Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Sundhedsvidenskab

Oplæggene fra Sundhedsvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som biologi, idræt, samfundsfag, psykologi og kemi.

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Oplæg fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

Verdens mest dræbende dyr... myggen?

Munalisa. medicin, aau alborg

Det er vildt at tænke på at verdens mest dræbende dyr er noget så småt som en myg. Det er faktisk heller ikke myggen i sig selv, der er synderen, men det at myggen kan være en vektor, altså en smittebærer for sygdom. En af disse sygdomme er malaria, der dræber mere end 500.000 mennesker hvert år! 
På trods af at der er arbejdet på forbyggende tiltag og behandlinger i årrækker, hvorfor er der så stadig ikke fået bugt med malaria? Og med alt den genteknologi, der findes i dag, hvor langt kan man så gå for at finde løsningerne?
Eleverne kommer gennem teori, cases og diskussioner til at lære om, hvordan et dyr kan være smittebærer for sygdom, og kende til de biologiske, samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der findes inden for emnet.

relevant for bioteknologi, biologi, kemi

 

Demens - hvor forsvinder de gamle hen

Daniel, medicin, aau aalborg 

Mange kender en ældre pårørende med demens eller har hørt om sygdommen, men hvad sker der egentlig i hjernen når symptomerne opstår, og hvordan arbejder man som læge med disse patienter?
I dette oplæg vil de aldersrelaterede demensformer blive beskrevet primært med en klinisk vinkel, men hvor vi også dykker ned i den overordnede biologi af hjernen og ser på symptomernes opståen, og hvordan de forskellige demensformer adskilles. Beskrivelsen af demens kommer også til at foregå igennem patient-cases, hvor eleverne selv får mulighed for at udrede patienterne. Herigennem får eleverne en indsigt i, hvordan lægen udreder og behandler demens, men også mere generelle principper for hvordan lægen arbejder mht. kommunikation og kliniske færdigheder.

Relevant for alle - især biologi og psykologi

Kan tis gøres sjovt og spændene?

Muhamad, medicin, aau aalborg 

WHO forudsiger at de næste par årtier kommer resistensproblematikken hos patogene bakterier til at fylde mere og mere for sundhedssektorer verden over. I dette oplæg vil jeg starte helt lokalt, og kigge på urinvejsinfektioner (UVI), da disse står for en stor del af antibiotika udskrivelsen. Det er især unge kvinder som rammes hyppigt af UVI, og ofte rammes de gentagne gange. Igennem oplægget vil eleverne lære om anatomi, fysiologi og diagnostik. De vil så selv arbejde med cases med deres nye tilegnede viden på helt samme måde som vi kender det fra Aalborg universitet. Jeg har cases med som de kan relatere til.

Relevant for Biologi, kemi, bioteknologi.

Let’s talk about sex, baby

Caroline, medicin, aau aalborg 

Sex og sundhed er som altid et højaktuelt emne, og netop fordi det debatteres i lange baner, så er det kun endnu mere oplagt at få styr på det seksuelle fakta - og samtidig få en seksualundervisning i øjenhøjde. 
 
Jeg vil komme ind på den fysiologiske forskel på lyst og ophidselse, to fænomener som i forlængelse af samtykkedebatten er nødvendige at få skilt ad, og derudover inddrage seksuelle nøgletal, der forhåbentligt kan vise eleverne, at de ikke står alene med eventuelle seksuelle udfordringer. 
 
Eleverne vil få muligheden for at få nedbrudt seksuelle tabuer og få redskaber til at tage første skridt i retningen af at snakke om problemstillinger inden for sex, køn og identitet - som de fleste unge efterhånden vil støde ind i.

Særligt relevant for biologi og samfundsfag, men relevant for alle.

 

Hvad banker dit hjerte for?

Søren, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING, aau aalborg

Hjertet er udover en blodpumpe, også et organ der bliver påvirket af mange interne og eksterne faktorer. Via temaerne kost og nervøsitet vil eleven arbejde med hjertet på en måde der gør at eleven kan perspektivere den tillærte viden til sin egen hverdag. For ved at kende til hjertets grundlæggende funktioner får eleven indsigt i hvordan organet spiller sammen med resten af kroppen.  

Hjertet vil blive anskuet igennem 2 temaer - kost og nervøsitet. Via hvert tema vil eleven få forståelse for samspillet mellem f.eks. de kampagner der kan læses om på fiske-pakken og hjertesundhed eller hvorfor man får hjertebanken og uro op til en eksamen.

Krav: Tavler/flip-board - enten kridt eller whiteboard/tusch. Ikke "smart-boards".

Relevant for Idræt, biologi, psykologi, kemi

 

Fifthy shades of Medicinsk Cannabis

Helena, Medicin med Industriel Specialisering, aau aalborg 

Medicinsk cannabis? Hvad er det for en størrelse, og hvordan forholder vi os til det? Det jo cannabis… I dagens Danmark stiger populariteten omkring medicinsk cannabis, men hvor meget ved man egentlig om det som patient? Medicinsk cannabis er et vidt begreb der dækker over alt fra tørrede cannabisblomster til mundhulespray. Jeg vil i klasseværelset få afdækket forskellige aspekter ved medicinsk cannabis, både de biologiske og samfundsmæssige. Der vil blive snakket om medicinsk cannabis i øjenhøjde, for at få det afmystificeret og gjort transparent. Her vil der blive diskuteret Danmarks holdning til brugen af cannabis som lægemiddel og hvilke konsekvenser det kan have både at være tøvende i udviklingen, samt at være for progressive.

Relevant for alle, men især biotek, biologi, samfundsfag

Hvem dør først? - Guiden til evigt liv

Emilie, Medicin, AAu aalborg

I 1920 mente kirurgen Voronoff, at påsyning af små stykker abetestikel gav hans patienter evigt liv. Med tiden stillede de dog alle træskoene.  
Men hvilke mekanismer i cellerne leder til kroppens aldring? Kender du disse mekanismer, kan du også lære at forsinke dem. F.eks. kan du blive bloddonor, fastende, motionist, kvitte smøgerne og indgå i sociale relationer. 
Der findes desværre også myter. Du har måske selv hørt om antioxidanter? – MYTE! 
Eleverne vil gennem cases lære om sammenhænge og kompleksiteter i menneskers sundhed. De får dermed indsigt i det lægefaglige arbejde.  Danmark er kun på plads nr. 31 for længste levetid, mens Norge, Sverige og Island er nr. 14, 11 og 8. Derfor er det netop et relevant emne for alle danske unge.

ALLE, ISÆR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, KEMI OG IDRÆT

aktiv dødshjælp - en værdig afsked?

emil, medicin, aau aalborg

Birthe er 93. Hun ønsker ikke en livsforsikring men en dødsforsikring. Muligheden for at vælge døden. At fravælge livet. At Indtræde den evige søvn før tid, når kun den værdige død vil være afslutning på et ’uværdigt,’ ubærligt liv. Skal hun have retten til det valg? For hvem bestemmer egentligt over livet - eller døden? Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Nogle mener det er godt, andre at det er skidt. Netop den debat jeg vil tage med i klasseværelset, hvor intet facit eksisterer. Introduktion til lovgivning, dilemmaer og etiske positioner vil klæde eleverne på til en faglig diskussion af et blufærdigt emne. Der vil være temaer om livskvalitet, selvbestemmelse, ansvar og risiko ved aktiv dødshjælp med inddragelse af forskellige cases.

relevant for alle, især bioteknologi, samfundsfag og psykologi

 

Red liv ved at programmere

Alexander, Sundhedsteknologi, AAlborg

Kroppen er fyldt med elektricitet, og hjertet der er kroppens ilt-pumpe, er meget afhængig af at få strøm hele tiden. Men hvordan kan hjertet pumpe op mod 100.000 gange om dagen uden at blive træt? Og hvordan laver vi noget teknologi, som kan undersøge hjertet og resten af kroppen som derfra redde liv? Det svar har sundhedsteknologien. Sundhedsteknologi er teknologien i sundhedsvæsenet som vi ser ude på hospitalerne. Alt fra røntgen-scanneren på skadestuen, til respiratoren på intensivafdelingen. I dette oplæg vil eleverne blive præsenteret til hvad sundhedsteknologi er, og vil ud fra et praktisk eksempel, blive introduceret til programmeringsdelen bag udviklingen af et sundhedsteknologisk udstyr. For at forstå dette, vil der også være et fagligt oplæg af hvordan hjertet fungerer, for senere at forstå sammenhængen mellem fysiologien og programmeringen.

Relevant for Biologi, Bioteknologi, IT, Programmering

 

sukkersyge sukker-sucks

jonas, medicin, aau aalborg

Sukkersyge er en rimelig kendt sygdom, men det er ikke alle der ved hvad det egentlig vil sige at have det, eller hvorfor man får det. Antallet af mennesker med sukkersyge er mere end fordoblet mellem 2000 og 2016, med godt 250.000 danskere der er diagnosticeret med sygdommen, samt at behandlingen koster den danske stat 87. mio. kr. om dagen, så hvad sker der lige der? Hvorfor får så mange sygdommen, og hvorfor koster det så meget? I dette oplæg vil eleverne lære om mekanismerne i kroppen der leder til sukkersyge, behandlingsmuligheder og sygdomsbilledet af en patient med sukkersyge. Yderligere vil de få en intro til det medicinske detektivarbejde der ligger forud for en diagnose, samt kendskab til medicinske termer og begreber.

relevant for biologi og bioteknologi

 

Eksoskelet, eller ny menisk fra en gris... Hvor langt vil du gå?

Jonas, Idræt med sidefag i biologi, aau aalborg 

Når det bliver muligt at fremstille et ekso-skelet, der kan aflaste knæledet hos skiløbere og samtidig øge deres præstation, skal vi så byde denne teknologi velkommen, eller skal vi helt afvise den? 
Netop spørgsmål som dette danner grundlag for den debat, eleverne skal føre mod hinanden til sidst i timen.  
Vi bryder præstationsbegrebet ned og kigger nærmere på, hvad neurofysiologiens teori fortæller os om kroppens systemer. 
Vi tager samfundsfagsbrillerne på og tager et kig på, hvordan atleter oplever samfundets pres og diskutere om vores egne erfaringer.
Vi dykker ned i teknologierne og ser på hvad der allerede nu kan lade sig gøre, og hvad fremtiden kan bringe.

Relevant for idræt, samfundsfag, biologi og psykologi

 

Hormoner – mere end bare sex, kroppens kemiske budbringere

marie, medicin, aau aalborg

Vi har alle hørt at vores hormoner ændre sig, når vi kommer i puberteten. Men hvad er hormoner egentlig? Påvirker hormoner mere end puberteten? JA - hormoner er over alt i vores krop, sammen med nervesystemet er de vores kontroltårn og vores kemiske budbringere. Der findes mange former for hormoner, og de har alle deres individuelle og specifikke funktioner. Hormoner gør dig glad, de kan gøre dig aggressive og de får dig til at vokse. 
Dette oplæg vil give en intro til hormoner, en intro til de forskellige typer hormoner der findes og hvad der sker hvis kontroltårnet kikser. Igennem arbejde med cases, vil eleverne opnå en forståelse for hvad hormoner er og hvilke hormoner, der findes i deres egne kroppe.

relevant for bioteknologi, biologi, idræt B, teknikfag

 

Fra Molekyle til Kanyle - Lægemidlets vej

MIKKEL, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING, AAU AALBORG

Hvordan bliver et lægemiddel egentlig til, og hvorledes undgår man, at et farligt lægemiddel sniger sig ind i hjemmet? I dette oplæg tager jeg eleverne i hænderne, og bringer dem med på den vej et lægemiddel skal igennem, før det lander hos patienten. Vi starter ved forskningens spændende ukendte verden, hvorefter vi bevæger os videre mod patenteringen af vores nye lægemiddel. Herefter ankommer vi ved den prækliniske udvikling, med dyreforsøg og etiske dilemmaer. Vi forsætter derefter mod de kliniske forsøg, hvor patienter for første gang inddrages. Til sidst svinger vi forbi salgsstrategier og markedsanalyser samt forståelsen af ”pharmacovigilance”. Efter dette teoretiske oplæg skal eleverne selv på banen, og prøve kræfter med case-work.

RELEVANT FOR KEMI, BIOLOGI, BIOTEK OG MATEMATIK

 

LÆR AT LÆRE

NANNA BRO, DANSK MED SIDEFAG I IDRÆT, AAU AALBORG

Hvis man googler ”studieteknik”, får man på et sekund en halv mio. forslag til, hvordan man knækker koden til den optimale læringsproces. Ifølge konstruktivistisk læringsteori burde tallet være ca. 7,5 mia. Dette skyldes, at ikke to individer oplever verden på samme måde. Når vi skal tilegne os viden om den, er det derfor forskelligt, hvordan vi bedst bærer os ad med det. Nogle mennesker foretrækker en visuel præsentation, mens andre overvejende er typografiske, interaktive eller noget helt fjerde. 
I oplægget præsenteres eleverne for redskaber fra læringsteori og neurofysiologi, som de kan anvende til at sikre differentiering, indlæring og lagring af viden. De vil blive klogere på deres egen læringsprofil samt på, hvordan de lærer fra sig

RELEVANT FOR ALLE, ISÆR IDRÆT, DANSK, PSYKOLOGI OG BIOLOGI

 

 

Slankekure - det mest usunde i verden?

Kathrine, Medicin, AAU Aalborg

I en verden, hvor det at være perfekt, er det største ideal, benytter flere og flere mennesker sig af slankekure. Men er det egentlig så sundt, som man går og tror? Oplægget tager udgangspunkt i menneskets fordøjelse og herfra med særlig fokus på slankekures effekt på kroppen. Eleverne vil blive præsenteret for den medicinske definition på sundhed og vil selv have mulighed for teoretisk at arbejde som læge for en dag. 

Hvis en mere samfundsfaglig vinkel ønskes, kan oplægget vinkles til øget fokus på samfundets portrættering af slankekure, og hvordan denne diskurs måske ikke altid er helt sand.

Relevant for alle - især biologi, bioteknologi og idræt

Oplæg fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

København

AAU on Demand har ikke studenterundervisere fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på AAU i København.

Se også...