterne – hvad betyder dette for det fremtidige EU?

relevant for alle - især Samfundsfag og Historie 

 

Har DU samme muligheder for uddannelse som din klassekammerat? – metode inddragelse

laura, sociologi, aau aalborg 

I dette oplæg dykker vi ned i uddannelsessociologi og begreber som chanceulighed, social arv og uddannelse mobilitet. 
Eleverne vil blive præsenteret for individ- og strukturorienterede perspektiver på uddannelse. Vi vil se på, hvordan skolen og familien kan påvirke skolevalg.
Dette vil give eleverne et grundlag for at forstå og reflektere over, hvordan uddannelse er mere end ”bare” vejen til et arbejde. 
Dertil vil eleverne blive introduceret til former for kvalitativ og kvantitativ metode og prøve at benytte dem på egen hånd. Eleverne skal selv på banen!
Målet er at skabe en bred forståelse for uddannelse og vise eleverne, at det ikke er så tilfældigt, at de sidder i denne uddannelsesinstitution – eller er det?

Relevant for alle

 

Hvordan i alverden bliver verden et bedre sted?

Sofus, historie, AAU AALBORG 

Verden er desværre ikke i mangel på problemer: Fattigdom, hungersnød, sygdom, ulighed, krig, forurening, klimaforandringer... listen er lang. Det kan virke håbløst, at det alt sammen skal løses på samme tid - men det skal vi forsøge at gøre op med. I løbet af dagen udforsker vi, hvordan verdens problemer er opstået, hvordan de ser ud i dag, samt hvordan de kan løses. Det er nemlig ikke helt håbløst - tværtimod. Med udgangspunkt i den problembaserede læring vil eleverne gennem arbejde med en konkret udviklings-case få et indblik i, hvordan udviklingsteori, FN’s verdensmål og bæredygtighed udmønter sig i virkeligheden, og hvordan kompleksitet kan være udfordrende og spændende. Kort sagt vil de forsøge at gøre verden til et lidt bedre sted.

Relevant for alle - især for samfundsfag og historie'

 

 

 

KULTURBEGREBET I HISTORISK SAMMENHÆNG

NANNA, HISTORIE, AAU AALBORG

Diversiteten i forskellige kulturer, har resulteret og resulterer til stadighed i mange kulturmøder. Kulturmøder fra det antikke Palæstina til globaliseringen har været med til at forme vores samfund. Eleverne vil blive præsenteret for kulturbegrebet, og hvilken sammenhæng det har til kulturmøder. Ud fra denne forståelse skal de i grupper finde frem til deres eget kulturmøde, hvorefter de skal arbejde med de indledende opgaver til et projekt. De vil opleve brugen af PBL-formen, giver en frihed til løbende forandring af fokus ud fra hvilke kilder og fremstillinger, man har til rådighed.

RELEVANT FOR HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

 

Hvordan sukker er skyld i racisme og andre sjove historiske historier

casper, historie, aau aalborg

Hvordan opdagelsen af Amerika er skyld i bland-selv-slik, Rasmus Paludan, stemmeret til kvinder og mange andre sjove ting. Historie handler ikke kun om kedelige begivenheder, der skete for alt for længe siden. Det handler i stedet om, hvorfor samfundet i dag ser ud, som det gør. Undervisningen vil vise, hvordan historie har en direkte effekt på vores verden i dag, både på global sigt men også på hver enkelt persons dagligdag. Eleverne vil få indsigt i, og arbejde med, hvordan deres frokost eller yndlingsfodboldspiller er langt bedre repræsentanter for historien, end en gammel støvet historiebog er. Eleverne skal undersøge, hvordan de kan se effekten af historiske begivenheder i dag, især med fokus på opdagelsen af Amerika.

relevant for historie, samfundsfag og dansk

 

Retsstat eller retfærdighed? – Historien om de sidste dødsstraffe i Danmark

mads, historie, aau aalborg

Hvornår var det nu lige den sidste henrettelse fandt sted? Ib Birkedal Hansen blev den sidste henrettede på dansk jord den 20. juli 1950. Dette oplæg vil fokusere på historien bag den sidste henrettelse i Danmarkshistorien, og i forlængelse heraf vil det etiske spørgsmål omkring dødsstraffen blive diskuteret i klassen. Der vil tages udgangspunkt i den ovennævnte sidste henrettede når elevernes moral sættes på prøve og de skal argumentere for- eller imod dødsstraffens anvendelse i Danmark. Gennem elevernes diskussioner vil deres evner til at argumentere blive styrket og de vil gå fra undervisningen med en bedre forståelse af dødsstraffens anvendelse i Danmark.

relevant for historie, samfundsfag og filosofi

 

PROSTITUTION OG LIGESTILLING I HISTORISK KONTEKST

rene, historie og samfundsfag, aau aalborg 

Med udgangspunkt i et projekt omhandlede prostitution i 1900-tallets start, vil oplægget komme til at fokusere på ligestilling i perioden, med tråde frem til i dag. Endvidere bliver nogen af de metoder der anvendes for at skrive større opgaver en del af både oplægget og den elevinddragende(små opgaver/miniprojekt) del. Her vil der blive arbejdet med nogen af de essentielle komponenter for at skrive en god opgave, såsom: at forholde sig kritisk til sit materiale, gode ”søgeevner”, en forståelse af forskellen mellem objektive og subjektive tekster/kilder m.m. Desuden vil oplægget vise hvordan historien og historiske begivenheder ikke bare er kedelige fortællinger i en gammel bog, men at de har en betydning for vores hverdag, også her i 2020.

RELEVANT FOR HISTORIE, SAMFUNDSFAG, DANSK OG FILOSOFI

underviseren tilbyder også følgende oplæg:

Populismen som begreb og dennes indflydelse på moderne politik

rene, historie og samfundsfag, aau aalborg

Populisme er i dag en integreret del af den politiske debat, både i folketinget men også i medierne. Men hvordan defineres populisme, og hvordan påvirker de forskellige definitioner den almen borgers hverdag, er noget af det oplægget  vil give nogle svarmuligheder på. Under oplægget vil det i den korte udgave dreje sig mest om overordnet præmisser for at kunne kalde noget populisme. I den lange udgave vil der ud over de helt overordnede præmisser også blive gået dybere ned i selve populisme begrebet, blandt andet på baggrund af hvordan Müller og Rosanvallon beskriver dette ret udefinerbare objekt. Under begge forløb vil eleverne blive inddraget og  vil blive bedt om at komme med deres definition eller forståelse af populisme, og hvad det betyder for dem.

relevant for samfundsfag, historie, psykologi, sociologi og dansk

 

Hvordan redder vi planeten?

Anders, samfundsfag med sidefag i biologi, aau aalborg 

Klimaforandringerne bør forstås i lyset af den økonomiske politik, der bliver praktiseret. I takt med at klimaforandringerne tydeliggøres, bliver behovet for en mere bæredygtig økonomi ligeledes mere aktuel. 
Forståelsen for økonomiske teorier, der danner et udgangspunkt for bæredygtig velstand, er derfor afgørende for at sikre stabilitet og tryghed - ikke bare i Danmark men også i resten af verden. 
Oplægget vil tage udgangspunkt i økonomiske teorier, og herfra vil eleverne blive inddraget i de udfordringer, der udspiller sig i processen hen mod den grønne omstilling.
Eleverne får dermed et indblik i, hvordan økonomisk politik og klimaforandringer hænger uløseligt sammen, samt hvilke problematikker, der opstår i den grønne omstilling.

Relevant for alle

 

afhængig af at have ret

christian, samfundsfag, aau aalborg

Hvorfor kan der være så mange forskellige holdninger til de samme ting, når vi har den samme information tilgængelig? Hvorfor kan nogen mennesker slet ikke se, at de er på den forkerte side af debatten? Kan man måske begynde at snakke om, at folk er afhængige af at få ret, og ikke længere går op i at finde frem til det ”rigtige”? Eleverne vil blive introduceret til samfunds- og psykologiteori, og på baggrund af denne skal de i grupper prøve at danne en samfundsvidenskabelig problemformulering, og arbejde videre ud fra denne. Dette skal give eleverne en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde problembaseret på en samfundsvidenskabelig uddannelse.

relevant for samfundsfag og psykologi

 

Små hjerter kan også føle store ting – Om omsorgssvigt og bearbejdelse

trine, socialrådgiver, aau aalborg

Hvilke konsekvenser har det for et barn at blive udsat for omsorgssvigt fra barnsben? Hvordan kan man bearbejde omsorgssvigt i barndommen og blive en velfungerende voksen?  Dette er blot nogle af spørgsmålene, som vil blive besvaret i løbet af undervisningen. Eleverne vil blive introduceret til Kari Killéns teori om omsorgssvigt, og herefter påbegyndes det problembaserede gruppearbejde. Arbejdet vil tage udgangspunkt i uddrag fra cases, som eleverne skal videreudvikle på og præsentere for klassen på en kreativ måde. Under elevernes præsentationer vil det være klassens opgave at identificere de forskellige former for omsorgssvigt samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i gruppens præsentation.

relevant for alle - især psykologi og samfundsfag

 

Politisk marketing i Danmark

MARWA, POLITIK OG ADMINISTRATION, AAU AALBORG

Politisk marketing er en form for moderne formidling af politik og politiske sager, hvor politiske partier anvender kommercielle marketingsteknikker i jagten på stemmer, opbakning og tilslutning. Politisk marketing er kommercialiseret gennem moderne politiske kampagner, såsom segmentering, positionering, reklamer, flyers, opsøgende kontakt, fokusgruppe-interviews og dataindsamling. Internettet og den lette adgang til forbrugerne på de sociale medier har medført en ændring i måden at kommunikere på, og flere partier anvender kommercielle marketingsteknikker i lighed med virksomheder, hvilket vi vil komme nærmere ind på.

RELEVANT FOR DANSK, SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIe

 

HØJHASTIGHEDSSAMFUNDET - ET LIV I OVERHALINGSBANEN

FREDERIK, SOCIOLOGI, AAU AALBORG

Den teknologiske udvikling har medført, at vi hurtigere og nemmere kan komme i kontakt med omverdenen, og flytte os gennem tid og rum med en hidtil uset hastighed. Den hæsblæsende udvikling har skabt nye muligheder for accelereret social forandring: speed-dating, fastfood, power naps, forøgede skilsmisserater mm. Denne tendens har medført, at der hos borgerne hviler et latent krav om selvudvikling (”Hvis du ikke er i bevægelse, er du ikke i udvikling”). Med en kultur hvor alting speedes op, bliver det vanskeligt at følge med og konsekvenserne kan måles i samtidens stigende antal depressioner og stressdiagnoser. Men hvordan kommer vi denne problematik til livs, og er der i dag mulighed for at bremse op i en kultur i overhalingsbanen?

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE OG DANSK

 

ER DANMARK ET KLASSESAMFUND?

IDA, SOCIOLOGI, AAU AALBORG

Danmark anses ofte som et klasseløst samfund, men alligevel er der stor forskel på danskernes muligheder og livsvilkår, og hvorfor nu det? I oplægget introduceres, hvordan arbejder med ”klassesamfund” og ulighed i dagens Danmark gennem teori samt samfundsvidenskabelige metoder. Målet er at give eleverne en fornemmelse for sociologiens måde at stille spørgsmål til samfundet og de antagelser der præger vores verden, samt hvordan man arbejder med problem baseret læring. Eleverne skal gennem gruppearbejde koble deres egne interesse og ideer med emnet ”klassesamfund”, dertil får de øvelser i at udforme en god problemformulig og undersøge denne gennem udvalgt teori og metode, samt argumentation og godt gruppearbejde.

RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, HISTORIE, PSYKOLOGI

 

McDonalds og Disneys skjulte hensigter for samfundet

lucas, sociologi, aau aalborg

McDonalds og Disney kunne umiddelbart ligne to uskyldige firmaer. Men er de bevidste om deres påvirkning på resten samfundet, som gennemsyrer alt lige fra uddannelsessystemet ned til hverdagslivet mellem mennesker?
Dette oplæg vil omhandle teori bag McDonaldsiserings- og Disneyserings-teserne. I oplægget bliver eleverne introduceret til metodiske principper indenfor for sociologien, og skal herefter udarbejde et miniprojekt. Projektet skal omhandle en case, eleverne synes afspejler de teoretiske pointer fra McD- og Disney-tesen. Casene kunne hentes fra sportens verden, youtube eller noget helt tredje. Det vigtige er, at eleverne, ud fra deres hverdag, finder casen spændende og relevant at analysere med sociologikritiske briller.

relevant for samfundsfag, historie og samfundsfag

 

Turn Your Education Into Value

CHINTHEJA, ØKONOMI, AAU AALBORG

Studerende sidder på skolebænken hovedsageligt, fordi uddannelse lægger op til en fremtid på arbejdsmarkedet. Mange studerende tænker, på daglig basis, ikke over hvilken betydning uddannelse har for deres fremtidige jobs, udover fagenes relevans.
Formålet med denne præsentation er at vise de studerende, hvordan deres tid på uddannelse er en vigtig investering i dem selv, og deres fremtidig arbejdsplads.
Præsentationen vil give indsigt i hvordan arbejdsmarkedet fungerer, hvordan uddannelse spiller ind som en væsentlig rolle, samt hvordan de studerende kan forvente at skulle forhandle løn, alt efter hvor meget viden og erfaring de besidder.
Eleverne vil få udleveret en problemstilling, som de i projektgrupper for mulighed for at løse. Krav til oplægget: farvet papir i pink og gul. 

RELEVANT FOR ALLE - især ØKONOMI, SAMFUNDSFAG OG MATEMATIK

 

 

 

Samfundskrise = Økonomisk krise, eller hvad?

Mille, Ha erhvervsøkonomi, aau aalborg 

Ingen tvivl om, at samfundskriser som corona og krig udfordrer makroøkonomien, også i lille Danmark. MEN hvorfor hører vi så, at Danmarks økonomi står stærkt og er i vækst, lige efter en pandemi? Og mere vigtigt, HVORDAN er det lykkedes Danmark at skabe vækst fremfor tilbagegang?
Disse to centrale spørgsmål vil eleverne kunne svare på efter PBL-temadagen. De økonomiske politikker og værktøjer, som har ført til økonomisk fremgang i en svær periode, vil blive gennemgået. Eleverne skal i grupper løse en udleveret case. Casene vil variere, og de kan omhandle forskellige måder eks. corona har påvirket makroøkonomien på. Grupperne skal ud fra en kortsigts analyse besvare casene, og præsentere dem for de øvrige i klassen.

Relevant for alle - især samfundsfag, økonomi og matematik

 

Økonomien i bakgear – ”Hvad fanden gør vi, Mette?”

Katrine, HA Erhvervsøkonomi, AAU AALBORG 

På ganske få øjeblikke blev hele det danske samfund vendt på hovedet. Landet lukkede ned og mange blev sendt hjem fra arbejde – ingen viste rigtig, hvad det skete. I foråret 2020 oplevede dansk økonomi et enormt tilbageslag grundet covid-19, hvilket bl.a. medførte økonomiske hjælpepakker for et trecifret milliardbeløb.

Men hvorfor skal vi bruge så mange penge for at få gang i økonomien? Hvordan, og ikke mindst hvorfor, virker alle disse hjælpepakker, så vi forhåbentligt kommer ud på den anden side med en økonomi i fremdrift? Disse spørgsmål besvares gennem dette oplæg, hvor der ligeledes tages kritisk stilling til, om den anvendte teori er en god indikator for den økonomiske situation. 

Eleverne desuden får lov til at træde i regeringens fodspor, og selv komme med forslag til løsninger på den økonomiske krise.

RELEVANT FOR alle - især til fag som samfundsfag, matematik og international økonomi

 

Social afvigelse - et biprodukt af 'det normale' som ideal

Simone, Sociologi, AAU AALBORG 

Er det muligt at forstå ’normalitet’ og ’afvigelse’ som to sider af samme sag? Social afvigelse er et fænomen, som står i modsætning til normaliteten i en given samfundsmæssig kontekst. I oplægget introduceres eleverne til tre perspektiver på forståelser af afvigelser, hvor ’afvigelse’ er et udtryk for og resultatet af forskellige former for norm- og regelbrud i den sociale kontekst. Eleverne skal udarbejde et miniprojekt, hvor de gennem gruppearbejde skal anvende de præsenterede teoretiske perspektiver og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere og diskutere cases. Her bliver eleverne introduceret til, hvordan man arbejder problembaseret på sociologistudiet og får ligeledes indsigt i det unikke ved PBL som arbejdsform.

RELEVANT FOR Samfundsfag og dansk

 

 

 

 

Projektoplæg fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

Red liv ved at programmere

Alexander, Sundhedsteknologi, AAU AALBORG 

Kroppen er fyldt med elektricitet, og hjertet der er kroppens ilt-pumpe, er meget afhængig af at få strøm hele tiden. Men hvordan kan hjertet pumpe op mod 100.000 gange om dagen uden at blive træt? Og hvordan laver vi noget teknologi, som kan undersøge hjertet og resten af kroppen som derfra redde liv? Det svar har sundhedsteknologien. Sundhedsteknologi er teknologien i sundhedsvæsenet som vi ser ude på hospitalerne. Alt fra røntgen-scanneren på skadestuen, til respiratoren på intensivafdelingen. I dette oplæg vil eleverne blive præsenteret til hvad sundhedsteknologi er, og vil ud fra et praktisk eksempel, blive introduceret til programmeringsdelen bag udviklingen af et sundhedsteknologisk udstyr. For at forstå dette, vil der også være et fagligt oplæg af hvordan hjertet fungerer, for senere at forstå sammenhængen mellem fysiologien og programmeringen.

Relevant for Biologi, Bioteknologi, IT, Programering 

Hvem dør først? - Guiden til evigt liv

Emilie, Medicin, aau aalborg 

Hvilke mekanismer i cellerne leder til kroppens aldring? Kender du disse mekanismer, kan du også lære at forsinke dem. Fx. kan du blive bloddonor, motionist, kvitte smøgerne og være social. 
Der findes dog også myter. Du har måske hørt om antioxidanter? – MYTE! Men hvordan undersøger vi om noget er livsforlængende? 
Af etiske grunde kan vi sjældent benytte mennesker. Benyttes unge, er forskeren selv død inden studiets afslutning, og ældre mennesker er måske allerede syge.
Via PBL introduceres eleverne til de udfordringer der er, når de i grupper skal designe et studie, og hvorfor begreber som kontroller og blinding er vigtige. De vil desuden gennem cases lære om sammenhænge i menneskers sundhed. De får dermed indsigt i det lægefaglige arbejde.

Relevant for alle FOR ALLE, ISÆR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, KEMI OG IDRÆT

 

Verdens mest dræbende dyr... myggen?

Munalisa, medicin, aau aalborg 

Det er vildt at tænke på at verdens mest dræbende dyr er noget så småt som en myg. Det er faktisk heller ikke myggen i sig selv, der er synderen, men det at myggen kan være en vektor, altså en smittebærer for sygdom. En af disse sygdomme er malaria, der dræber mere end 500.000 mennesker hvert år! 
På trods af at der er arbejdet på forbyggende tiltag og behandlinger i årrækker, hvorfor er der så stadig ikke fået bugt med malaria? Og med alt den genteknologi, der findes i dag, hvor langt kan man så gå for at finde løsningerne?
Eleverne kommer gennem teori, cases og diskussioner til at lære om, hvordan et dyr kan være smittebærer for sygdom, og kende til de biologiske, samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der findes inden for emnet.

Relevant for bioteknologi, biologi, kemi

 

Demens - hvor forsvinder de gamle hen?

Daniel, Medicin, AAU AALBORG 

Mange kender en ældre pårørende med demens eller har hørt om sygdommen, men hvad sker der egentlig i hjernen når symptomerne opstår, og hvordan arbejder man som læge med disse patienter?
I dette oplæg vil de aldersrelaterede demensformer blive beskrevet primært med en klinisk vinkel, men hvor vi også dykker ned i den overordnede biologi af hjernen og ser på symptomernes opståen, og hvordan de forskellige demensformer adskilles. Eleverne får mulighed for at arbejde problemorienteret med forskellige demenscases, og prøve at være ”læge” ved at have fokus på udredning og behandling samt lægens kommunikation med patient og pårørende. Eleverne får til slut mulighed for at præsentere deres patient, og hvad de har fundet ud af.

Relevant for alle - især biologi og psykologi

 

Let’s talk about sex, baby

Caroline, Medicin, aau aalborg 

Sex og sundhed er som altid et højaktuelt emne, og netop fordi det debatteres i lange baner, så er det kun endnu mere oplagt at få styr på det seksuelle fakta - og samtidig få en seksualundervisning i øjenhøjde. 
 
Jeg vil komme ind på den fysiologiske forskel på lyst og ophidselse, to fænomener som i forlængelse af samtykkedebatten er nødvendige at få skilt ad, og derudover inddrage seksuelle nøgletal, der forhåbentligt kan vise eleverne, at de ikke står alene med eventuelle seksuelle udfordringer. 
 
Eleverne vil gennem casearbejde få muligheden for at få nedbrudt seksuelle tabuer og få redskaber til at tage første skridt i retningen af at snakke om problemstillinger inden for sex, køn og identitet - som de fleste unge efterhånden vil støde ind i.

Særligt relevant for biologi og samfundsfag, men relevant for alle.

 

Kan tis gøres sjovt og spændene?

Muhamad, Medicin, aau aalborg 

WHO forudsiger at de næste par årtier kommer resistensproblematikken hos patogene bakterier til at fylde mere og mere for sundhedssektorer verden over. I dette oplæg vil jeg starte helt lokalt, og kigge på urinvejsinfektioner (UVI), da disse står for en stor del af antibiotika udskrivelsen. Det er især unge kvinder som rammes hyppigt af UVI, og ofte rammes de gentagne gange. Igennem oplægget vil eleverne lære om anatomi, fysiologi og diagnostik. De vil så selv arbejde med cases med deres nye tilegnede viden på helt samme måde som vi kender det fra Aalborg universitet. Jeg har cases med som de kan relatere til. Ved en PBL dag har vi yderligere tid, og jeg vil selv medbringe diagnostiske værktøj der hedder urinstix, som er nemt at anvende, og eleverne vil selv kunne få det i hænderne.

Relevant for Biologi, kemi, bioteknologi.

 

ER DU SINDSSYG??

SIMON, MEDICIN, AAU AALBORG

Psykiske lidelser og psykiatriske patienter er et af de mest indviklede og tabubelagte områder i det danske sundhedssystem i det 21. århundrede. Skal psykiske lidelser behandles på lige fod med fysiske lidelser? Kan vi rent faktisk gøre noget for folk med psykiske lidelser? Og skal psykiske lidelser behandles medicinsk eller med terapi? Eller en helt tredje måde? Igennem problembaseret læring bliver dine elever klogere på disse grænselande, mellem psykologi og psykiatri, krop og sind, og naturvidenskab og humanisme. Selve arbejdet vil foregå som gruppearbejde ud fra selvvalgte psykiatrisk patientgrupper og dertilhørende patientcases og -historier.

RELEVANT FOR BIOLOGI, PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG

 

aktiv dødshjælp - en værdig afsked?

emil, medicin, aau aalborg

Birthe er 93. Hun ønsker ikke en livsforsikring men en dødsforsikring. Muligheden for at vælge døden. At fravælge livet. At Indtræde den evige søvn før tid, når kun den værdige død vil være afslutning på et ’uværdigt,’ ubærligt liv. Skal hun have retten til det valg? For hvem bestemmer egentligt over livet - eller døden? Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Nogle mener det er godt, andre at det er skidt. Netop den debat jeg vil tage med i klasseværelset, hvor intet facit eksisterer. Introduktion til lovgivning, dilemmaer og etiske positioner vil klæde eleverne på til en faglig diskussion af et blufærdigt emne. Der vil være temaer om livskvalitet, selvbestemmelse, ansvar og risiko ved aktiv dødshjælp med inddragelse af forskellige cases.

relevant for alle - især bioteknologi, samfundsfag og psykologi

 

Sukkersyge sukker-sucks

jonas, medicin, aau aalborg

Sukkersyge er en rimelig kendt sygdom, men det er ikke alle der ved hvad det egentlig vil sige at have det, eller hvorfor man får det. Antallet af mennesker med sukkersyge er mere end fordoblet mellem 2000 og 2016, med godt 250.000 danskere der er diagnosticeret med sygdommen, så hvad sker der lige der? Hvorfor får så mange sygdommen, og hvad kan man gøre ved det? I dette PBL-oplæg vil eleverne lære om mekanismerne i kroppen der leder til sukkersyge, behandlingsmuligheder og sygdomsbilledet af en patient med sukkersyge. Yderligere vil de kunne deltage i det medicinske detektivarbejde, der ligger forud for en medicinsk diagnose i et case baseret mini-projekt, som det gøres på medicinstudiet ved AAU.

relevant for biologi og bioteknologi

 

Hormoner – mere end bare sex, kroppens kemiske budbringere

Marie, medicin, aau aalborg

Vi har alle hørt at vores hormoner ændre sig, når vi kommer i puberteten. Men hvad er hormoner egentlig? Påvirker hormoner mere end puberteten? JA - hormoner er over alt i vores krop, sammen med nervesystemet er de vores kontroltårn og vores kemiske budbringere. Der findes mange former for hormoner, og de har alle deres individuelle og specifikke funktioner. Hormoner gør dig glad, de kan gøre dig aggressive og de får dig til at vokse. 
Dette oplæg vil give en intro til hormoner, en intro til de forskellige typer hormoner der findes og hvad der sker hvis kontroltårnet kikser. Igennem arbejde med cases, vil eleverne opnå en forståelse for hvad hormoner er og hvilke hormoner, der findes i deres egne kroppe.

relevant for bioteknologi, biologi, kemi, idræt b og teknikfag

 

Fifthy shades of Medicinsk Cannabis

Helena, Medicin med Industriel Specialisering, aau aalborg 

Medicinsk cannabis? Hvad er det for en størrelse, og hvordan forholder vi os til det? Det jo cannabis… I dagens Danmark stiger populariteten omkring medicinsk cannabis, men hvor meget ved man egentlig om det som patient? Medicinsk cannabis er et vidt begreb der dækker over alt fra tørrede cannabisblomster til mundhulespray. Jeg vil i klasseværelset få afdækket forskellige aspekter ved medicinsk cannabis, både de biologiske og samfundsmæssige. Der vil blive snakket om medicinsk cannabis i øjenhøjde, for at få det afmystificeret og gjort transparent. Her vil der blive diskuteret Danmarks holdning til brugen af cannabis som lægemiddel og hvilke konsekvenser det kan have både at være tøvende i udviklingen, samt at være for progressive.

Relevant for alle, men især biotek, biologi, samfundsfag

DEN PERFEKTE PANDEMI: MED COVID-19 SOM EKSEMPEL

EMMA, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING, AAU AALBORG

Vi møder en bred vifte af bakterier og virus i vores hverdag, men hvorfor kan en virus pludselig ændre sig, så den skaber en verdensomspændende epidemi? Og hvilke redskaber har forskere, samfund og kroppen til at kæmpe imod en pandemi? Der vil stilles fokus den mikrobiologiske baggrund for en pandemi, hvordan immunsystemet håndterer en infektion og hvordan vacciner udvikles. Gennem hele oplægget vil der trækkes tråde til COVID-19 som eksempel.

RELEVANT FOR ALLE

 

Fra Molekyle til Kanyle - Lægemidlets vej

MIKKEL, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MedIS), AAU AALBORG

Hvordan bliver et lægemiddel egentlig til, og hvorledes undgår man, at et farligt lægemiddel sniger sig ind i hjemmet? På denne dag tager jeg eleverne i hænderne, og bringer dem med på den vej et lægemiddel skal igennem, før det lander hos patienten. Vi starter ved forskningens spændende ukendte verden, hvorefter vi bevæger os videre mod patenteringen af vores nye lægemiddel. Herefter ankommer vi ved den prækliniske udvikling, med dyreforsøg og etiske dilemmaer. Vi forsætter derefter mod de kliniske forsøg, hvor patienter for første gang inddrages. Til sidst svinger vi forbi salgsstrategier og markedsanalyser samt forståelsen af ”pharmacovigilance”. Efter dette teoretiske oplæg skal eleverne selv på banen, og prøve kræfter med case-work.

RELEVANT FOR KEMI, BOILOGI, BIOTEK, MATEMATIK

 

Lær at lære

Nanna bo, Dansk med sidefag i idræt, aau aalborg 

Hvis man googler ”studieteknik”, får man på et sekund en halv mio. forslag til, hvordan man knækker koden til den optimale læringsproces. Ifølge konstruktivistisk læringsteori burde tallet være ca. 7,5 mia. Dette skyldes, at ikke to individer oplever verden på samme måde. Når vi skal tilegne os viden om den, er det derfor forskelligt, hvordan vi bedst bærer os ad med det. Nogle mennesker foretrækker en visuel præsentation, mens andre overvejende er typografiske, interaktive eller noget helt fjerde. 
I oplægget præsenteres eleverne for redskaber fra læringsteori og neurofysiologi, som de kan anvende til at sikre differentiering, indlæring og lagring af viden. De vil blive klogere på deres egen læringsprofil samt på, hvordan de lærer fra sig.

Relevant for alle, især idræt, dansk, psykologi og biologi

Hvad banker dit hjerte for?

Søren Lundsgaard, Medicin med industriel specialisering, aau aalborg 

Hjertet er udover en blodpumpe, også et organ der bliver påvirket af mange andre interne og eksterne faktorer. Dagen startet ud med et fagligt oplæg omkring hjertet - herefter bliver det elevernes egen tur. Eleverne skal arbejde med et selvvalgt problemstilling i relation til hjertet og igennem dagen opbygge viden til at kunne slutte dagen af med en fremlæggelse af problemstillingen. Mulige problemstillinger kunne være “Hvorfor skal farfar standse op for hver 10. meter” eller “Hvad fører til forhøjet blodtryk”. Når dagen er slut har eleverne igennem deres problembaseret arbejde lært om hvordan man arbejder kildekritisk, finder relevant information og opnået viden omkring hjertet i en medicinsk, social og psykologisk sammenhæng.

Krav: Tavle/flip-over. Til kridt eller tusch/whiteboard. Ikke smart-boards.

Relevant for Idræt, biologi, psykologi, kemi

Eksoskelet, eller menisk fra en gris... hvor langt vil du gå?

Jonas, idræt med sidefag i biologi, aau aalborg 

Vi bliver alle målt, vejet, vendt og drejet, om vi er elev, lærer, kæreste, atlet etc. Vi skal præstere hvor end vi befærder os, og hvis vi fejler får vi 00, mister vores arbejde, mister os selv eller ryger på bænken. Men hvad sker der egentlig i kroppen, når vi skal præstere?
Det lade vi neurofysiologien, psykologien og samfundsteorien besvare.
I sportsverden gælder det i særdeleshed om at skubbe grænser og med teknologens udvikling, står vi snart overfor nye højder og muligheder.
Men hvad sker der med den generelle sportsudvikling hvis eksoskeleter og AI-teknologi bliver dagligdag? Hvordan takler vi de problemstillinger denne udvikling kan medføre og hvordan sikre vi os atleternes sikkerhed og karrier?
Netop problemstillinger som disse, bliver eleverne stillet overfor, når de skal udvikle deres egen teknologi, der skal optimere netop deres sportsgren.

relevant for Idræt, samfundsfag, biologi og psykologi

 

Slankekure - det mest usunde i verden?

Kathrine, Medicin, AAU AALBORG 

I en verden, hvor det at være perfekt, er det største ideal, benytter flere og flere mennesker sig af slankekure. Men er det egentlig så sundt, som man går og tror? Oplægget tager udgangspunkt i menneskets fordøjelse og herfra med særlig fokus på slankekures effekt på kroppen. Eleverne vil blive præsenteret for den medicinske definition på sundhed og vil selv have mulighed for teoretisk at arbejde som læge for en dag. 

Hvis en mere samfundsfaglig vinkel ønskes, kan oplægget vinkles til øget fokus på samfundets portrættering af slankekure, og hvordan denne diskurs måske ikke altid er helt sand.

Relevant for alle - især biologi, bioteknologi og idræt

Projektoplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

Aalborg

TikTok og Tinder – Hvordan bliver et IT-system til?

mads, informationsteknologi, aau aalborg

Hvad er et IT-system og hvordan bygger man det? Hvordan finder man ud af, hvilke funktioner det skal have og hvordan det skal se ud? Og hvad er brugervenlighed egentlig?
Vi skal i fællesskab udforske forskellige metoder og teknikker som bliver brugt at selv de største tech-giganter når nye og innovative systemer skal udvikles. Med udgangspunkt i en specifik case skal eleverne selv udarbejde krav til systemet, både funktionelle og non-funktionelle. De designe systemet, hvor kun fantasien sætter grænser. Hvem laver mon det bedste system?

RELEVANT FOR ALLE - ISÆR DESIGN- OG IT-FAG

 

Game Changing

anton, medialogi, aau aalborg 

Først handler det om Spil Udvikling. Med specifik fokus på Programmering.  Målet med undervisningen her er for eleverne at lære så mange specifikke stykker af kode som muligt. Disse repræsentere simple men stærke værktøjer, der vil tillade dem spiludvikling. Anden del vil være et Game Jam, her bliver eleverne opdelt i grupper og skal vælge et af 5 projekter. Disse projekter er ukomplette spil, som eleverne skal udvikle på, med det eneste krav at ”Projektet skal kunne spilles”. Her for eleverne frie tøjler i ca. tre timer, hvor eleverne skal bruge de værktøjer de har lært, til at lave en løsning.

Eleverne vil efterlade undervisningen med en række kode værktøjer og et par enkelte programmer, der giver dem mulighed for at starte udvikling af og viderebygge på, computer spil. Samt et spil de selv har udviklet, plus et kartotek af kode skrevet af mig, de må benytte som de vil.

Krav: Computer.
Programmet: Unity3D, skal være downloadet inden undervisnings start.

relevant for Programering, mattematik, design

 

Hvorfor USB-stikket aldrig vender rigtigt

frederik, medialogi, aau aalborg

Verden bliver mere og mere teknisk, og mange har svært ved at følge med udviklingen. Kan det virkeligt være rigtigt, at der skal følge en brugsvejledning på størrelse med en mindre bog med til ens vaskemaskine? Og hvordan kan det være, at du stadig trækker i døre, der skulle skubbes og går ind i døre, der skulle trækkes?
Dette oplæg vil give eleverne et indblik i hverdagens design, samt give dem værktøjer til selv at skabe god og brugervenlige designs. Oplægget omhandler nemlig "Human centered design" - en designproces hvor brugeren er i fokus, og designerens primære opgave er at tilfredsstille brugerens behov. Oplægget vil give en grundlæggende forståelse for design som en proces, og hvordan man kan inddrage brugeren i denne.

Relevant for alle, Især for informatik, Kom/it, Teknologi

 

Notation som et tankeredskab

christoffer, datalogi, aau aalborg 

Når vi laver matematiske beviser, designer logiske systemer eller tester vores intuition bruger vi matematikken som et tankeredskab. Mit oplæg handler om en alternativ matematisk notation som hedder APL (A Programming Language) fra 1962 som tillader såkaldt array programmering. APL arbejder med skalarer, vektorer og matricer og definere et hav af operatorer og en model til at arbejde med vektorer og matricer på. Mit oplæg vil give eleverne en smag for hvordan man kan løse matematiske problemer med APL, disse problemer tager udgangspunkt I vektor regning fra stoffet I Mat B og Mat A. Oplæget kommer til at introducere eleverne for array programmering og matematiske emner som de ikke er vandt til.

relevant for Matematik, Teknologi og Programmering

 

Affaldssortering – Let’s make waste handling great again!

Patrick, Teknoantropologi, AAU AALBORG

I 2022 skal alle i Danmark sortere deres affald i 10 forskellige typer – hvorfor egentlig og hvordan implementeres det i praksis? Der er stor forskel på sorteringsvaner og eleverne vil blive introduceret til antropologiske metoder, såsom interview og observation. Derefter skal eleverne undersøge deres egen affaldspraksis på institutionen. Er der nogle affaldskonflikter på uddannelsesstedet, hvordan løser vi dem i så fald og hvilke sorteringsbehov skal deres tages hensyn til? Eleverne skal udforme deres eget forslag til en kommende sorteringsordning på deres eget uddannelsessted. Dette kan være en PowerPoint præsentation eller en tegnet skitse.

relevant for alle

DESIGN DU KAN STOLE PÅ

CARINA, INDUSTRIELT DESIGN, AAU AALBORG

Hvornår er et design godt? Og hvordan finder du ud af hvordan dit produkt skal udformes, for at sælge godt til en specifik målgruppe? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil forsøge at besvare, og samtidig give et indblik i hvordan designere tænker. Oplægget fokuserer på hvordan man laver et design, som er tilpasset en bestemt kontekst, hvor vi vil komme igennem nogle simple – men effektive – metoder til at: få et indblik i en målgruppe, analysere den, udforme et design dertil og til sidst vurdere den. Alle metoderne vil blive afprøvet, hvor eleverne selv vil komme til at designe et produkt til et bestemt distrikt i Berlin. Vi vil også lave nogle øvelser, hvor eleverne får lov at promovere deres produkt foran sine klassekammerater.

RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, INNOVATION OG KOMMUNIKATION/IT

 

Fra Bauhaus til Bæredygtighed

Bolette, industrielt design, aau aalborg 

Hvordan designer man langtidsholdbare produkter der går i arv fra generation til generation? 
Vi vil i undervisningen dykke ned i historien bag de danske designklassikere og analysere formsproget i dem, for at finde ud af hvorfor netop dette design stadig holder i dag. 
Eleverne vil igennem små skitserede og formgivende øvelser og klasse-diskussioner, komme til at reflektere over deres eget forbrug i en stigende brug-og-smid-væk-kultur. 
Eleverne inddeles i grupper, som hver især skal designe et løsningsforslag til et produkt med en bestemt problemstilling, ud fra et kendt brands formsprog. 
Elevernes introduceres desuden til LCA-modellen, som de efterfølgende skal forsøge at gennemgå for deres design, for at få et indblik i det CO2-aftryk, selv den mest simple produktion efterlader. 
Dagen slutter med en pitch af elevernes løsningsforslag og efterfølgende feedback fra underviser og klassekammerater.

Krav: Skitseblok og skriveredskab, pap, karton, lim, sakse, tape og evt modellervoks

Relevant for billedekunst, historie, dansk, teknik og design

 

5g - the need for speed

mikkel, elektronik og it, aau aalborg

Den 5. generation (5G) af mobilnetværk er lige om hjørnet og det skal gå stærkt! Selvkørende biler, ’internet of things’ og ekstremt hurtigt internet er kun lige begyndelsen af alle de muligheder 5G medbringer, men hvordan kommer alle disse nye teknologier til at fungerer i praksis? Det er lige netop det eleverne skal udforske ved at arbejde problemorienteret med nogle af de nye teknologier som 5G. giver mulighed for. Eleverne vil få et indblik i kravene, udfordringerne og mulighederne ved implementeringen af nye teknologier. Derudover vil eleverne også få en forståelse for hvordan man som ingeniør arbejder med problemstillinger.

relevant for fysik, matematik, teknologi og samfundsfag

 

 

 

Teknologiforståelse og hvordan teknologi former samfundet.

Joakim, Teknoantropologi, AAU Aalborg.

Mange har en forståelse af, at teknologi er alt elektronisk eller mekanisk udstyr, men teknologi er meget mere end det. Teknologi er afhængigt af samfundet, fordi vi baserer teknologien ud fra det samfund vi lever i. Dette har stor betydning for udviklingen og forståelsen af teknologi, uanset ens position i forbindelse med digitaliseringen i det moderne samfund.

Oplægget har til formål at lære eleverne om hvad teknologi er, hvordan man kan forstå teknologi og de menneskelige handlinger gennem brugen af denne, samt at give en idé om udviklingen af teknologi og det etiske aspekt som er essentiel for designprocessen. Eleverne vil blive klædt på til at forholde sig kritisk til brugen af teknologi og formålet bagved. Der vil blive arbejdet i grupper og par i løbet af dagen, for at fremme diskussionselementet. Eleverne vil blive stillet overfor flere cases hvor teknologi og etik er centrale, hvorefter de vil blive stillet en større opgave, hvor de skal udarbejde et ”mini-projekt” om en teknologi af eget valg. Gennem disse cases vil eleverne få en forståelse af det etiske element i brugen og udviklingen af teknologi.

 

Relevant for alle

 

 

Kort om kort. Hvor skal vi hen?

Emma Nikoline, Landinspektørvidenskab, AAU AALBORG 

Engang var kort og kortlægning forbeholdt den militære elite. Nogle få lavede kort og nogle få brugte dem. Det førte til at kortfremstillingen var præget af nogle indforståede principper. Med den teknologiske udvikling er fremstilling og anvendelse af kort blevet bredt ud til den brede befolkning og det er nu muligt for alle at fremstille kort. Nutidens udfordring er derfor at skabe anvendelige kort. Samtidig bliver kortene mere situationsorienteret, dvs. kort fremstilles med henblik på en specifik situation. 

Gennem denne PBL-temadag introduceres eleverne for metoder til at skabe forståelige kort. Efterfølgende får eleverne mulighed for at prøve kræfter med at fremstille kort med et bestemt formål. Herigennem får eleverne en forståelse for hvordan man kan arbejde problembaseret på Landinspektørvidenskab.

relevant for alle

 

Software - Det er ikke så farligt

Christopher, Software Engineering, AAU AALBORG 

Software er for mange et abstrakt og udefineret begreb. Det betyder, at mange oplever det som farligt og derfor distancere sig fra det. Det har denne undervisning til formål at gøre op med. Eleverne vil gennem dagen først opleve hvad software er, hvor meget software der er i deres hverdag, og hvorfor det ikke er så farligt som man tror. Undervejs vil eleverne blive introduceret for programmering, men også etikken i det, som mange glemmer. Eleverne vil derfor, efter en præsentation af programmering, få mulighed for selv, at vælge om de vil arbejde med etik eller programmering. Derefter udføres et miniprojekt fokuseret på det aspekt af software, som eleverne har valgt, hvilket der vil være mulighed for at fremlægge til sidst.

Eleverne kan med fordel downloade notepad++ eller Visual Studio Code på forhånd (kun en anbefaling og ikke et krav).

Relevant for alle

Evt. relevant for IT-faglige forløb

Se også...